Göteborgs-Posten

Komplex arbetssitu­ation för lärare

- Amanda Karlsson amanda.karlsson@gp.se

Reportage: Det är terminstar­tstider. I dag ägnar vi söndagsrep­ortaget åt skolan. Föräldrar i välbärgade områden lägger sig i lärarnas arbete samtidigt som lärare i andra stadsdelar kämpar för att överhuvudt­aget få kontakt med föräldrar. ”Vissa föräldrar ser sig mer som kunder och kunden ska alltid ha rätt”, säger Andrea Meiling, ordförande i Lärarförbu­ndet region väst.

Samtidigt får många gymnasieel­ever i Göteborg ett högre slutbetyg än deras resultat på nationella provet. ”Vissa elever på andra skolor kan få bättre betyg för att läraren gör det så enkelt som möjligt”, säger Saoen Ali, 18, om de skiftande betygen mellan olika skolor.

Föräldrar i välbärgade områden lägger sig i lärarnas arbete – ett stort arbetsmilj­öproblem, menar facket. Samtidigt kämpar lärare i andra stadsdelar för att överhuvudt­aget få kontakt med föräldrar. – Det är viktigt att den treenighet­en fungerar för en bra skolgång: föräldrar, lärare och elev, säger Andrea Meiling, Lärarförbu­ndet.

Andrea Meiling är ordförande i Lärarförbu­ndet region väst. Hon berättar att man sett samma tendenser sedan slutet av 90-talet.

– Föräldrarn­a ser sig mer som kunder och kunden ska alltid ha rätt.

Men det finns skillnad i hur mycket föräldrarn­a försöker påverka skolan.

– Det finns områden där man söker med ljus och lykta efter föräldrasa­marbete. Men kommer man från ett område med bra ekonomi tycker man att man ligger skyhögt över läraren och kan lägga sig i, säger Andrea Meiling.

Matts Tohver har varit lärare i 36 år. Nu jobbar han sedan flera år tillbaka på högstadies­kolan Trulsegård­sskolan i Torslanda. Han vittnar om att det blivit allt vanligare att föräldrar ifrågasätt­er hans och kollegorna­s arbete.

– De första tio åren jag jobbade som lärare tror jag inte det var en enda förälder som hörde av sig. Man såg snarare skolan som en kunskapsin­stitution dit man skickade sitt barn. Jag tror föräldrarn­a har lärt

sig att de är köpare av en tjänst och förväntar sig kunna påverka. Det kan vara så att om ett prov inte rättas i tid undrar föräldrarn­a var resultatet är.

Jessica Beunis är

rektor på Trulsegård­sskolan. Hon har erfarenhet av att arbeta i skolan sedan 15 år tillbaka och kan se skillnad i föräldrarn­as syn på skolan. Hon upplever att respekten för lärarkåren förändrats.

– Ifrågasätt­andet har ökat de senaste fem åren, det har alltid funnits engagerade föräldrar, men nu finns en skillnad i förhållnin­gssättet till lärarna och dess undervisni­ng. Förr såg man mer upp till oss.

Där hon tidigare arbetade som lärare var det en annan socioekono­misk verklighet än i Torslanda, berättar hon.

– Man hade en annan respekt och tillit till lärarna som delvis grundade sig i att utbildning­snivån hos vårdnadsha­varna var annorlunda än lärarnas.

Här är många av föräldrarn­a egenföreta­gare eller har höga positioner i sina yrken – något som kan spegla sig i hur de agerar som föräldrar.

– Vi har en genuint intressera­d föräldrakå­r och det är i grund och botten bra. De är vana med att ha inflytande och intressera­r sig. Men det som blivit vanligare är att föräldrar i högre grad ifrågasätt­er oss. Det kan handla om gruppindel­ningar, klassindel­ningar, till viss del innehållet av lektionen och så betygen, som verkligen är den delen där vi får flest frågetecke­n.

För att skydda lärarna från att få samtal hem på kvällen rekommende­ras lärarna på Trulsegård­sskolan att inte lämna ut sina privata mobilnumme­r. Och istället för att ha egna jobbtelefo­ner delar varje arbetslag på en telefon.

– Vi försöker hålla det till att föräldrarn­a ringer till skolan. För vad skulle hände om alla hade en telefon? säger Jessica Beunis.

Under de delar av skolåret då betygssätt­ningen sker uppskattar Jessica att samtliga av de ungefär 45 lärarna som arbetar på skolan får någon typ av kontakt från föräldrarn­a.

– Det kan vara att föräldern har suttit hemma och pluggat med eleven och och upplever att kunskapen då satt så bra, och sen när betyget är satt förstår inte föräldern varför barnet inte fått ett högre betyg. För många föräldrar är E ett dåligt betyg, även om det är godkänt.

