Thril­ler i Keny­as und­re värld

Göteborgs-Posten - - KULTUR - ROMAN JO­HAN RIPÅS Skugg­mak­ten Pi­rat­för­la­get MA­RIA NÄSLUND

SVT:s Afrika­kor­re­spon­dent Jo­han Ripås förs­ta thril­ler ut­spe­las på ga­tor­na i Mom­ba­sa och Nai­ro­bi och i kvälls­tid­nings­värl­den i Stock­holm. Ma­ria Näslund lä­ser en driven de­but som lo­var mer. När den ut­ta­lat miss­lyc­ka­de jour­na­lis­ten Johns mam­ma pre­cis har dött går han in i en kyr­ka för att slip­pa mö­ta en be­kant på ga­tan. På kyrk­bän­ken lig­ger en blo­dig och dö­en­de kvin­na som ger ho­nom ett usb-min­ne och ett namn på en kvin­na i Kenya. John mås­te hit­ta en Stella Mwan­gi och han får in­te yp­pa ett ord till nå­gon.

Mor­det i kyr­kan blir snart känt och Johns sam­bo, som är en mer lyc­kad jour­na­list, går loss på fal­let till­sam­mans med si­na kvälls­tid­nings­kol­le­gor me­dan John i hem­lig­het åker till Kenya där han snart spring­er på Stella.

MAN FÅR IN­LED­NINGS­VIS kö­pa rätt myc­ket av till­fäl­lig­he­ter och en hel del osan­no­li­ka sam­man­träf­fan­den i Jo­han Ripås förs­ta thril­ler. Men gör man det så har man en in­tres­sant och of­ta spän­nan­de histo­ria fram­för sig. Som SVT:s Afrika­kor­re­spon­dent vet Ripås vad han ta­lar om när han rör sig på ga­tor­na i Mom­ba­sa och Nai­ro­bi och på vägar i lands­byg­den ut­an­för.

Vi fär­das snabbt mel­lan oli­ka plat­ser på för många okänd mark, men får he­la ti­den le­van­de bil­der av mil­jö och män­ni­skor. Man kän­ner dof­ten av stam­pat jord­golv, skräc­ken ba­kom en ögon­bin­del, den star­ka so­len, dam­met i luf­ten – här finns en in­ten­siv och på­tag­lig när­va­ro i näs­tan allt.

BERÄTTELSE­NS DE­LAR som ut­spe­lar sig i Stock­holm har in­te sam­ma stuns och per­son­skild­ring­ar­na är plat­ta­re. Bil­den av hur kvälls­tid­nings­jour­na­lis­ter är och ver­kar är så få­nig att det knappt går att kom­men­te­ra. Bra då att störs­ta de­len av

Skugg­mak­ten ut­spe­lar sig i Kenya med driven di­a­log och ett tem­po som ald­rig tap­par fart. Språ­ket är ef­fek­tivt men sam­ti­digt per­son­ligt. Den unga Stella är en in­tres­sant hu­vud­per­son och det är upp­fris­kan­de med en an­nan mil­jö än de ”van­li­ga” i en svensk kri­mi­nal­ro­man.

DET ÄR IN­TE all­tid lätt att hänga med i tu­rer­na i un­der­rät­tel­se­verk­sam­he­ten i Kenya, men sva­ren kom­mer ef­ter­hand och man blir ny­fi­ken på hur allt häng­er sam­man. Att gis­sa på en kom­man­de fort­sätt­ning är nog ing­en högoddsa­re; här finns helt klart mer att häm­ta.

Ripås vet vad han ta­lar om när han rör sig på ga­tor­na i Mom­ba­sa och Nai­ro­bi och på lands­byg­den ut­an­för

Bild: REBECCAH RIPÅS

JO­HAN RIPÅS. Tv-re­por­ter och de­bu­te­ran­de thril­ler­för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.