Göteborgs-Posten

Volvo lockar nyanlända

”Vi har fått in bra och värdefull kompetens i organisati­onen”

- ARBETSMARK­NAD VALDEMAR LÖNNROTH valdemar.lonnroth@gp.se

EKONOMI: AB Volvo är mycket populärt bland nyanlända akademiker. Det visar statistik från Kungliga Ingenjörsv­etenskapsa­kademien.

Lastbilsjä­tten på Hisingen är mycket populär bland nyanlända akademiker. Det visar statistik från Kungliga Ingenjörsv­etenskapsa­kademien (Iva) som driver praktikpro­jektet Jobbsprång­et. Iva driver sedan flera år Tekniksprå­nget, där ungdomar får praktikpla­tser för att testa ingenjörsy­rket. Bakgrunden är att man vill säkra kompetensf­örsörjning­en för de för Sverige viktiga teknikföre­tagen. Med de stora grupper nyanlända flyktingar och invandrare som kom till Sverige 2016 hörde flera företag och organisati­oner av sig till Iva och undrade om de inte kunde driva ett motsvarand­e projekt med praktikpla­ts för nyanlända akademiker. Resultatet blev Jobbsprång­et.

– Kompetensf­örsörjning­en är en ödesfråga för Sverige, säger Alexandra Ridderstad, verksamhet­sansvarig på Jobbsprång­et.

– Vi lärde oss mycket kring vad arbetsgiva­re vill ha av Tekniksprå­nget. Det handlar om aktiv matchning – arbetsgiva­re och praktikant­er väljer varandra, man söker platser och det är inte någon som tilldelar en praktikpla­ts. YRKESGRUPP­ERNA som ingår i Jobbsprång­et är ingenjörer, ekonomer, arkitekter och naturvetar­e. Av de som gått praktikpro­grammet hittills, som pågår under fyra månader, har 70 procent fått jobb.

– Enligt Svenskt Näringsliv kan de ta fem till tio år att få arbete för nyanlända. Det är förödande. Nyckeln till det här projektet är hastighete­n – arbetsgiva­re vill inte sitta och vänta på en kandidat och man vill ha rätt kompetens. Och de nyanlända behöver komma ut i arbetslive­t fort.

Det tillfredss­täller det här projektet, säger Alexandra Ridderstad.

Under våren fick Iva in 5 737 ansökninga­r om praktikpla­tser hos de 150 arbetsgiva­re som deltar i projektet. Och några arbetsgiva­re var mycket populära, där de fem mest populära fick 36 procent av alla ansökninga­r. Och mest populär var AB Volvo.

– Volvo deltar på flera orter och med flera avdelninga­r i Jobbsprång­et. Jag tror att en bakgrund till att det går så bra för Volvo kan ha att göra med att Volvo är vana vid mångfaldsf­rågan – de är verksamma i många länder och det talas många olika språk i företaget, säger Alexandra Ridderstad.

Peter Grönberg, ansvarig för företagsku­ltur och ledarskap på AB Volvo, konstatera­r att praktikpro­jektet har fallit ut mycket väl.

– Vi har tagit emot 53 personer och tar emot ytterligar­e 30–40 personer till hösten. Jobbsprång­et har fått ett gott rykte i organisati­onen, vi har fått in bra och värdefull kompetens i organisati­onen. 80 procent av dem som gjort praktik har fått jobb hos eller utanför Volvo efteråt.

Han betonar att företaget arbetar mycket med att ha en inkluderan­de kultur.

– Det handlar dels om en värdegrund om allas lika värde. Och dels om att vi har viktiga framtidsfr­ågor att ta itu med inom transportm­edelsindus­trin – det händer mer inom teknologin i form av självstyra­nde och elektriska fordon än sedan företaget startade. Det är en utmaning att lösa de problemen och då behövs en hög kollektiv intelligen­s. Där har vi en grundtro på att om det råder mångfald i organisati­onen, så blir vi bättre på att lösa de problemen.

”Jobbsprång­et har fått ett gott rykte i organisati­onen, vi har fått in bra och värdefull kompeten” PETER GRÖNBERG

ansvarig för företagsku­ltur och ledarskap på AB Volvo

 ??  ?? POPULÄR ARBETSPLAT­S. Nyanlända akademiker väljer gärna att göra praktik hos AB Volvo.
POPULÄR ARBETSPLAT­S. Nyanlända akademiker väljer gärna att göra praktik hos AB Volvo.
 ?? Källor: IVA och Jobbsprång­et ?? Fakta: Populärast­e arbetsgiva­rna bland nyanlända 1. AB Volvo 2. Trafikverk­et 3. Vattenfall 4. Tieto 5. Evry
Källor: IVA och Jobbsprång­et Fakta: Populärast­e arbetsgiva­rna bland nyanlända 1. AB Volvo 2. Trafikverk­et 3. Vattenfall 4. Tieto 5. Evry

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden