Klüfts nya jobb: tv-ex­pert

Göteborgs-Posten - - SPORT -

FRIIDROTT: Så he­ter SVT:s nya ex­pert­kom­men­ta­tor i friidrott. Den ti­di­ga­re sju­kamps­stjär­nan gör de­but i kom­men­ta­tors­hyt­ten i sam­band med Di­a­mond Le­a­gu­e­täv­ling­en i Oslo i ju­ni.

”Det ska bli spän­nan­de att få till­hö­ra det här fan­tas­tis­ka tea­met och lä­ra av de­ras kun­skap och er­fa­ren­het”, sä­ger Ca­ro­li­na Klüft i ett press­med­de­lan­de.

Klüft kom­mer re­gel­bun­det att med­ver­ka i SVT:s sänd­ning­ar, bland an­nat i EM i Ber­lin i au­gusti.

35-åri­ga Klüft har synts i oli­ka tv-sam­man­hang för­ut. Ef­ter att hon av­slu­ta­de den ak­ti­va kar­riä­ren har hon bland an­nat va­rit pro­gram­le­da­re i Viasat un­der vin­ter-OS. (TT)

Ca­ro­li­na Klüft.

ISHOC­KEY: U18-lands­la­get i ishoc­key – ”Småkro­nor­na” – får spe­la se­mi­fi­nal i VM i Ryss­land. Kvarts­fi­na­len mot blev en re­la­tivt en­kel match som Sve­ri­ge vann med 6–1.

sat­te det psy­ko­lo­giskt vik­ti­ga 4–1-må­let med ba­ra två se­kun­der kvar av mitt­pe­ri­o­den. Skel­l­ef­teå­spe­la­ren gjor­de ock­så mat­chens sista mål och blev en­da två­måls­skytt i Mag­ni­to­gorsk.

I fre­da­gens se­mi­fi­nal i Tjel­ja­binsk ställs Sve­ri­ge mot

”Småkro­nor­na” till VM-se­mi mot Fin­land

Jonatan Berg­gren Sve­ri­ges Slo­va­ki­en Fin­land.

(TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.