Två lag som vill klätt­ra i sy­ste­met

Göteborgs-Posten - - SPORT - ANDRE­AS LITHANDER andre­as.lithander@gp.se

Två lag med star­ka sä­songs­star­ter och am­bi­tiö­sa fram­tids­pla­ner drab­bar sam­man i ett hett di­vi­sion 6-der­by på Bac­ka­val­len un­der fre­dags­kväl­len. Bå­de IF Var­dar/Ma­ke­do­ni­ja och Väst­kurd sat­sar på att klätt­ra i se­ri­e­sy­ste­met de kom­man­de åren.

– Om Dal­kurd från lil­la Bor­länge kan klätt­ra ge­nom se­ri­er­na, var­för skul­le in­te vi kun­na gö­ra det i Göteborg? Sä­ger Väst­kurds Vu­ral Ko­ku­lu.

Han tilläg­ger snabbt att Väst­kurd tar ett år i sän­der ”och så får vi se hur långt vi kom­mer”, men det går in­te att ta mis­te på klub­bens lång­sik­ti­ga am­bi­tion:

– Vi går ut för att vin­na var­je match, vi är öd­mju­ka in­för var­je mot­stån­da­re, men när det gäl­ler det re­sul­tatmäs­si­ga är vi in­te öd­mju­ka. Där stic­ker vi in­te alls un­der sto­len med att vi vill upp från di­vi­sion 6 och klätt­ra i Gö­te­borgs se­ri­e­sy­stem, sä­ger Vu­ral Ko­ku­lu, sty­rel­se­med­lem i Väst­kurd BK. KLUB­BEN ÄR UNG, bil­da­des 2013 som Väst­kurd FF men la­des ner ef­ter ba­ra en och en halv sä­song. In­för för­ra sä­song­en be­stäm­de sig Vu­ral Ko­ku­lu till­sam­mans med ett gäng kom­pi­sar att star­ta upp la­get igen – och det blev en suc­céstart med upp­flytt­ning från di­vi­sion 7 på förs­ta för­sö­ket. DEN HÄR SÄ­SONG­EN har Väst­kurd in­lett med sju po­äng på de förs­ta fy­ra matcherna. Ef­ter den in­le­dan­de för­lus­ten hem­ma mot Ne­utra­la IF med 1-5 har Väst­kurd gått obe­seg­ra­de och Vu­ral Ko­ku­lu kän­ner att la­get bör­jar hit­ta for­men ef­ter en tre­van­de start:

– Jag vill nog skyl­la på att vi ha­de en li­te för bra för­sä­song, men nu har vi hit­tat vå­rat spel och det är he­la kol­lek­ti­vets för­tjänst.

I fre­da­gens match ställs Väst­kurd mot se­ri­e­le­da­ren IF Var­dar/Ma­ke­do­ni­ja som har full pott ef­ter fy­ra mat­cher och kan skyl­ta med en av se­ri­ens främs­ta mål­skyt­tar i Ma­rio Ata­na­sov­ski. Ny­för­vär­vet från ma­ke­dons­ka andra­li­gan har gjort nio mål på de in­le­dan­de fy­ra matcherna och lig­ger tvåa i skyt­te­li­gan.

– Han är en rik­tigt bra för­stärk­ning som lätt skul­le kun­na spe­la i di­vi­sion 3 i Sve­ri­ge, sä­ger Di­me Ang­e­lov­ski, as­si­ste­ran­de trä­na­re och spe­la­re i Var­dar.

”Vi är öd­mju­ka in­för var­je mot­stån­da­re, men när det gäl­ler det re­sul­tatmäs­si­ga är vi in­te öd­mju­ka. Där stic­ker vi in­te alls un­der sto­len med att vi vill upp från di­vi­sion 6” VU­RAL KO­KU­LU, Väst­kurd BK

”Vi har häm­tat spe­la­re från Lär­je/Ang­e­red, , Väst­ra Frölun­da och Lun­den bland and­ra. Vi sat­sar re­jält för att kom­ma upp i fem­man, men på läng­re sikt vill vi nå di­vi­sion 4” DI­ME ANG­E­LOV­SKI, IF Var­dar/Ma­ke­do­ni­ja

SUPERSKYTT­EN Ata­na­sov­ski är dock in­te det en­da ny­för­vär­vet Var­dar gjort in­för sä­song­en – fak­tum är att de gjort en to­tal­re­no­ve­ring av bå­de trupp och sty­rel­se ef­ter för­ra sä­song­ens be­sked­li­ga åt­ton­de­plats i di­vi­sion 6. Di­me Ang­e­lov­ski är själv ny i klub­ben från KF Ve­le­bit och han har fått med sig 25 nya spe­la­re på Var­dars stor­sat­san­de re­sa.

– Vi har häm­tat spe­la­re från Lär­je/Ang­e­red, Ve­le­bit, Väst­ra Frölun­da och Lun­den bland and­ra. Vi sat­sar re­jält för att kom­ma upp i fem­man, men på läng­re sikt vill vi nå di­vi­sion 4 igen där vi låg för någ­ra år se­dan, sä­ger Di­me Ang­e­lov­ski.

Det är med and­ra ord upp­lagt för ett hett der­by på Bac­ka­val­len mel­lan två själv­säk­ra lag i bra form.

– Väst­kurd är ett bra lag pre­cis som oss och de är i bra form. Vi är rätt bra tag­ga­de för det är ett der­by, och vi hop­pas på många sup­port­rar, sä­ger Var­dars Di­me Ang­e­lov­ski. Mat­chen sänds di­rekt på gp.se med start 19:05. Avspark är 19:15.

FULL POTT. IF Var­dar/Ma­ke­do­ni­ja har häm­tat in 25 nya spe­la­re den här sä­song­en och har även en ny sty­rel­se. La­get har full pott ef­ter de fy­ra förs­ta matcherna i di­vi­sion 6.

HOP­PAS KUN­NA KO­PI­E­RA. Väst­kurd BK sat­sar på att klätt­ra ge­nom se­ri­e­sy­ste­met på lik­nan­de sätt som Dal­kurd gjort. I år är man ny­kom­ling­ar i di­vi­sion 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.