Vinst­fall för Torsten Jans­sons New Wa­ve

Göteborgs-Posten - - EKONOMI - PROFILPROD­UKTER IDA JOHANSSON ida.johansson@gp.se

New Wa­ve säl­jer nå­got mer – men vins­ten för Torsten Jans­sons kon­cern fal­ler kraf­tigt. Or­sa­ken är öka­de kost­na­der för för­sälj­ning och mark­nads­fö­ring.

New Wa­ve, som främst säl­jer pro­fil- och sport­klä­der, ökar om­sätt­ning­en med en pro­cent till 1,3 mil­jar­der kro­nor un­der årets förs­ta kvar­tal. Lön­sam­he­ten fal­ler dock or­dent­ligt och rö­rel­se­vins­ten mer än hal­ve­ras till 19 mil­jo­ner kro­nor. Det be­ty­der att den vik­ti­ga rö­rel­se­mar­gi­na­len nu är ne­re på 1,5 pro­cent, från 3,4 pro­cent i fjol. DET SIST­NÄMN­DA FÖR­KLA­RAS med en stör­re sats­ning på mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – som just nu vi­sar sig främst i öka­de kost­na­der.

”Ex­ter­na kost­na­der öka­de med 28,6 mil­jo­ner kro­nor och per­so­nal­kost­na­der med 18,3 mil­jo­ner, to­talt 46,9 mil­jo­ner kro­nor. Trots den ne­ga­ti­va ka­len­de­ref­fek­ten och de mark­nads­in­ve­ste­ring­ar vi gör så kla­rar vi ett rö­rel­se­re­sul­tat på 18,6 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket är tack va­re en stark brut­to­vinst (mar­gi­nal) på 46,8 (45,2) pro­cent. Det är en start som vi är nöj­da med” skri­ver vd Torsten Jans­son i rap­por­ten.

HAN RÄK­NAR MED att de po­si­ti­va ef­fek­ter­na från sats­ning­ar­na istäl­let ska få ge­nom­slag se­na­re i år.

”Jag är fort­satt po­si­tiv till 2018 och de kom­man­de åren. Vår in­för­sälj­ning för hös­ten på Craft vi­sar god till­växt och vå­ra nya sats­ning­ar bör öka till­väx­ten från nu­va­ran­de ni­vå. Även vår kraft­ful­la mark­nads­fö­ring och ut­bygg­nad av säljkå­rer bor­de bör­ja ge ef­fekt un­der and­ra halv­å­ret” skri­ver Torsten Jans­son.

NEW WA­VE SÄL­JER profilprod­ukter, sport- och fri­tids­klä­der och hem­in­red­ning un­der va­ru­mär­ken som Cli­que, Job­man, Or­re­fors, Craft, Spee­do och Kos­ta Bo­da.

Just nu är det pro­fil­de­len, där för­sälj­ning­en sker till fö­re­tag, som står för till­väx­ten – me­dan de­talj­han­dels­de­len, pre­cis som fle­ra and­ra kläd­ked­jor rap­por­te­rat, fal­ler.

”För­sälj­nings­ka­na­len pro­fil öka­de med 7 pro­cent vil­ket känns myc­ket bra. Ty­värr mins­ka­de dock de­talj­han­deln med 7 pro­cent vil­ket vi in­te är nöj­da med. Vi tror att det dels be­ror på de sa­ker jag nämn­de ovan - ka­len­de­ref­fekt och en sen vår – men även att vi här har haft en ne­ga­tiv va­lu­tapå­ver­kan vid om­räk­ning till SEK. Oav­sett kom­mer vi än­då att gö­ra ex­tra in­sat­ser i den­na för­sälj­nings­ka­nal” skri­ver Torsten Jans­son.

På bör­sen togs rap­por­ten emot surt – och ak­ti­en föll runt åt­ta pro­cent vid öpp­ning­en.

NEDÅT. Torsten Jans­sons New Wa­ve ökar för­sälj­ning­en, men mins­kar rö­rel­se­vins­ten un­der årets förs­ta kvar­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.