Vill du bli en av tyc­kar­na?

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT - LE­NA STRÖMBERG le­na.strom­berg@gp.se

Här är den per­fek­ta fri­tids­syss­lan för dig som gil­lar att tes­ta mat och al­ko­hol­fri dryck och kan sät­ta ord på vad du tyc­ker. Nu är det dags att sö­ka till vår po­pu­lä­ra kon­su­ment­pa­nel.

Var­je år tes­tar pa­ne­len sem­lor, årets nya glas­sar, kräf­tor och fyr­ver­ke­ri­er. Utö­ver det blir det mas­sor av smak­tes­ter av nya och tra­di­tio­nel­la pro­duk­ter och du kan på­ver­ka vil­ka. Kon­su­ment­pa­ne­lens åsik­ter om livsmedel är vik­ti­ga för oss på re­dak­tio­nen och läs­ning­en ger väg­led­ning till kon­su­men­ter­nas val.

Vi har plats för 40 ”tyc­ka­re”. Gil­lar du mat och tyc­ker om att for­mu­le­ra dig hur det sma­kar i ett pro­to­koll, samt be­tyg­sät­ta, hop­pas vi att du sö­ker till kon­su­ment­pa­ne­len!

Kon­su­mentre­dak­tio­nen väl­jer ut den­na pa­nel, så att oli­ka åld­rar och kön blir re­pre­sen­te­ra­de. Det är ock­så vik­tigt med skil­da bak­grun­der och er­fa­ren­he­ter. Vi har fått in en hel del an­sök­ning­ar och al­la är fort­fa­ran­de väl­kom­na att sö­ka. Vi vill gär­na ha in fler an­sök­ning­ar från er med ut­ländsk bak­grund. Gär­na fler män i al­la åld­rar ock­så! DU SOM SÖ­KER till pa­ne­len ska ha fyllt tolv år. Tes­ter­na ge­nom­förs i Göteborg på var­da­gar. Of­tast bör­jar vi kloc­kan 17 och de på­går ett par tim­mar. Upp­dra­get är tids­be­grän­sat till ett år och oav­lö­nat.

Det är all­tid med en fo­to­graf un­der tes­ter­na, som bå­de tar van­li­ga bil­der som pub­li­ce­ras i sam­band med tex­ten, samt ibland fil­mar till en vi­deo som kan läg­gas ut på tid­ning­ens sajt och i so­ci­a­la me­di­er.

Skriv till oss och be­rät­ta vem du är, hur gam­mal du är, vil­ka in­tres­sen du har och mo­ti­ve­ra tyd­ligt var­för just du skul­le bli en pas­san­de pa­nel­med­lem. Just di­na ar­gu­ment väger tungt när pa­ne­len väljs och det är de or­den som kan gö­ra att du får en av de 40 plat­ser­na. DIN INTRESSEAN­MÄLAN SKA va­ra oss till­han­da all­ra se­nast den sjät­te maj. Där­ef­ter görs ur­va­let av GP:s kon­su­mentre­dak­tion. Är du un­der 18 år kom­mer vi vil­ja ha al­la vård­nads­ha­vares med­gi­van­de till ditt del­ta­gan­de, ifall du blir ut­ta­gen.

Du kan an­ting­en mej­la in din an­mä­lan till kon­su­ment@gp.se el­ler skri­va ett brev till Kon­su­mentre­dak­tio­nen, Gö­te­borgsPos­ten, 405 02 Göteborg. Skriv ”Kon­su­ment­pa­ne­len” i äm­nes­ra­den på ditt e-brev och i hör­net på ditt van­li­ga brev.

Vi vill ha kom­plett adress, epost­a­dress samt te­le­fon­num­mer där vi lät­tast når dig.

Om du blir ut­ta­gen kom­mer vårt svar via e-post.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.