Föll med 0–9 men und­vek ute­slut­ning

Göteborgs-Posten - - SPORT - ANDRE­AS LITHANDER

Mos­sens BK blev tvung­et att läm­na walk over i sin förs­ta match mot IFK Fjärås. Med pres­sen av po­ten­ti­ell ute­slut­ning från se­ri­en häng­an­de över sig lyc­ka­des klub­ben till slut få ihop en star­tel­va till hel­gens match mot IK Ze­nith.

– Vi lyc­ka­des sam­la ihop ett gäng tje­jer som spe­lat i klub­ben ti­di­ga­re, så snitt­ål­dern var drygt 30 år. I halv­lek låg vi ba­ra un­der med 0–3 men se­dan or­ka­de de in­te stå emot mer, sä­ger ord­fö­ran­den Nick­las Kar­ten­gren.

Mat­chen slu­ta­de 9-0 till Ze­nith men det vik­ti­gas­te för Mos­sens var att de lyc­ka­des hål­la liv i sin sä­song. En and­ra w.o. ha­de in­ne­bu­rit ute­slut­ning från di­vi­sion 2 och la­get ha­de flyt­tats ner två di­vi­sio­ner. Till mat­chen mot Ze­nith lyc­ka­des Mos­sens skra­pa ihop en star­tel­va, men klub­ben vän­tar fort­fa­ran­de på be­sked när det gäl­ler de­ras lång­sik­ti­ga lös­ning – ett kom­bi­na­tions­lag med Jitex Möln­dal BK.

– Nu har vi vun­nit li­te tid för be­slu­tet. Ef­tersom det är en re­gi­o­nal se­rie mås­te al­la di­strikt i Gö­ta­land tyc­ka till om an­sö­kan och det drar ut på ti­den just nu, sä­ger Nick­las Kar­ten­gren.

Näs­ta match för Mos­sens är bor­ta mot se­ri­e­le­da­ren IFK Ör­by nu till hel­gen. Den mat­chen kom­mer en­ligt Nick­las Kar­ten­gren att spe­las oav­sett om klub­ben fått be­sked på sin an­sö­kan el­ler in­te.

– Då har vi vå­ra eg­na ju­ni­o­rer till­gäng­li­ga, det ha­de vi in­te i den se­nas­te mat­chen. Men vi kla­rar in­te en hel sä­song på hop­kok, vi kan in­te hål­la på och lap­pa från match till match. Men nu gör vi allt för att hål­la ut någ­ra mat­cher till i al­la fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.