Fak­ta: Så gjor­des tes­tet

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

Åt­ta smör­gå­står­tor med rä­kor och lax in­hand­la­des sam­ma dag som tes­tet hölls och för­va­ra­des i kyl­skåp fram till ser­ve­ring­en. Vi val­de tår­tor be­räk­na­de åt­ta bi­tar el­ler den som var när­mast den stor­le­ken. Al­la mar­ke­ring­ar som skul­le kun­na av­slö­ja vem som le­ve­re­rat tår­tor­na togs bort. De num­re­ra­des från ett till åt­ta.

De el­va pa­nel­med­lem­mar­na bör­ja­de först med att be­dö­ma tår­tor­nas ut­se­en­de, och de an­giv­na por­tio­ner­na, se­dan skar de bi­tar och la på si­na num­re­ra­de tall­ri­kar. Al­la upp­ma­na­des att ta för sig av al­la in­gre­di­en­ser. Hälf­ten av pa­ne­len bör­ja­de med att provsma­ka de lå­ga num­ren och den and­ra hal­van med de höga num­ren

Till tes­tet ser­ve­ra­des ne­utra­la smör­gås­rån och van­ligt vat­ten.

Kom­men­ta­rer­na är häm­ta­de ur test­del­ta­gar­nas pro­to­koll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.