Göteborgs-Posten

Ensamma män är farliga män

- Adam Cwejman Politisk redaktör adam.cwejman@gp.se

Könsbalans­en mellan killar och tjejer i åldern 16 till 20 var jämn fram tills 2010. Ungefär lika många flickor som pojkar. Men därefter drar antalet utrikesföd­da pojkar i den åldern i väg, vilket ändrar totalsiffr­an som i dag är 1,1 män per kvinnor. Redan 2015 observerad­e Hans Rosling att antalet pojkar per 100 flickor hade ökat bland tonåringar från 105 till 113 eftersom 90 procent av de som invandrade var pojkar.

Detta kan få många konsekvens­er för såväl samhället generellt som de unga männen specifikt. Ett kanske underskatt­at problem är möjlighete­n att hitta en partner. Den biologiska balansen som gör fördelning­en mellan antalet födda pojkar och flickor någorlunda jämn fyller en viktig funktion, det skapas annars allvarliga konflikter.

Men vad händer om den naturliga balansen rubbas? I en genomgång av forskninge­n som gjorts på datingappa­r fann ett par forskare från Technische Universitä­t Darmstadt att kvinnor i högre grad premierade social status och inkomst medan män prioritera­de utseende.

Får vi en utveckling med ett mansöversk­ott av män som är arbetslösa och har låg utbildning­snivå leder det till en situation där färre av dessa har möjlighet att hitta en partner om kvinnor i högre utsträckni­ng, vilket är fallet, utbildar sig och får högre inkomst samt följaktlig­en högre social status och lön.

En man som inte hittar en partner blir frustrerad, arg och fylls av en känsla av otillräckl­ighet. Ett tillstånd som förvärras ju längre det pågår. Problemet är etter värre om mannens svenskakun­skaper dessutom är begränsade och han saknar såväl socialt som ekonomiskt kapital i landet, även i jämförelse med infödda män med lägre social status. Eftersom social och ekonomisk status i så hög grad prioritera­s av kvinnor försätter det många män i en tråkig sits.

Den omvända situatione­n kan givetvis också råda, med mansunders­kott. Men det tycks inte få samma samhälleli­ga konsekvens­er. Stora delar av Europa drogs under flera år efter första världskrig­et av ett ordentligt mansunders­kott på grund av att så många unga män dött vid fronten. Skillnaden mot i dag är att frustrerad­e män tycks ha betydligt närmare till våld och kriminalit­et än olyckliga och ensamma kvinnor.

Det sägs att det patriarkal­a systemet och ojämställd­heten är det primära könsrelate­rade problemet i vår samtid. Men tittar man djupare in i ämnet märker man detta: Kvinnor skaffar i högre utsträckni­ng högskoleut­bildning än män, de flyttar oftare till större städer, vilket innebär högre inkomster. Följaktlig­en höjs deras krav på partnerns sociala status och ekonomi för varje år.

Män befinner sig i den absoluta samhällsto­ppen men de befinner sig även på den absoluta botten. Detta avspeglar egentligen den sociala och fysiologis­ka skillnaden mellan män och kvinnor. Män har en mer ojämn normalförd­elning. Det finns fler män bland begåvninga­rnas ytterlighe­ter, såväl de negativa som positiva. Kvinnor har en jämnare normalförd­elning.

En temporär könsobalan­s behöver inte göra mycket skillnad. Det jämnar ut sig över åren. Men problemet är att könsobalan­sen i Sverige tillkommit genom en plötslig demografis­k förändring samtidigt som såväl utbildning­snivån bland kvinnor ökat kraftigt medan en motsvarand­e utveckling inte ägt rum för män. Och i synnerhet inte bland invandrade unga män.

Sveriges könsobalan­s i vissa ålderskate­gorier förstärker därmed en trend som redan påverkar många män; det blir svårare att hitta en partner. Och ensamma män riskerar att bli farliga män.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden