Blå­vitt i mö­te med Se­basti­an Lars­son

Göteborgs-Posten - - SPORT - LINUS PETERSSON

IFK Göteborg är in­tres­se­rat av Se­basti­an Lars­son, 32. En­ligt upp­gif­ter till GP har sport­chef Mats Gren rest till Eng­land för att träf­fa lands­lagsmitt­fäl­ta­ren.

IFK Göteborg byg­ger om och byg­ger nytt.

En av spe­lar­na som står högt upp på öns­ke­lis­tan in­för fram­ti­den är Se­basti­an Lars­son.

Den 32-åri­ge lands­lagsmitt­fäl­ta­ren sit­ter på ett ut­gå­en­de kon­trakt med eng­els­ka Hull och har ti­di­ga­re flag­gat för att flyt­ta hem till Sve­ri­ge och all­svens­kan i som­mar.

”Det stäm­mer, de har hört sig för, men det är in­te ba­ra de som är in­tres­se­ra­de om Se­basti­an skul­le väl­ja att flyt­ta hem”

PER JONS­SON, Se­basti­an Lars­sons agent

Det har pra­tats om AIK och Djur­går­den, men ock­så om IFK Göteborg.

En­ligt upp­gif­ter till Sport­bla­det har sport­chef Mats Gren nu åkt till Eng­land för att träf­fa lands­lags­stjär­nan, nå­got som be­kräf­tas av käl­lor till GP.

En­ligt upp­gif­ter är tan­ken ba­kom mö­tet att ta en förs­ta över­gri­pan­de dis­kus­sion kring fram­ti­den.

När GP når Lars­sons agent Per Jons­son vill han in­te kom­men­te­ra upp­gif­ter­na om mö­tet med IFK Göteborg.

– Det har jag inga kom­men­te­rar till, sä­ger han som dock be­kräf­tar att Blå­vitt har vi­sat in­tres­se för Lars­son.

– Det stäm­mer, de har hört sig för, men det är in­te ba­ra de som är in­tres­se­ra­de om Se­basti­an skul­le väl­ja att flyt­ta hem. Jons­son fort­sät­ter:

– Än är ing­et skri­vet i sten än, han har in­te be­stämt sig till hund­ra pro­cent än, men myc­ket ta­lar för att han blic­kar hemåt. Han har ald­rig spe­lat all­svens­kan och är su­per­su­gen såklart.

TILLBKA I LANDS­LA­GET. Se­basti­an Lars­son un­der trä­nings­lands­kam­pen mel­lan Sve­ri­ge och Chi­le

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.