”Jag trod­de in­te att jag skul­le stan­na så länge”

Häc­ken var tänkt att fun­ge­ra som en språng­brä­da vi­da­re ut i kar­riä­ren. Det blev ett hem. Na­si­ru Mo­ham­med är in­te spe­ci­ellt be­svi­ken över det.

Göteborgs-Posten - - SPORT -

Spe­la­re har kom­mit och gått, men Na­si­ru Mo­ham­med har be­stått.

I drygt sex år. För­vå­nan­de? En aning, i al­la fall för hu­vud­per­so­nen själv.

Det var näm­li­gen in­te så här det var tänkt att bli.

Nej.

Från Gha­na till Häc­ken och vi­da­re ut i Eu­ro­pa, det var pla­nen. Men ...

– ... det blev in­te så. Ef­ter det förs­ta halv­å­ret skrev jag på ett kon­trakt över fy­ra år, men jag trod­de in­te att jag skul­le stan­na här så länge, jag trod­de att jag skul­le ta näs­ta steg. Det hän­de dock in­te.

Na­si­ru Mo­ham­med sit­ter på ett café i cen­tra­la Göteborg, han gör det som en Häc­ken-ve­te­ran. Blott 23 år gam­mal. FRÅN SÄ­SONG­EN 2012, då han stor­ma­de in i klub­ben (det blev två mål i den all­svens­ka de­bu­ten mot Elfs­borg), finns ba­ra tre spe­la­re kvar: Ka­ri Ar­kivuo, Christof­fer Källqvist och Emil Wahl­ström. Allt an­nat har bytts ut.

– Det är in­te all­tid lätt att se spe­la­re för­svin­na vi­da­re, men så­dan är fotbollen. Jag är okej med det. Ibland kol­lar klub­bar ef­ter en Si­mon el­ler en Samu­el (Gustaf­son), en El Ka­bir (Mo­esta­fa) ... Det är nor­malt. Om de tit­tar ef­ter nå­gon som mig och de tyc­ker att jag är till­räck­ligt bra kom­mer de värva mig.

Det ska sä­gas att han har va­rit nä­ra att ta näs­ta kliv. In­tres­se har fun­nits, all­ra se­nast från bel­gis­ka An­der­lecht.

– Det fanns nå­got där, men jag vet in­te ex­akt hur dis­kus­sio­ner­na gick. Jag läm­nar allt så­dant till min agent. Han sa att jag ba­ra skul­le fo­ku­se­ra på fotbollen och om det skul­le bli nå­got, så skul­le det bli nå­got. Och det kom­mer fler chan­ser fram­ö­ver. DET LÄR GÖ­RA det, i al­la fall om han och Häc­ken fort­sät­ter växa som de har gjort un­der de se­nas­te åren. Från andra­plat­sen 2012 via cup­ti­teln 2016 till den spräng­da der­by­bar­riä­ren i fjol.

TROTJÄNARE. Na­si­ru Mo­ham­med har spe­lat i Häc­ken än­da se­dan 2012. En lång tid i da­gens fot­boll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.