Så får du kraft att ren­sa i rö­ran

Är du trött på att hu­set sväm­mar över av pry­lar? Vi har lå­tit Test­fak­ta tit­ta när­ma­re på sex me­to­der för hur du ren­sar ditt hem. Två rik­ti­ga ord­nings­ex­per­ter står för gransk­ning­en – la­gom är bäst, sä­ger de.

Göteborgs-Posten - - Konsument - Mar­ti­na Nyh­lin kon­su­ment@gp.se

Säl­lan har det väl fun­nits så många böc­ker – och till och med tv-pro­gram – om hur man bäst ren­sar där­hem­ma. Men vil­ken me­tod ska man väl­ja? Vi tog hjälp av två ord­nings­fan­tas­ter för att re­da ut be­grep­pen.

– Vi tyc­ker det är bra att all­tid bör­ja i li­ten ska­la, oav­sett vil­ken me­tod man väl­jer, sä­ger Sa­ra Therén, som dri­ver fö­re­ta­get Ord­nings­ex­per­ter­na till­sam­mans med An­na Hydén.

Att ren­sa lig­ger i ti­den, det syns bå­de i bok­flo­den och på tv, och i pro­gram­men från strea­ming­tjäns­ter­na.

– Många är stres­sa­de i dag och då blir det oer­hört svårt att in­te ha ett fun­ge­ran­de hem. Att trång­bodd­het är van­ligt gör ock­så att det in­te finns plats för sa­ker, sä­ger An­na Hydén.

Även håll­bar­hets­frå­gan spe­lar in, tror ex­per­ter­na. För att kun­na bör­ja kon­su­me­ra mind­re mås­te man få koll på vad man har.

Det som skil­jer

oli­ka rens­nings­me­to­der åt är bland an­nat hur man väl­jer att ta sig an sitt hem. Vis­sa ut­går från att man ska ta rum för rum, and­ra att man tar ka­te­go­ri för ka­te­go­ri. Man kan ock­så fo­ku­se­ra på ett visst ”flö­de” i hem­met – som till ex­em­pel tvätt­flö­det – för att se var de lo­gis­tis­ka pro­ble­men finns. El­ler att lis­ta ett an­tal ut­ma­ning­ar som man ska gå ige­nom.

– Att väl­ja me­tod hand­lar myc­ket om hur man är som per­son och hur ord­ning­sam man re­dan är. En per­son med gans­ka stort ord­nings­sin­ne kan nog ta sig an en stör­re upp­gift som ett helt rum, el­ler en ka­te­go­ri, bätt­re än en per­son som in­te har ren­sat nå­got alls, sä­ger An­na Hydén.

Att an­vän­da sig

av en me­tod kan va­ra en in­spi­ra­tion men be­hö­ver in­te va­ra ett mås­te, tror ex­per­ter­na. Där­e­mot är det bra att ta hjälp av nå­gon an­nan i rens­nings­pro­ces­sen. Att an­li­ta en ord­nings­ex­pert har kanske in­te al­la råd med, men en snäll och li­te sträng vän el­ler släk­ting kan knuf­fa en i rätt rikt­ning och hjäl­pa till så att man in­te tap­par or­ken.

– Ett bra sätt att job­ba på är att en ren­sar ut och den and­ra går iväg och sor­te­rar sa­ker­na, an­nars fast­nar man lätt i det man ren­sat ut, sä­ger An­na Hydén.

Ex­per­ter­nas råd är

att bör­ja med det om­rå­de där si­tu­a­tio­nen är som mest kri­tisk.

– Ta det som stör dig mest och där rens­ning­en gör störst skill­nad. Men bör­ja in­te med brev och pap­per, för då mär­ker du knappt att du ren­sat, sä­ger Sa­ra Therén.

Att snabbt få i väg si­na sa­ker till åter­vin­ning­en är vik­tigt.

– Man får en kick av att gö­ra det snabbt, så man mås­te hål­la ång­an up­pe, sä­ger Sa­ra Therén.

En van­lig sak som hän­der när man ren­sar är att man bör­jar ifrå­ga­sät­ta var­för man ska slänga sa­ker. Där kan man verk­li­gen hit­ta in­spi­ra­tion i böc­ker, tyc­ker ex­per­ter­na.

– I Pau­li­na Dra­ga­ja­nas böc­ker finns ett bra di­a­gram med motar­gu­ment som kan be­hö­vas när du plöts­ligt in­te vill släp­pa ta­get om nå­got. Och Ma­rie Kon­do me­nar att du en­dast ska spara sa­ker som ger dig en käns­la av gläd­je. Det tror jag är bra att ha med sig, sä­ger An­na Hydén.

En sak som skil­jer rens­nings­me­to­der­na åt är hur myc­ket sa­ker man för­vän­tas ha kvar ef­ter rens­ning­en. Där är till ex­em­pel Ma­rie Kon­do väl­digt hård på att man in­te be­hö­ver myc­ket alls.

– Vi tyc­ker att man ska ha la­gom många sa­ker. Skåp ska ald­rig va­ra helt ful­la och du mås­te an­pas­sa mäng­den sa­ker ef­ter hur du bor. Har du ett helt rum för böc­ker – då kan du ha många böc­ker – men har du ba­ra en li­ten bok­hyl­la, då får du ha fär­re, det är na­tur­ligt, sä­ger Sa­ra Therén.

Ord­nings­ex­per­ter­na an­na Hydén och sa­ra Therén har grans­kat sex me­to­der för att ren­sa hem­met. Vil­ken pas­sar dig bäst?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.