Carlsson klar för Frölun­da

Göteborgs-Posten - - SPORT - FRED­RIK JANLIND

Det fick räc­ka med en sä­song i Fin­land. Sen val­de Pa­trik Carlsson, 30, att vän­da hem till Frölun­da igen.

– Frölun­da är hem­ma för mig, sä­ger han.

Som GP ti­di­ga­re har kun­nat av­slö­ja, så vän­der allt­så Pa­trik Carlsson hem igen till Frölun­da.

– Det känns fan­tas­tiskt kul att få kom­ma hem till Frölun­da och Scan­di­na­vi­um. Jag är otro­ligt glad och det är bland den bäs­ta käns­lan som finns, sä­ger han.

Du lär få en stor roll nu? GP 7 APRIL. När kän­de du att det skul­le bli en åter­komst?

– Det blev klart hyfsat ti­digt. Jag ha­de kon­takt med ”Fred­dan” (Fred­rik Sjö­ström, sport­chef) och Christi­an (Lech­ta­ler, klubb­di­rek­tör) gans­ka ti­digt un­der sä­song­en. Jag kän­de att det var helt rätt. Det var fan­tas­tiskt att få pro­va på nå­got nytt och jag ha­de ett fan­tas­tiskt år men det kän­des rätt på al­la sätt att åter­vän­da.

Ti­digt in­såg han att Frölun­da stod med öpp­na dör­rar.

– Det kän­des fan­tas­tiskt bra. Att Frölun­da kän­ner li­ka­dant som jag. Vi har ju haft kon­tak­ten och de har vi­sat tyd­ligt att de vil­le be­hål­la kon­tak­ten.

– Det är ro­ligt med stort för­tro­en­de och det är det jag strä­var ef­ter. Jag vill ha stort för­tro­en­de och va­ra med och bi­dra. Så hop­pas jag att al­la kän­ner.

Blir det Frölun­da res­ten av kar­riä­ren nu?

– Det vet jag fak­tiskt in­te … jag ser in­te så långt fram i ti­den, men jag äls­kar ju att spe­la i Frölun­da. Skul­le det bli så då är det fan­tas­tiskt, men det är för­hopp­nings­vis många år in­nan ett så­dant be­slut.

Sport­chef Fred­rik Sjö­ström nju­ter över att väl­ko­ma hem ”Pur­re”.

– ”Pur­re” hö­jer sig när det gäl­ler som mest. Det är en vik­tig del för oss att ha spe­la­re som är som bäst när det gäl­ler som mest. Det är en smart spe­la­re med en jät­te­hög ar­betska­pa­ci­tet och han tar kans­ke in­te all­tid den störs­ta plat­sen men han gör allt för la­get. Ibland får han in­te så myc­ket cred som han bor­de få, sä­ger han.

TILL­BA­KA. Pa­trik Carlsson kom­mer näs­ta sä­song att spe­la i Frölun­das trö­ja igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.