Göteborgs-Posten

Bo betalade 850 000 för behandling­en

Trots flera år av vårdinsats­er spred sig Bo Johanssons prostataca­ncer och svensk sjukvård påstod att det som återstod var att vänta och se. I dag är han friskförkl­arad efter att ha betalat 850 000 kronor till en privat klinik i Finland.

- Tobias Schreiber tobias.schreiber@gp.se

Nyheter: Trots flera år av vårdinsats­er spred sig Bo Johanssons cancer.I dag är han friskförkl­arad efter att ha betalat själv till en privat klinik i Finland.

Behandling­en anses i Sverige vara experiment­ell – ändå åker hundratals svenskar över varje år i hopp om att botas.

Vad gör man när upplever att svensk sjukvård sviker och att livet är på väg att glida en ur händerna? Ger man upp eller gör man som Bo Johansson och lägger 850 000 kronor på ett bräde och åker till Finland för att pröva en experiment­ell radioaktiv cancerbeha­ndling?

– Jag har två barn och sju barnbarn. Klart barnbarnen undrat vad som sker, de har frågat sina föräldrar om deras morfar och farfar kommer att dö. Läkaren på Sahlgrensk­a sa att det här kommer du dö av till slut. Men jag är en kämpe och ville ge detta ett försök.

Bo Johansson har arbetat inom byggbransc­hen hela sitt liv, i hans vener rinner det cement. Mölndalsso­nens göteborgsk­a är bred, leendet likaså. I dag är han friskförkl­arad.

Nu för tiden bor han i en villa på Tjörn vackert belägen vid hamnen. Bland det första Bo visar upp näst efter fotona på barnbarnen är ett konstutfor­mat cementgolv på verandan. En veranda han snart kanske inte kommer ha tillgång till.

– För att finansiera behandling­en har vi fått ta kredit på min frus företag. Det kan få bli så att vi får sälja båten eller huset vi haft i 20 år om försäkring­skassan ger mig avslag. Det man byggt upp och hoppats skulle gå i arv.

För att förstå varför Bo Johansson valde att korsa Östersjön för att behandlas är det flera händelser på vägen som måste redas ut.

Bo Johansson opererades för prostataca­ncer på Carlanders­ka sjukhuset i Göteborg redan 2010. Efterbehan­dlingar i form av sprutor och tabletter sattes in, men i maj 2015 hade cancern kommit tillbaka i form av en två centimeter stor tumör vid urinröret.

–Jag fick en diagnos att jag återigen fått prostataca­ncer. Jag strålbehan­dlades 37 gånger hösten 2015.

Tumören vid urinröret försvann men vid efterfölja­nde skikt- och

skelettrön­tgen på Sahlgrensk­a upptäcktes en förändring i skallben och vid vänster skulderbla­d. Cancern verkade ha kommit tillbaka en tredje gång, eller helt enkelt aldrig försvunnit.

– Men de kunde inte precisera om det var metastaser och om cancern spritt sig till andra delar av kroppen.

Enligt neurokirur­gerna på Sahlgrensk­a kunde man inte avgöra om det var en tumörförän­dring i skallbenet utan man rekommende­rade en magnetrönt­gen för att klargöra detta.

Bo Johanssons son, Niclas Björnfot, är utbildad distriktss­köterska. Han undrar om allt gått rätt till under pappans vårdförlop­p.

– Jag reagerade när min far tagit ut sina journalkop­ior. Jag var med när han fick besked om att han hade en förändring i skallbenet. Hans ansvariga läkare har blivit rådd att gå vidare med magnetrönt­gen av neurokirur­gerna. Då undrar jag varför den aldrig blev av?

Strålbehan­dling och sprutbehan­dling upptogs, men i juni 2018 sågs ett ökat PSA-värde, 7,7 som fortsatte stiga till 20,1, i slutet av september 2018.

– I den finska redogörels­en, ser man att pappa uppvisat en resistens mot tablett- och sprutbehan­dlingen. De behandling­ar man får i tabletter och sprutor är en bromsande behandling, det är ingen botande behandling. I hans egna ögon hade han indirekt fått en dödsdom.

I september 2018 valde Bo Johansson att söka sig till Finland, och det omdiskuter­ade privata cancersjuk­huset Docrates.

– Det visade sig att jag hade en aktiv och aggressiv cancer. Det tog tre dagar efter jag kontaktat dem tills jag kunde få välja men olika tider att starta behandling­en inom en vecka.

På den finska kliniken kunde det konstatera­s att det fanns metastaser i skallbenet och höger lunga.

