Här går li­vet sin gil­la gång

Göteborgs-Posten - - FILM RECENIONER - MATS JOHNSON

DO­KU­MEN­TÄR HÄN­DEL­SER I YDRE Re­gi: Alexander Rynéus, Mal­la Gra­pen­gi­es­ser och Per Bi­frost, Sve­ri­ge 2018 (88 min) **

In­te så långt bort (24 kilo­me­ter) från Tranås lig­ger Ydre som är en av Sve­ri­ges mins­ta kom­mu­ner med, ung­e­fär, 3 700 in­vå­na­re. I Ydre går li­vet sin gil­la gång. Ett ny­fött barn är en så pass stor hän­del­se att kom­mu­nal­rå­det Sven-Inge Karls­son, som brin­ner för kom­mu­nen och som är fix­e­rad vid be­folk­nings­sta­tistik, åker hem till de ny­bliv­na för­äld­rar­na och över­läm­nar pre­sen­ter. För or­tens ung­do­mar be­ty­der en kul kväll att kö­pa chip­spå­sar. Det hän­der in­te så värst myc­ket. DEN HÄR DO­KU­MEN­TÄ­REN hand­lar om hur Ydre, och svensk lands­bygd ge­ne­rellt, skall kun­na över­le­va på sikt när mjölk­bön­der­na går på knä­na, ar­bets­till­fäl­len sak­nas och unga män­ni­skor vill flyt­ta till stor­stä­der.

Det finns ing­en en­kel lös­ning på den frå­gan. I Ydre har man bör­jat ta emot flyk­ting­ar, det ned­lag­da värds­hu­set kan bli en flyk­ting­för­lägg­ning, men det ge­ne­re­rar ju in­te så värst många jobb.

Bäst i fil­men är de var­dags­fi­lo­so­fis­ka be­trak­tel­ser­na, från bå­de gam­la och unga. Man fun­de­rar in­te ba­ra på lä­get i kom­mu­nen ut­an även på den po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en. Och, för­stås, på den stun­dan­de älg­jak­ten.

HÄN­DEL­SER I YDRE ha­de mått bra av att kor­tas ner till 57 mi­nu­ter, vil­ket fil­men för­mod­li­gen kom­mer att bli när det är dags för vis­ning i SVT. Som det är nu blir det li­te långran­digt. Helt onö­digt är hög­läsan­det ur en gam­mal sa­ga om tre jät­tar häm­ta­de från John Bau­er-land. Jag vet in­te rik­tigt var­för fil­mens tre re­gis­sö­rer tyc­ker att den sa­gan skall ta så stor plats.

MITT I JOHN BAU­ER-SKO­GEN. Sven-Inge Karls­son (C), kom­mu­nal­råd i öst­göts­ka Ydre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.