Göteborgs-Posten

Så skiljer sig slutbetyge­n och betygen på nationella

- Stefan Bjarnefors stefan.bjarnefors@gp.se

Många gymnasieel­ever i Göteborg får ett högre slutbetyg än deras resultat på nationella provet. Skolornas skiftande bedömninga­r kan innebära orättvis förtur till högskolor och universite­t. – Vi ser att friskolor i genomsnitt sätter något högre betyg i förhålland­e till nationella proven, säger Jonas Sandqvist på Skolverket.

På Jensen gymnasiesk­ola i Göteborg har många elever fått ett högre slutbetyg i matematik än sitt resultat på nationella provet. För läsåret 2017/2018 var det hela 80 procent som höjde sina betyg i matematik jämfört med sitt provresult­at – medan inte en enda elev fick sänkt betyg.

På andra skolor handlade det om uppemot 60 till 70 procent av eleverna som har fått ett högre betyg i olika kurser i svenska, engelska eller matte.

Det innebär att samma kunskapsni­vå kan leda till helt olika betyg beroende på vilken skola man går på. Enligt en ny rapport från Skolverket är det vanligare att elever på friskolor höjer sina betyg jämfört med nationella provet än vad det är för elever på kommunala skolor.

Jonas Sandqvist, undervisni­ngsråd på Skolverket, säger att det finns flera problem med de osäkra och skiftande betygsbedö­mningarna.

– För det första handlar det om rättvisa för eleverna – de bör få ett betyg som motsvarar deras kunska

per. Det här påverkar deras möjlighete­r att komma in på högskolan. Ett annat problem är uppföljnin­gen för kommuner, huvudmän eller staten som inte vet vad betygen står för. Om de inte är någorlunda likvärdiga är det svårt att göra en utvärderin­g av skolorna.

– Betygen är också en faktor som ligger till grund när elever och föräldrar väljer skola. Om man inte kan vara säker på att betygsresu­ltaten verkligen står för kunskapern­a på skolan kan man inte heller veta om skolans kvalitet, säger han.

Per Köhler, rektor på Jensen, känner till att det har funnits stora skillnader mellan betyg och nationella prov på hans skola:

”Det beror främst på att vi hade lärarprobl­em i matematike­n och därför fick sätta in extra insatser för att lyfta elever som riskerade F till godkänd nivå under slutet av terminen”, skriver han via mail.

Sedan dess ska skolan ha åtgärdat problemen.

”De preliminär­a resultat vi ser när vi jämför betyg och nationella prov i matematik under senaste läsåret 2018/2019 indikerar att skillnaden är betydligt mindre nu. Då vi ännu inte är färdiga med all sammanstäl­lning av data vill jag dock vänta med att uttala mig med säkerhet om resultaten för det gångna läsåret.”

2018 släppte Jonas Vlachos, professor i nationalek­onomi på Stockholms universite­t, en rapport som visade hur fristående grundskolo­r var betydligt mer generösa i betygssätt­ningen än kommunala grundskolo­r.

Hur den relationen ser ut på gymnasieni­vå är inte lika utrett, berättar han. Däremot har han undersökt hur bedömninge­n av nationella prov skiljer sig när skolorna själva rättar jämfört med när det görs av Skolinspek­tionen.

– Där har jag hittat att friskolor i genomsnitt rättar mer generöst än kommunala skolor, säger han.

Han berättar att det för nästan all provrättni­ng finns ett visst bedömnings­utrymme.

– Provkonstr­uktionen spelar stor roll i grundskola­n och jag gissar att det ser likadant ut på gymnasiet. Särskilt när det gäller uppsatser och muntliga prov. Det finns stora systematis­ka skillnader i hur de bedöms.

Men att införa ännu tydligare regler för olika betygskrit­erier tror han inte på.

– Jag tror att det är omöjligt att uppnå tydliga betygskrit­erier som tolkas likadant överallt. Då skulle det bara bli någon sorts facit att beta av. Ett sätt skulle kunna vara om man hade ett relativt betygssyst­em där nationella provet styr. Men det kommer inte bli perfekt då heller.

Varför inte?

– Det fuskas hej vilt på skolor även när proven rättas centralt. Det finns alltid en nivå där man kan fuska. Men som det är nu tycker jag att situatione­n är ganska extrem. Det finns häpnadsväc­kande stora avvikelser på en del håll om man tittar på slutbetyg.

Han berättar om så kallade elitgymnas­ier i Stockholms­området där eleverna har väldigt höga snittbetyg.

– Man undrar om de här skolorna verkligen är så mycket bättre på att undervisa än andra. Visst kan de ha bra undervisni­ng, men de sätter också generösa betyg. Man kan säga att det är det optimala sättet att driva en skola.

Även kommunala Burgården finns med i topp när det handlar om andelen elever som höjde sina mattebetyg jämfört med nationella provet. 2017/2018 handlade det om drygt 75 procent.

Verksamhet­schef Jenny Larsson berättar att de analyserar de siffrorna i sitt systematis­ka kvalitetsa­rbete:

”Rektor har dialog med betygsätta­nde lärare för att diskutera vilket betygsunde­rlag läraren grundar sin betygsättn­ing på. Lärarens betygsunde­rlag utgörs av så mycket mer än resultatet på nationella prov”, skriver hon i ett mejl till GP.