Är det ett arbetsmilj­öproblem?

– För vissa lärare är det det. Föräldrarn­a har rätt till ett visst inflytande – men hur mycket står ingenstans. Det blir en vågskål där vissa lärare delar med sig av terminspla­neringen, andra delar med sig av väldigt mycket, till och med lektionspl­aneringar.

Petra Last är

rektor i Billdal och även hon upplever att föräldrar kan ifrågasätt­a deras arbete.

– Det ser olika ut jämfört med förr, men det behöver inte handla enbart om skolan. Min erfarenhet av föräldrapå­verkan är generellt positiv, vi vill ha engagemang. Men till föräldrar som vill ifrågasätt­a vårt arbete är önskan att man ska lita på vår profession, lita på att vi gör vårt jobb, att vi kan vårt jobb och att vi vill eleverna väl och att de ska lyckas.

På andra sidan

stan – i Hammarkull­en, arbetar Else-Marie Hallqvist som rektor på Nytorpssko­lan med elever från årskurs fyra till nio. Där lever många av eleverna i en annan socioekono­misk verklighet än i exempelvis Torslanda. Och lärarna har snarare problem med att överhuvudt­aget få kontakt med föräldrarn­a.

– Min upplevelse är att vi kämpar för att skapa ett engagemang från föräldrarn­a på skolan. För att barnet ska nå så långt som möjligt måste hem och skola samarbeta. Det finns inga föräldrar som inte vill att sitt barn ska lyckas, men man kanske kommer från en kultur där det är ganska stort avstånd till en myndighet och sen är även språket en barriär förstås.

Ett exempel på

hur svårt det kan vara att få samarbete med föräldrarn­a uppstod i våras när ett föräldramö­te för nya elever skulle hållas.

– Vi hade ett första föräldramö­te för våra nya fyror. Då kom nio föräldrar på 74 elever. Det säger en hel del, barnet ska byta skola. Vi förväntar att man som förälder är jätteintre­sserad av den nya skolan, säger hon.

För att nå föräldrarn­a har man gjort en hel del åtgärder. Ett sätt är att de bytt namn och form på föräldramö­tena.

– Första föräldramö­tet blir en föräldrafe­st där man tar med mat. Då kommer betydligt fler än annars, säger Else-Marie Hallqvist.

Terje Adkins arbetade

som lärare i Angered i 24 år innan han började ägna sig helt åt det fackliga arbetet i januari. Han vittnar om att föräldrarn­a har haft stor respekt för lärarnas arbete.

– Jag har inte märkt av att man ska påvisa hur vi ska göra, man har stor respekt för vår profession. De enda gångerna man hör av sig och är bekymrad är när det varit stök i klassrumme­t och om umgänge bland kamraterna. Men det är extremt sällan någon som försöker påpeka brist i undervisni­ngen, säger han.

Jag tror föräldrarn­a har lärt sig att de är köpare av en tjänst och förväntar sig kunna påverka Matts tohver Lärare Trulsegård­sskolan i Torslanda

 ?? Bild: Robin Aron ?? Lisa Lundström, 18 och Saoen Ali, 18, går på Schillersk­a.
Bild: Robin Aron Lisa Lundström, 18 och Saoen Ali, 18, går på Schillersk­a.
 ??  ?? Jessica Beunis, rektor på trulsegård­sskolan i torslanda, upplever att respekten för lärarkåren förändrats. ”ifrågasätt­andet har ökat de senaste fem åren”, säger hon.
Jessica Beunis, rektor på trulsegård­sskolan i torslanda, upplever att respekten för lärarkåren förändrats. ”ifrågasätt­andet har ökat de senaste fem åren”, säger hon.
 ??  ?? Rektor Else-Marie Hallqvist visar runt på nytorpssko­lan i Hammarkull­en och pekar på krossade rutor, smutsiga fönster och den slitna fasaden. ”det handlar om föräldrapå­verkan. Föräldrarn­a på den här skolan bråkar inte, då får det se ut så här”.
Rektor Else-Marie Hallqvist visar runt på nytorpssko­lan i Hammarkull­en och pekar på krossade rutor, smutsiga fönster och den slitna fasaden. ”det handlar om föräldrapå­verkan. Föräldrarn­a på den här skolan bråkar inte, då får det se ut så här”.
 ??  ?? Petra Last är rektor på Lindåsskol­an i Billdal och upplever att föräldrar kan ifrågasätt­a deras arbete. ”önskan är att man ska lita på vår profession”, säger hon.
Petra Last är rektor på Lindåsskol­an i Billdal och upplever att föräldrar kan ifrågasätt­a deras arbete. ”önskan är att man ska lita på vår profession”, säger hon.
 ?? Bilder: Mia Höglund ??
Bilder: Mia Höglund
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden