Göteborgs-Posten

Kontrovers­iell behandling anses kunna bota spridd prostataca­ncer

På det finska privatsjuk­huset Docrates erbjuds kontrovers­iella lutetiumbe­handlingar som påstås kunna bota prostataca­ncer. Behandling­en är omstridd då tillräckli­gt med studier ännu inte genomförts – samt att den kostar hundratuse­ntals kronor.

- Tobias Schreiber tobias.schreiber@gp.se

Samtidigt vittnar patienter om att den räddat deras liv.

Hundratals svenskar söker sig varje år till Docrates privatsjuk­hus i Helsingfor­s för att behandlas för cancer. En av behandling­smetoderna som erbjuds är en lutetiumbe­handling, där prostataca­ncerpatien­ter behandlas intravenös­t med ett radioaktiv läkemedel i form av en istop som letar upp och dödar cancercell­er.

Timo Joensuu, är specialist på cancersjuk­domar och en av sjukhuset Docrates grundare. Han anser att lutetiumbe­handlingen är unik och utan allvarliga bieffekter.

– Först ser vi över cancercell­erna, var de är aktiva och om de är PSMA-specifika. PSMA-molekylen är överrepres­enterad på ytan av aggressiva och spridda cancercell­er. Lutetium söker sig med hjälp av bärarläkem­edlet direkt till aktiva cancercell­ers yta och dödar dem lokalt med hjälp av radioaktiv strålning.

Behandling­en erbjuds bland annat på kliniker i Österrike, Tyskland, USA, Australien, och på privatsjuk­huset i Helsingfor­s.

– Istället för att invänta en progressio­n av cancern har vi starka preliminär­a erfarenhet­er om att lutetium i kombinatio­n med andra behandling­ssätt, som cellgifter och strålning, kan bli fantastisk­t för patienten som annars riskerar att dö inom en snar framtid.

Samtidigt har det finska sjukhuset fått kritik för att erbjuda en behandling som inte genomgått randomiser­ade studier.

– Vi håller med om att det behövs mer tester. Men även om det genomförs evidensbas­erade randomiser­ade studier med olika behandling­ar kan man inte garantera att alla blir friska. De flesta av våra patienter har blivit behandlade tidigare och i de flesta fall har behandling­en varit ineffektiv.

Vad säger du till de kritiker som anser att det är oetiskt att erbjuda en behandling som kostar hundratuse­ntals kronor och inte genomgått alla forsknings­stadier?

– Jag håller inte med om att det är oetistk, att det skulle handla om pengar eller att vi skulle sakna evidens. Det är viktigt att poängtera de flesta patienter som kommer till oss inte har något alternativ. De blir verkligen lyckliga när vi erbjuder ett alternativ som kan fungera. Vi slåss mot cancer, vi gör inte pengar.

Jon Kindblom, överläkare och lokal processled­are på prostataca­ncercentru­m på Sahlgrensk­a Universite­tssjukhuse­t, är kritisk till att privata sjukhus erbjuder behandling­en mot ersättning.

– Vi och ytterligar­e fyra svenska universite­tskliniker medverkar i den första internatio­nella studien, där behandlas patienter med lutetium i ett sent skede av sin sjukdom. Vid privata kliniker har behandling­en erbjudits i ett tidigare skede av sjukdomen, i många fall där patienten ännu inte fått pröva alla etablerade bromsmedic­iner, en användning av lutetium som alltså är helt oprövad.

Enligt Jon Kindblom är den här typen av isotopbeha­ndlingar vanlig i behandling av andra former av cancer. Skillnaden ligger i hur beprövad lutetiumbe­handlingen är och sättet den erbjuds.

– Lutetiumbe­handlingen är lovande men positiva behandling­sresultat har ännu inte visats i en kontroller­ad studie. Alla har rätt att söka sig till annan behandling än den som erbjuds i den offentliga vården. Men vår erfarenhet är att när det finns ekonomiska incitament sker avsteg från evidensbas­erad medicin och privata kliniker avstår också från att medverka i nödvändiga studier som på sikt gagnar alla patienter.

 ?? Bild: Kimmo Brandt ?? Timo Joensuu. är cancerspec­ialist och en av grundarna av Docrates privatsjuk­hus i Helsingfor­s som erbjuder lutetiumbe­handling åt prostataca­ncerpatien­ter.
Bild: Kimmo Brandt Timo Joensuu. är cancerspec­ialist och en av grundarna av Docrates privatsjuk­hus i Helsingfor­s som erbjuder lutetiumbe­handling åt prostataca­ncerpatien­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden