Öi­sa­re vå­ga­de in­te spe­la i kva­let

Göteborgs-Posten - - SPORT - Har du va­rit med om det lik­nan­de? JO­EL TIVEMO

När Ör­gry­tes sä­song av­gjor­des i fjol var trä­na­ren Fred­rik Björck till­ba­ka i star­tel­van. I näs­ta av­snitt av 031-Fot­boll be­rät­tar han var­för.

– Det var någ­ra som in­te var så sug­na på att spe­la de sista matcherna, sä­ger han.

Ör­gryte ha­de gått ige­nom en mar­dröms­lik höst. Från sta­bil mit­ten­pla­ce­ring sjönk klub­ben plöts­ligt läg­re och läg­re, närmare och närmare den ne­ga­ti­va kval­plat­sen. Och i sista om­gång­en be­san­na­des Öis värs­ta far­hå­gor. La­get gled ned på kval­plats med ba­ra mi­nu­ter kvar att spe­la av sista om­gång­en.

Kva­let mot Mjäll­by kun­de vid för­lust in­ne­bä­ra en eko­no­misk smäll av sto­ra mått för klub­ben. Pres­sen på spe­lar­na var så stor att det fanns de i trup­pen som kän­de att de in­te kla­ra­de av att spe­la mat­chen. DET BE­RÄT­TAR KLUB­BENS as­si­ste­ran­de trä­na­re Fred­rik Björck, som själv fick hop­pa in och spe­la kval­mat­cher­na, i näs­ta av­snitt av pod­den 031-Fot­boll.

– Vi ha­de and­ra val men i den si­tu­a­tio­nen vi be­fann oss i då, vil­ken var jäv­ligt pres­sad och många ar­be­ten stod på spel... det är in­te för al­la att kli­va fram i de lä­ge­na ut­an det var någ­ra som in­te var så sug­na på att spe­la de sista matcherna. Så var det, sä­ger han.

Det är så myc­ket ång­est i den ty­pen av mat­cher allt­så?

– Så var det. Jag var väl­digt bit­ter då, men se­dan är man glad i slutän­dan. Jag blev bit­ter för att man gör in­te så mot si­na lag­kom­pi­sar. Sam­ti­digt mås­te man va­ra sann mot sig själv. Pal­lar man in­te så pal­lar man in­te. Då är det starkt att sä­ga det. – MEN JAG HA­DE in­te trä­nat en trä­ning på hur länge som helst. Och al­la viss­te att det ba­ra var jag kvar. Då blev man kas­tad till hun­dar­na.

– Ja, rätt of­ta. Kans­ke in­te att man in­te vill spe­la alls men att man har ten­den­ser att by­te­na kom­mer när man le­der med 1–0 och det är en kvart kvar. Många id­rotts­män har sagt att den störs­ta häm­ma­ren och driv­kraf­ten är pre­sta­tions­ång­es­ten.

Hur var det för dig?

– Jag lär­de mig att tyc­ka om det. Men pre­sta­tions­ång­est har jag haft he­la kar­riä­ren och har det fort­fa­ran­de. Man vill in­te gö­ra nå­gon be­svi­ken. Det är de­fi­ni­tivt så att jag har levt med det.

FRED­RIK BJÖRCK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.