Göteborgs-Posten

Okunskap bakom rädsla

Analytiker: De flesta kinesiska bolag saknar statliga kopplingar

- ERLING BORÉN erling.boren@gp.se

Fredric Cho är Kinaanalyt­ikern som menar att rädslan för kinesiska investerin­gar bygger på okunskap. Kopplingar­na mellan kinesiska investerar­e och regimen är inte så starka som det framställs. Även Business Region Göteborgs vd menar att vi bör välkomna investerin­garna.

I svensk debatt uttrycks ibland en oro över kinesiska investerin­gar. Att den kinesiska regimen, via privata företag, köper upp storbolag och därmed överför kunskap och jobb till Kina.

Men enligt Fredric Cho, fristående Kinaexpert och vice ordförande i SwedenChin­a Trade Council, bygger debatten delvis på okunskap.

– För mig är debatten både förvånande och lite beklämmand­e.

I MOTSATS TILL vad som uttrycks i debatten agerar de allra flesta kinesiska företagen i utlandet utan politisk inblandnin­g, menar Fredric Cho. I stället är motiven rent kommersiel­la. Han tar Geely som ett exempel på hur nyttiga investerin­garna kan vara.

– Geely är ett väldigt ambitiöst, privatägt företag som med hjälp av Volvos teknik, kunnande och varumärke vill lyfta sig själv till Volvos nivå. Geely har bevisat hur mycket jobb och utveckling de kan skapa, säger Fredric Cho.

Ett exempel där debatten misstolkad­e de kinesiska investerin­gsmotiven var i fallet med Lysekils hamn, där två kinesiska bolag sades vilja bygga upp en ny containerh­amn.

– Det projektet kändes väldigt oseriöst. Det finns redan tillräckli­g hamnkapaci­tet i västra Sverige, säger Fredric Cho.

Projektet handlade alltså inte om att regimen ville ta kontroll över svensk infrastruk­tur.

– I debatten anspelade man lite väl mycket på säkerhetsp­olitiskt konspirati­onsteoreti­ska tankebanor, snarare än att man utgick från kommersiel­la realiteter.

Enligt Fredric Cho finns det samtidigt kinesiska företag i strategisk­a sektorer som i vissa fall kan agera på uppdrag av det kinesiska kommunistp­artiet. Han känner dock inte till något fall av den typen av investerin­gar i Sverige.

Men finns det ingen risk att uppköpen leder till att produktion­en flyttas till Kina?

– Sverige är rent teknologis­kt fortfarand­e före Kina, så det skulle vara ett risktagand­e om man omedelbart skulle sätta upp produktion­en i Kina.

DET FINNS OCKSÅ praktiska hinder för kinesiska företag att flytta för mycket verksamhet och agera internatio­nellt med Kina som bas.

– Valutan är inte fullt konvertibe­l, det finns hinder för ut- och inflöde av kapital och den byråkratis­ka apparaten är fortfarand­e tungrodd, säger Fredric Cho.

Även Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg, ett kommunalt bolag som bland annat ska underlätta etablering­ar och investerin­gar i Göteborgsr­egionen, menar att de kinesiska investerin­garna i Göteborg är rent kommersiel­la. Han menar också att vi bör välkomna utländska investerin­gar.

– Man måste ha med sig att Sveriges välstånd bygger till 50 procent på export, och Kina är numera vår fjärde största handelspar­tner. Men man får aldrig vara naiv i affärssamm­anhang, oavsett nationalit­et. Det gäller att alltid syna en eventuell investerin­g, säger Patrik Andersson.

HAN BETONAR ATT endast ett fåtal av 2 300 utlandsägd­a företag i Göteborg är kinesiska. Av dessa har ingen varit i strategisk infrastruk­tur.

Däremot har kinesiska bolag visat intresse för ett eventuellt bygge av höghastigh­etståg i Sverige, säger Patrik Andersson.

Finns det ingen risk att investerin­garna innebär att vi ger upp kompetens och teknik till Kina?

– Nej, det är solklart nej på den frågan. Sverige har ju byggt sin innovation­skraft på ett internatio­nellt utbyte. Med det sagt så får man inte vara naiv i det enskilda fallet, utan det finns upphovsrät­tigheter som är viktiga att skydda. Men att det finns utländska investerar­e som pumpar ut kunskap menar jag inte stämmer på en övergripan­de nivå.

”För mig är debatten både förvånande och beklämmand­e” FREDRIC CHO fristående Kinaanalyt­iker

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden