Sä­ve­hofs trä­na­re av­stängd

Göteborgs-Posten - - SPORT - ER­IC HIL­MERS­SON

Andre­as Stoc­ken­berg, A-lagsträ­na­re i Sä­ve­hof, stängs av ef­ter att ha gått till at­tack mot en do­ma­re.

– Jag får ett li­tet spel, så är det, sä­ger Stoc­ken­berg.

Det är Af­ton­bla­det som skri­ver om av­stäng­ning­en som ut­dömts av Hand­bolls­för­bun­det Väst. Rätts­kom­mit­téns ord­fö­ran­de Pay­am Ha­ta­mi sä­ger till tid­ning­en:

– Först gick han till at­tack mot sek­re­ta­ri­a­tet och se­dan mot do­mar­na. När han se­dan blev till­sagd så kas­ta­de han upp sitt ti­me­out-kort på läk­ta­ren så att det träf­fa­de en åskå­da­re.

Straf­fet blev sex vec­kors av­stäng­ning från all klubb­lags­verk­sam­het, vil­ket in­ne­bär att Stoc­ken­berg – som va­rit hu­vud­trä­na­re för Sä­ve­hofs herr­lag den gång­na sä­song­en – in­te ens får med­ver­ka på trä­ning­ar.

– Vi mås­te mar­ke­ra att så här får man in­te be­te sig på en hand­bolls­plan, fram­för allt in­te som le­da­re. Vi ha­de hell­re sett att Stoc­ken­berg ha­de fö­re­gått med gott ex­em­pel och lug­nat ner si­na spe­la­re. Hur han be­ted­de sig för­vär­ra­de ba­ra si­tu­a­tio­nen, sä­ger Ha­ta­mi till Af­ton­bla­det. Stoc­ken­berg är han NÄR GP NÅR ång­er­full.

– Det är ing­et jag är jät­te­nöjd med. Jag får ett li­tet spel, så är det. Jag bor­de ha hål­lit mig ky­li­ga­re, men det är lätt att sä­ga ock­så. Det har va­rit en lång sä­song med A-lag, B-lag och ju­ni­or­lag för mig. Men det är än­då in­te ok, jag ång­rar det.

Vad var det som hän­de?

– Jag kän­de mig li­te pro­vo­ce­rad av bå­de do­mar­na och sek­re­ta­ri­a­tet. Och se­dan går det väl in­te som jag vill i mat­chen hel­ler. Så det är en bland­ning, och se­dan var jag in­te rik­tigt i ba­lans hel­ler.

Bru­kar du ha svårt med hu­mö­ret?

– I min ung­dom hän­de det ibland. Men se­dan har jag bli­vit sta­bi­la­re. Jag har ju trä­nat handboll i 20 år. Nu får jag ta lär­dom av det.

Sä­ve­hofs klubb­di­rek­tör Stefan Al­brecht­son:

– Jag ser det som olämp­ligt och mat­chen ha­de ju in­te den be­ty­del­sen att det känns le­gi­timt hel­ler. Det var ju ing­en VM-fi­nal di­rekt. Men vi har pra­tat med ho­nom och han är ång­er­full. SÄ­VE­HOF HAR AN­NON­SE­RAT att en stor om­or­ga­ni­sa­tion är på gång, och bå­de dam- och herr­la­get kom­mer att få nya tränar­kon­stel­la­tio­ner. Al­brecht­son me­nar dock att in­ci­den­ten in­te på­ver­kar Stoc­ken­bergs fram­tid i klub­ben.

– Nej, egent­li­gen in­te mer än att vi har haft ett sam­tal och att bå­de han och vi får ta lär­dom av det här. ”Stoc­ken” har ju en stor pas­sion och le­ver för handboll 24 tim­mar om dyg­net. Un­der hans tio må­na­der här har han skött al­la upp­gif­ter på ett över­ty­gan­de sätt. Vi har pra­tat om det här och han ång­rar sig. Det drab­bar ju in­te ba­ra ho­nom ut­an även ju­ni­or­la­get och klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.