– Efter några veckor i Finland hade mitt PSA-värde gått ned från 20,1 till mellan 2,1 och 1,1. Nu har jag 0,14 i PSA-värde och är cancerfri.

I oktober 2018 påbörjade Bo Johansson den omdebatter­ade lutetiumbe­handlingen som avslutades i mars 2019. Under behandling­en förses patienten intravenös­t med ett radioaktiv läkemedel, förutom cellgifter och strålning.

Behandling­en är omstridd då det inte genomförts någon randomiser­ad studie med positiva resultat, ett krav för att den ska räknas som evidensbas­erad.

Dessutom kostar behandling­en hundratuse­ntals kronor för vårdsökand­e patienter.

– Jag är idag frisk men detta har kostat mig, bortsett från inkomstbor­tfall, 850 000 kronor. Den summan har jag ställt i krav till Försäkring­skassan.

Bo Johansson har inlämnat krav mot Försäkring­skassan gällande ersättning för behandling­sutlägg, för att han anser att han inte erhållit rättmätig vård i tid. Handläggni­ng pågår i augusti 2019.

– Jag vill gå ut med detta för att hjälpa alla andra som sitter artigt och väntar. Just nu ser jag det som att jag räddat mitt liv och nu vill jag rädda mig själv från en ekonomisk katastrof. Vi är med i EU så har jag rätt att vända mig till ett annat EUland för söka vård. Sen kan man kan ställa ett skadestånd­skrav på Sahlgrensk­a för felaktig behandling.

Bo Johanssons son Niclas Björnfot har utifrån sin erfarenhet inom vården en förståelse för både sin far och det svenska vårdsystem­et.

– Detta är en man som kommer från företagsvä­rlden och varit extremt aktiv och sökt vård och vill ha en lösning. Denna behandling råder inte under gällande praxis och han kommer kanske inte kunna få ett öre återbetalt.

Jon Kindblom är överläkare och lokal processled­are på prostataca­ncercentru­m på Sahlgrensk­a Universite­tssjukhuse­t och säger att magnetrönt­gen som rekommende­rades men inte utfördes har en förklaring

– Patientens upplevelse skall inte ifrågasätt­as. Ibland kan magnetrönt­gen vara av värde, för att skilja en metastas från annan förändring. Finns metastaser också på delar av skelettet är det viktigaste dock att inleda en effektiv systemisk behandling.

Om man erhåller sin behandling i Helsingfor­s, Lund eller Göteborg spelar mindre roll, Bo Johansson hade kunnat erhålla en effektiv behandling i Sverige.

– Generellt har en patient i det här skedet av sjukdomen en god möjlighet att leva många år framöver med en bromsande behandling. Skillnaden är att de utnyttjat lutetium i ett tidigare skede av sjukdomsfö­rloppet och i kombinatio­n med godkända läkemedel såsom cellgifter, vilket inte har prövats i studier. Att utlova patienter med spridd sjukdom bot baserat på icke-randomiser­ade tidiga erfarenhet­er är olämpligt.

” Just nu ser jag det som att jag räddat mitt liv och nu vill jag rädda mig själv från en ekonomisk katastrof

 ?? Bild: Meli Petersson Ellafi ??
Bild: Meli Petersson Ellafi
 ?? Bilder: Meli Petersson Ellafi ?? Bo Johansson från Möndal är en, 73-årig prostataca­ncerpatien­t som betalat 850 000 kronor för en experiment­ell behandling i Finland och nu är frisk.
Bilder: Meli Petersson Ellafi Bo Johansson från Möndal är en, 73-årig prostataca­ncerpatien­t som betalat 850 000 kronor för en experiment­ell behandling i Finland och nu är frisk.
 ??  ?? Bilder från behandling­en där kylklampar placerades på kinderna för kyla spottkörtl­arna och förhindra biverkning i form av muntorrhet.
Bilder från behandling­en där kylklampar placerades på kinderna för kyla spottkörtl­arna och förhindra biverkning i form av muntorrhet.
 ??  ?? Bo Johanssons fru, Kirsti Kverum, har varit vid sin mans sida genom hela vårdförlop­pet och följt med på behandling­arna i Finland.
Bo Johanssons fru, Kirsti Kverum, har varit vid sin mans sida genom hela vårdförlop­pet och följt med på behandling­arna i Finland.
 ??  ?? Bland det första man ser i hemmet är bilder på barnbarnen. Bo Johansson är rädd att det han hoppats skulle kunna gå i arv har fått läggas på sjukhusräk­ningar.
Bland det första man ser i hemmet är bilder på barnbarnen. Bo Johansson är rädd att det han hoppats skulle kunna gå i arv har fått läggas på sjukhusräk­ningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden