En un­der­hål­lan­de rö­ra av su­per­hjäl­tar

Göteborgs-Posten - - FILM RECENIONER - JACOB LUND­STRÖM

ACTION AVENGERS: INFINITY WAR Re­gi: Ant­ho­ny och John Rus­so Med: Ro­bert Dow­ney Jr, Zoe Sal­da­na, Josh Bro­lin, Chris Hemsworth, Eli­za­beth Ol­sen m.fl. USA, 2018 (149 min) ***

Det har gått tio år se­dan se­ri­eim­pe­ri­et Mar­vel pro­du­ce­ra­de sin förs­ta film. Iron Man bör­ja­de som en sa­tir över va­pen­in­du­strin, men skrat­tet fast­na­de i hals­gro­pen ef­tersom su­per­död­lig in­gen­jörs­konst i slutän­dan räd­da­de da­gen. Och på den vägen är det – hu­mor och mass­för­stö­rel­se­va­pen i färg­glad för­e­ning. Se­dan 2008 har ota­li­ga be­pans­ra­de hjäl­tar pas­se­rat re­vy på vi­ta du­ken, ba­ra för att snart åter­vän­da i nå­gon av al­la upp­föl­ja­re.

DET ÄR IN­TE und­ra på att man kän­ner en viss mätt­nad på he­la det över­mänsk­li­ga fe­no­me­net, som har ka­pat film­kul­tu­ren på 2000-ta­let.Att ti­o­år­sju­bi­le­et fi­ras med ett slags gre­a­test hits är väl ba­ra som det ska va­ra – publi­ken får ett helt dus­sin su­per­hjäl­tar till pri­set av en (nå­ja, den dy­ras­te bil­jett­va­ri­an­ten kos­tar 215 kro­nor).

Ef­ter det så­pa­lik­nan­de sömn­pill­ret Avengers: Age of Ul­tron från 2015, är värl­dens mäk­ti­gas­te hjäl­tar till­ba­ka med in­ter­ga­lak­tisk för­stärk­ning. Iron Man, Hul­ken, Black Wi­dow och öv­ri­ga med­lem­mar i Avengers får bland an­nat säll­skap av rymdä­ven­ty­rar­na från Gu­ar­di­ans of the ga­laxy-fil­mer­na. I Avengers: Infinity war tam­pas de till­sam­mans mot bjäs­sen Tha­nos, som är så be­kym­rad över uni­ver­sums över­be­folk­ning att han tän­ker de­ci­me­ra an­ta­let in­vå­na­re med 50 pro­cent.

ALL­TING OCH INGEN­TING står på spel – den som på all­var är oro­lig över att slu­tet har kom­mit räc­ker upp en hand.

Med allt det­ta sagt, och trots att vi har pas­se­rat pe­ak su­per­hjäl­te, lyc­kas Mar­vel fort­fa­ran­de för­nya sig mel­lan fil­mer­na. Ge­nom att flör­ta med oli­ka gen­rer ska­pas blan­da­de va­ri­a­tio­ner om än in­te scen­för­änd­ran­de mu­ta­tio­ner. Spi­der-Man: Ho­me­coming från 2017 var ett slags high school-film i för­kläd­nad me­dan Black Pant­her, som ha­de pre­miär i feb­ru­a­ri, an­da­des afro­fu­tu­rism. Och ef­tersom ex­pe­ri­men­ten re­sul­te­ra­de i de bäs­ta Mar­vel­fil­mer­na hit­tills har det fun­nits an­led­ning att hö­ja för­vänt­ning­ar­na på Avengers: Infinity war.

Brö­der­na Rus­so, som ti­di­ga­re har re­gis­se­rat två fil­mer om Cap­tain Ame­ri­ca, för­de­lar spel­ti­den rätt­vist mel­lan su­per­hjäl­tar­na och väx­el­klip­per skick­ligt mel­lan de­ras fler­fronts­krig mot Tha­nos. Bland an­nat får vi en chans att åter­se det af­ri­kans­ka kung­a­ri­ket Wa­kan­da från Black Pant­her.

DET ÄR ETT un­der­hål­lan­de misch­masch som slu­tar i to­talt jäv­la mör­ker. I vän­tan på näs­ta års upp­föl­ja­re, vill sä­ga.

Bild: MAR­VEL STUDIOS/AP

GRUPPARBET­E. Publi­ken får ett dus­sin su­per­hjäl­tar till pri­set av en, bland an­nat Iron man (Ro­bert Dow­ney Jr) och Man­tis (Pom Kle­men­ti­eff).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.