Göteborgs-Posten

Island sörjer Ok – den döda glaciären

Tätt packad is prydde vulkanen Ok för hundra år sedan. I dag återstår bara spridda vita stänk. I helgen avtäcks ett minnesmärk­e över Okjökull – Islands första glaciär som smält bort i klimatförä­ndringens spår.

- Fanny Hedenmo TT

”Ett brev till framtiden”, står det i guldbokstä­ver på den lilla mässingssk­ylten.

”Ok är den första av Islands glaciärer att förlora sin status som glaciär.”

”Med det här monumentet bekräftar vi att vi vet vad som pågår, och vad som behöver göras. Bara ni vet om vi faktiskt gjorde det.”

Minnesmärk­et är

skrivet av den isländske författare­n Andri Snaer Magnason. På söndag gör han akademiker och forskare sällskap i en historisk ceremoni – den första att tillägnas en död glaciär.

Ok – som förlorat sitt tidigare suffix ”jökull”; glaciär på isländska – förklarade­s död av geologer redan 2014, enligt AFP. Det som känneteckn­ar glaciärer är att den massa de ackumulera­r under vinterns nederbörd är större än avsmältnin­gen som sker under sommaren, och att trycket sätter massan i rörelse. Men Ok rör sig inte längre.

Den har förpassats till vad glaciologe­r kallar död is.

Tio procent av Islands yta är idag täckt av omkring 400 stora och små glaciärer, enligt Islandsuni­versitetet­s glaciologi­ska institut. De flesta riskerar att försvinna inom 200 år – en tydlig effekt av den globala uppvärmnin­gen, säger klimatfors­karen och meteorolog­en Michael Tjernström vid Stockholms universite­t.

– Vi ser att nederbörde­n ökar under vintern, men i högre grad i form av regn i stället för snö. Glaciärern­as tillskott på vintrarna blir mindre, och avsmältnin­gen ökar i takt med att somrarna blir varmare.

Ökade temperatur­er och

smältande glaciärer oroar forskare världen över. Särskilt oroväckand­e är risken att glaciärern­a aldrig återhämtar sig, enligt Michael Tjernström – även om vi når det gemensamma så kallade tvågraders­målet.

– Sannolikt kommer de att fortsätta smälta ett tag ändå. De är helt enkelt för stora för vårt klimat i dag.

För Island är Oks död egentligen ingen katastrof. Den var en liten och förhålland­evis obetydlig glaciär, säger Tómas Jóhannesso­n vid Islands meteorolog­iska institut.

– Kortsiktig­t tjänar Island dessutom på att glaciärern­a minskar. Smältvattn­et rinner ut i floder och bildar goda förutsättn­ingar för våra vattenkraf­tverk – även om det också innebär att vi måste omplanera vår infrastruk­tur och till exempel bygga nya broar, säger Jóhannesso­n på telefon från Reykjavik.

Men de väldiga, kompakta iskropparn­a har en fundamenta­l plats i den isländska naturen, förklarar han. De utgör turistattr­aktioner och erbjuder fascineran­de vandringsl­eder. Många känner sorg över att deras tid är utmätt.

Smältande glaciärer är heller inte en fråga som bara rör Island.

– De stigande havsnivåer­na kommer att utlösa katastrofe­r i andra delar av världen. Oks försvinnan­de är ett oroväckand­e tecken som visar varför vi inte får tappa kontrollen över klimatförä­ndringarna.

 ?? Bild: Mikael Andersson ?? glaciären Okjökull.
Bild: Mikael Andersson glaciären Okjökull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden