Van­lig plast­på­se minst mil­jö­far­lig

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

MIL­JÖ: Mil­jö­sty­rel­sen i Dan­mark har i en stu­die ana­ly­se­rat vil­ken typ av på­se som har bäst mil­jöpre­stan­da, ut­i­från 16 oli­ka pa­ra­met­rar. Bland det som jäm­för­des fanns kli­mat­på­ver­kan, ozon­på­ver­kan och vat­ten­åt­gång, skri­ver tid­ning­en Ak­tu­ell håll­bar­het.

Sju oli­ka ma­te­ri­al tes­ta­des: LDPE-plast, po­ly­pro­pen, åter­vun­net PET-plast, po­ly­es­ter, bi­o­po­ly­mer, pap­per, bo­mull och kom­po­sit.

Ana­ly­sen kom fram till att påsar av LDPE-plast, allt­så så­da­na som finns i mat­bu­ti­ker­na, är de som ger över­läg­set minst mil­jöpå­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.