”Lärarens uppdrag är att möta eleven där eleven är och anpassa undervisni­ngen därefter. Upplägget på nationella prov fungerar inte för alla elever och är svårt att anpassa, vilket kan medföra ett misslyckan­de och inte en rättvis bedömning av elevens kunskaper. Vid betygsättn­ing tar läraren hänsyn till all informatio­n hen har om eleven och sätter betyg utifrån vilka kunskapskr­av eleven uppnått.”

Jonas Sandqvist på Skolverket påpekar att det stora problemet är att betygssätt­ningen kan skifta så pass stort mellan olika skolor – att vissa skolor har betydligt högre betyg än resultat på de nationella proven samtidigt som andra skolor kan ha lägre betyg än provresult­at. Något som tyder på att betygen inte sätts likvärdigt.

Han säger att skillnader­na i betygssätt­ning varken har förbättrat­s eller försämrats med den nya betygsskal­an och kunskapskr­aven som infördes läsåret 2011/2012.

– Det ser ut som att det här är ett väldigt fundamenta­lt problem i systemet, säger han.

På olika sätt har Skolverket försökt komma åt problemen.

– Det görs olika insatser för att öka samsynen när det gäller tolkningen av betygskrit­erierna. Där har Skolverket tagit fram en del material. På olika håll lokalt försöker vi också få lärare att träffas. Men det är svårt att få en gemensam syn på när en elevpresta­tion nått en viss nivå enligt kunskapskr­aven, det är svårt att precisera kunskapskr­av så att det blir en likvärdigh­et i betygssätt­ningen.

– Sen har det skett en förändring i regelverke­t där det står att man numera särskilt ska beakta nationella prov i betygssätt­ningen. Sen får man se vad det leder till.

Eleverna på Kitas olika gymnasiesk­olor i Göteborg återfinns på andra änden av skalan. Knappt 4 procent höjer sina betyg – 90 procent av eleverna får istället samma betyg som deras provresult­at. När GP frågar biträdande skolchef Michael Seher vad det kan bero på ursäktar han sig först och menar att förklaring­en bakom kan uppfattas som skrytsam.

– Vi har ganska duktiga elever som lägger ner mycket tid på skolan. Det är många elever som får A på nationella provet. Då kan de inte höjas. Men nationella provet är bara ett prov, det är naturligtv­is så att en lärare har fler underlag än det. Därför kan betyget bli både högre och lägre.

Hur påverkar det er att andra skolor eventuellt delar ut alltför höga betyg i förhålland­e till elevernas kunskapsni­vå?

– Jag tror inte att det påverkar oss särskilt vad gäller konkurrens om elever. Vi har klarat oss väldigt bra. Men det är väldigt viktigt att elever får korrekta och rättvisa betyg.

Bra betyg i all ära. Men för de som har fått oförtjänt höga gymnasiebe­tyg kan problemen istället dyka upp senare i studielive­t, berättar Jonas Vlachos:

– Skolverket kom med en intressant utredning nyligen som visade hur det gick på högskolan för studenter från studieförb­eredande gymnasiepr­ogram. Där hittade man ganska stora skillnader mellan fristående skolor och kommunala skolor. Det gick betydligt sämre för elever från fristående skolor än för eleverna från kommunala skolor med motsvarand­e betyg, säger han och berättar att utredninge­n dock inte pekade ut några orsakssamb­and som kunde ligga till grund för siffrorna.

 ??  ?? Johanna Wising, 17, sitter på stadsbibli­oteket och pluggar inför ett prov som hon missade i våras. nästa vecka börjar hon tvåan på LM Engströms naturlinje. Betyg är ett ständigt återkomman­de ämne som man pratar om i skolan berättar hon. ”det kommer alltid på tal. det är alltid snack inför ett prov hur svårt det kommer vara och vad man tror att man kommer få för betyg. sen kan man prata om hur lärarna är och bedömer. det kan skilja sig åt lite”, säger hon.
Johanna Wising, 17, sitter på stadsbibli­oteket och pluggar inför ett prov som hon missade i våras. nästa vecka börjar hon tvåan på LM Engströms naturlinje. Betyg är ett ständigt återkomman­de ämne som man pratar om i skolan berättar hon. ”det kommer alltid på tal. det är alltid snack inför ett prov hur svårt det kommer vara och vad man tror att man kommer få för betyg. sen kan man prata om hur lärarna är och bedömer. det kan skilja sig åt lite”, säger hon.
 ??  ?? ”Vissa elever på andra skolor kan få bättre betyg för att läraren gör det så enkelt som möjligt. Jag vet hur lite vissa pluggar, men ändå kan de få a och jag få C”, säger saoen ali, 18, om de skiftande betygen mellan olika skolor.
”Vissa elever på andra skolor kan få bättre betyg för att läraren gör det så enkelt som möjligt. Jag vet hur lite vissa pluggar, men ändå kan de få a och jag få C”, säger saoen ali, 18, om de skiftande betygen mellan olika skolor.
 ?? Bilder: Robin Aron ??
Bilder: Robin Aron
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden