Brö­der­na Gaishjär­ta till­sam­mans igen

Ef­ter varsin snå­rig väg till elit­fot­bol­len spe­lar brö­der­na Wes­ter­mark till­sam­mans igen i Gais. GP häl­sa­de på i trapp­upp­gång­en i Sä­ve­da­len – en av många sa­ker Erik och Jesper Wes­ter­mark de­lar.

Göteborgs-Posten - - SPORT -

Brö­der­na Friberg da Cruz. Brö­der­na We­de. Gais spelar­trupp un­der 2000-ta­let har in­te säl­lan hu­se­rat en bröd­raduo. I år är det Jesper och Erik Wes­ter­mark som för tra­di­tio­nen vi­da­re.

De­ras väg hit har va­rit kro­kig. Erik slu­ta­de som ton­å­ring och blev chef på en ham­bur­ger­ked­ja. Ef­ter någ­ra fot­bolls­lö­sa år kom su­get till­ba­ka och via spel i di­vi­sion sex, fem, tre och ett nåd­de han Gais för­ra sä­song­en. JESPER WES­TER­MARK STOD för två fram­trä­dan­den för Häc­ken i all­svens­kan 2012 – men fick in­te för­längt kon­trakt. De kom­man­de JESPER WES­TER­MARK åren gjor­de han näs­tan 100 mat­cher di­vi­sion 1 och ett år med Ut­sik­ten i su­pe­ret­tan. Nu är han till­ba­ka på elit­ni­vå.

De­ras bak­grund gör att de in­sett vil­ken yn­nest de­ras nu­va­ran­de liv fak­tiskt är. – MIN VÄG HIT får mig att upp­skat­ta det här fruk­tans­värt myc­ket mer. Att få spe­la in­för en rik­tigt bra publik, att få mä­ta sig med bra fot­bolls­spe­la­re och att ge sig själv en är­lig chans igen. Jag var in­te re­do för­ra gång­en, men nu ska jag va­ra det, sä­ger Jesper Wes­ter­mark.

Står man på Vall­ham­ra torg finns

”Vi var tvung­na att va­ra i oli­ka lag för an­nars bör­ja­de vi brå­ka med varand­ra”

Bil­der: AN­DERS YLANDER

TILL­SAM­MANS. Brö­der­na Jesper och Erik Wes­ter­mark spe­lar till­sam­mans igen. Det har de ba­ra gjort i Ut­sik­ten för två sä­song­er se­dan. Nu bor de till och med i sam­ma trapp­upp­gång i Sä­ve­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.