Väl­spe­lat rät­te­gångs­dra­ma med di­a­lo­gen i cent­rum

Göteborgs-Posten - - FILM RECENIONER - MATS JOHNSON

DRAMA TRED­JE MOR­DET Re­gi: Hi­ro­ka­zu Ko­re-eda, Ja­pan, 2017 (124 min) ***

Den ja­pans­ke mäs­ter­re­gis­sö­ren Hi­ro­ka­zu Ko­re-eda, känd för fil­mer­na Bar­nen som in­te fanns, Still wal­king och Så­dan far så­dan son, by­ter gen­re, men han fort­sät­ter att ut­fors­ka in­te helt frik­tions­fria re­la­tio­ner mel­lan för­äld­rar och de­ras barn i Tred­je mor­det, som är ett di­a­log­dri­vet rät­te­gångs­dra­ma be­rät­tat i ett still­samt tem­po, ty­piskt för re­gis­sö­ren, som of­ta jäm­förs med Ya­su­ji­ro Ozu.

FIL­MEN ÄR OCK­SÅ, på sätt och vis, en pus­sel­dec­ka­re/who­dun­nit, men i förs­ta hand är det­ta en film om hem­lig­he­ter och lögn­er (för att tra­ve­ste­ra Mi­ke Leigh), och för all del även san­ning­ar.

Mi­su­mi, som mör­dat ti­di­ga­re, har gri­pits för ett nytt mord. Ef­tersom han in­te ne­kar till an­kla­gel­ser­na ver­kar det­ta va­ra ett glas­klart fall.

DEN HYFSAT UNGE ad­vo­ka­ten Shi­ge­mo­ri, spe­lad med låg­mäld in­ten­si­tet av den ka­ris­ma­tis­ke Ma­sa­haru Fu­kuy­a­ma, väl­jer att sik­ta in sig på ju­ri­dis­ka tek­ni­ka­li­te­ter. Skill­na­den mel­lan över­lagt rån­mord och rån och mord kan va­ra skill­na­den mel­lan döds­straff och livs­tids fäng­el­se.

Shi­ge­mo­ri in­le­der på egen hand ett de­tek­tiv­ar­be­te. Ad­vo­kat och kli­ent träf­fas i fle­ra ansikte mot ansikte-sce­ner där en rad frå­gor bör­jar in­stäl­la sig. Var­för änd­rar Mi­su­mi på sin be­rät­tel­se gång på gång? För­sö­ker han att skyd­da nå­gon an­nan?

DET­TA KAN MAN sit­ta och fun­de­ra på i 124 mi­nu­ter och hop­pas på en smart och ovän­tad upp­lös­ning. Väl­gjort och väl­spe­lat är det, för­stås, men grän­sen mel­lan kom­plex och upp­re­pan­de är hår­fin i Tred­je mor­det.

Bild: TRIART

ANSIKTE MOT ANSIKTE. Ja­pans­ka Tred­je mor­det är en kri­mi­nal­histo­ria i still­samt tem­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.