Sä­ve­hof mis­sa­de att säk­ra en fi­nal­plats

Göteborgs-Posten - - SPORT - DRAMA I NACKA. JO­EL TIVEMO

Ef­ter en raff­lan­de match får Sä­ve­hof vän­ta på sin plats i fi­na­len. Skuru vann den tred­je se­min la­gen emel­lan med 2827 ef­ter för­läng­ning.

– Vi fast­nar i de­ras för­svar i and­ra halv­lek och i för­läng­ning­en, sä­ger trä­na­ren Hen­rik Sig­nell.

Men det satt långt in­ne. Ef­ter en sta­bil Sä­ve­hofs­led­ning i pa­us med Sä­ve­hof le­der med 2–1 i mat­cher två måls mar­gi­nal ned till hemmalaget Skuru blev det desto jäm­na­re i and­ra halv­lek. Skuru riv­star­ta­de i vad som för dem var sista chan­sen att nå fi­na­len och gjor­de fy­ra ra­ka mål, vil­ket sväng­de om he­la match­sce­na­ri­ot.

Plöts­ligt var det Sä­ve­hof som he­la ti­den var ett mål ef­ter och fick käm­pa för att nå ikapp.

Föl­je­tong­en ha­de bör­jat. Från ställ­ning­en 17-17 tre mi­nu­ter in i halv­le­ken led­de ing­et lag med mer än ett mål. När Sä­ve­hof gjor­de ett gjor­de Skuru två. När Skuru ha­de chans att gå upp i två­måls­led­ning räd­da­de Wil­ma An­ders­son. SPÄN­NING­EN VAR, FÖR att an­vän­da en be­prö­vad kly­scha, olid­lig. Åskå­dar­na fick vän­ta än­då in i slut­mi­nu­ten in­nan en förs­ta topp på un­der­håll­ning­en kom.

Med 50 se­kun­der kvar av or­di­na­rie tid sköt Julia Eriks­son upp Sä­ve­hof i en led­ning som såg ut att hål­la he­la vägen till slut­sig­na­len. Men ba­ra 20 se­kun­der se­na­re till­döm­des Skuru straff. Lina Hawi­aSwens­son HEN­RIK SIG­NELL, trä­na­re Sä­ve­hof sat­te den­sam­ma – och mat­chen gick till för­läng­ning.

– Det var väl­digt små mar­gi­na­ler. Skuru gör en väl­digt bra match. Det här var de­ras sista chans. Det var på liv och död för dem, sä­ger Hen­rik Sig­nell. DÄR VAR DET till slut Skuru som av­gick med se­gern. Trots dubb­la för­läng­nings­mål av Sä­ve­hofs bäs­ta mål­skytt för da­gen Jo­an­na Lind­vall Hag­gren fick Sä­ve­hof se sig be­seg­rat.

Mat­hil­da Lund­ströms 28-26 blev ett mål för myc­ket för Par­til­le-gäng­et att ta igen. Där­med tap­pa­de Sä­ve­hof sin fi­na svit på 15 ra­ka seg­rar.

– Vi bryr oss in­te om svi­ten. Vi gick in i se­min med vetska­pen om att det kom­mer bli rik­tigt tufft. Käns­lan nu ska in­te va­ra nå­got an­nat än in­nan. Det kom­mer krä­vas bra in­sat­ser för att vi ska gå vi­da­re, sä­ger Hen­rik Sig­nell.

”Skuru gör en väl­digt bra match. Det här var de­ras sista chans. Det var på liv och död för dem.”

NÄS­TA CHANS ATT nå fi­na­len har Hen­rik Sig­nells lag på sön­dag hem­ma i Par­til­le are­na.

I slut­spels­trä­dets and­ra gren, där Lu­gi och Höör gör upp om en fi­nal­plats, le­der Höör med 2-1 i mat­cher.

Bild: SI­MON HASTEGÅRD

Den av­gö­ran­de se­mi­fi­na­len blev en spän­nan­de histo­ria som av­gjor­des först i för­läng­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.