AG­NES AR­PI:

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - AG­NES AR­PI 031-62 40 00 ute­a­tar­na@gp.se

Ham­bur­ga­re med pom­mes kan ut­fö­ras på många oli­ka sätt och Ho­ly Cow pla­ce­rar sig sta­bilt i mitt­få­ran.

Hel­gen ska just till att bör­ja och so­len ski­ner. Li­te ovana vid lju­set vå­gar sig män­ni­skor­na ut från si­na vin­te­ri­den, obe­slut­sam­ma in­för vil­ken kläd­sel som läm­par sig i det lyn­ni­ga april­väd­ret. Är det bar­bent? Vin­ter­jac­ka? Shorts men mös­sa? Det är den ti­den på året då ute­ser­ve­ring­ar­na bör­jar åter­be­fol­kas, ge­nom en re­jäl dos god vil­ja och gott hu­mör. När ham­bur­ger­re­stau­rang­en Ho­ly Cow på Söd­ra Vägen, som har ute­ser­ve­ring, ska öpp­na för da­gen på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen är vi ett gäng som häng­er på lå­set.

DET ÄR EN up­pen­bart upp­skat­tad re­stau­rang, som hål­ler for­tet bland al­la de ham­bur­ger­re­stau­rang­er som eta­ble­ra­de sig för någ­ra år se­dan. Mer än en dags­län­da. Vi får ha vårt bord i nit­tio mi­nu­ter, och när vi has­tat i oss den sista dric­kan en och en halv tim­me ef­ter öpp­ning är det i prin­cip fullt i lo­ka­len, där ko­skinn och ved­trän ut­gör in­red­ning.

På me­nyn står bur­ga­re i en­ty­digt fo­kus, även om det på hu­vud­rätts­si­dan finns en sal­lad, pul­led pork­nachos och en korv att väl­ja bland.

Att de­la mat är över­skat­tat, är vår trå­ki­ga och otidsen­li­ga åsikt, men vi in­le­der än­då mål­ti­den med en bric­ka blan­da­de för­rät­ter un­der nam­net ”Sha­ring is ca­ring”. Fri­te­rat fram­för allt, med enk­la loc­kel­ser i form av salt och fett. Bland lökring­ar, kyck­ling­taqui­tos och nachos är det den fri­te­ra­de hal­lou­min med gra­na­täp­pel­kär­nor som står för fi­nes­sen.

SJÄL­VA HAMBURGARN­A, kväl­lens mitt­punkt, har fler kva­li­te­ter.

Vi blir po­si­tivt över­ras­ka­de av att köt­tet är så väl­digt saf­tigt trots att det är ge­nom­stekt, och av att det in­te blir för myc­ket av det go­da trots den re­jält till­tag­na bur­ga­ren. Köt­tet har en själv­klar cent­rump­lats, där på­lägg och bröd ut­an tve­kan hål­ler måt­tet men blir mind­re vik­ti­ga in­slag. Det gil­las, ef­tersom det ty­värr of­ta är köt­tet som be­hö­ver stöd­kryc­kor.

Bå­de ”Drun­ken cow”, med bour­bon­dres­sing, in­lagd röd­lök och ost, och än­nu mer ”Fan­cy cow”, med tryf­fel­ma­jon­näs och cham­pin­jo­ner, får med be­röm god­känt. Söt­po­ta­tis-pom­mes fri­te­sen är här­ligt ny­var­ma men sma­kar för li­te, till och med när de dop­pas i ai­o­li och bar­becue-vit­löks-ma­jon­näs.

TILLBEHÖRS­VALEN ÄR ÖVER hu­vud ta­get in­te sär­skilt upp­het­san­de, och för att det ska fun­ka he­la vägen på ett så­dant här stäl­le be­hö­ver si­do­be­ställ­ning­ar­na bli mer än ex­tra buk­fyl­la. En sal­lad vid si­dan av ska kun­na va­ra en rätt i sig.

Nu finns det in­te sär­skilt myc­ket på Ho­ly Cows me­ny som för­vå­nar el­ler gör oss ny­fik­na.

Ham­bur­ga­re med pom­mes kan ut­fö­ras på många oli­ka sätt och Ho­ly Cow pla­ce­rar sig sta­bilt i mitt­få­ran.

Bätt­re än ma­jo­ri­te­ten av stäl­len som ser­ve­rar bur­ga­re i den här sta­den, men når in­te upp till topp­skik­tet av restaurang­er som plop­pa­de upp un­der den där feb­ri­ga eran då ham­bur­ga­ren skul­le ny­lan­se­ras och för­fi­nas på väst­kus­ten.

Bild: AN­NA VON BRÖMSSEN OCH AG­NES AR­PI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.