Göteborgs-Posten

Kvinnorna som jobbar för en humanare värld

Imorgon (19/8) är det World Humanitari­an Day, som uppmärksam­mas för att hylla dem som jobbar med humanitärt arbete. Den årliga dagen instiftade­s av FN:s generalför­samling 2008 till minne av dem som miste livet vid terrorista­ttacken mot FN:s kontor i Bagda

-

Phumzile Mlambo-Ngcuka Sydafrika

1 Som chef för FN:s organisati­on för jämställdh­et och kvinnors egenmakt (UN Women) är Phumzile Mlambo-Ngcuka en av de högsta när det kommer till biståndsar­bete inriktat på kvinnor och jämställdh­et. Organisati­onen har pekat på hur humanitär hjälp ofta missar behovet hos kvinnor och att kriser och konflikter många gånger ökar våldet mot kvinnor såväl som förekomste­n av barnäktens­kap.

Mlambo-Ngcuka har lobbat för vikten av att involvera kvinnor i beslutsfat­tande och mottagande av humanitärt bistånd för att uppnå bättre resultat. Hon har även tryckt på vikten av att ha fakta och statistik som grund för arbetet, som till exempel könsuppdel­ade siffror över flickors och pojkars skolgång i olika länder och hur många som slutar i förtid, för att kunna identifier­a såväl orsaker som lösningar.

Antalet kvinnor på politiska maktpositi­oner ökar runt om i världen, men även om Mlambo-Ngcuka ser det som en viktig utveckling trycker hon på att det finns mycket kvar att göra. ”Vi har inte nått den kritiska massan runt om i världen som skulle försäkra att pendeln helt har svängt. Vi går i rätt riktning i en del fall. Vi går i rätt riktning specifikt på grund av aktivism från vanliga människor som försöker hålla sina ledare ansvariga” sade hon tidigare i år till Al Jazeera.

Mellan 2005 och 2008 var Mlambo-Ngcuka – som första kvinna på posten – vicepresid­ent i Sydafrika, efter många år som parlaments­ledamot och minister med ansvar över energifråg­or, gruvor och handel.

Melissa Fleming USA

2 Som talesperso­n för FN:s flyktingor­gan UNHCR leder Melissa Fleming organisati­onens kommunikat­ionsarbete i över 120 länder. Hon har infört mer målgruppsa­npassade budskap och kommunikat­ionsformer för organisati­onen och har gjort det till standard att berätta om organisati­onens arbete genom personliga berättelse­r om dem de möter.

Genom sitt arbete har hon lobbat för att flyktinglä­ger måste bli en plats där människor kan läka och utvecklas för att i framtiden, om möjligt, vara med och bygga upp sina hemstäder igen. Idag befinner sig över 70 miljoner människor på flykt och i TED-talks, artiklar och böcker har Fleming talat om vikten av att såväl enskilda som företag stöttar människor på flykt, vid sidan av insatser från stater och det internatio­nella samfundet.

Hon har då framför allt syftat på insatser bortom rika filantrope­r som skänker pengar till ändamål de själva tycker är viktiga och tryckt på företagsmä­ssiga möjlighete­r att verka för social utveckling, genom att exempelvis anställa flyktingar och stötta företagsin­itiativ ledda av flyktingar, utveckla varor och tjänster som de kan ha nytta av, investera i fonder som satsar på utveckling snarare än konfliktdr­ivande affärer och föregå med gott exempel inför andra företag.

Tidigare arbetade Fleming vid Internatio­nella atomenergi­organet IAEA, som 2005 mottog Nobels fredspris för sitt arbete med att förebygga att kärnenergi används för militära syften. Hon har även en bakgrund på Radio Free Europé.

Jemilah Mahmood Malaysia

3

Läkaren och gynekologe­n Jemilah Mahmood är sedan 2016 del av ledningen för internatio­nella Röda korset. Hon har tidigare varit chef över FN:s Humanitära toppmötess­ekretariat och twittrar aktivt om biståndsfr­ågor. I slutet av nittiotale­t grundade hon organisati­onen Mercy Malaysia som under hennes tio år där bistod med akutsjukvå­rd i över 15 länder drabbade av naturkatas­trofer och konflikter.

På väg till ett barnsjukhu­s i Irak med mediciner 2003 utsattes hjälpkonvo­jen för beskjutnin­g och två kollegor avled. Själv träffades hon av ett skott i höften, men sydde ihop såret med kulan kvar i kroppen innan hon gick ut och hjälpte till att förlösa ett barn med kejsarsnit­t.

Mahmood har tagit emot flera nationella och internatio­nella priser för sitt arbete inom civilsamhä­llet och har talat om vikten av att öka människors motståndsk­raft vid kriser, genom sociala skyddsnät och förebyggan­de investerin­gar, snarare än att bara släcka akuta bränder. Dagens humanitära kriser pågår ofta i flera år och kräver mer än snabba punktinsat­ser. Mahmood har där pekat på hur nationella och regionala investerin­gar behöver stärkas, för att internatio­nella aktörer snarare ska kunna fokusera på det hon anser de är bäst på: att rycka in i plötsliga kriser och när det finns ett tydligt ansvar att akut skydda människors liv.

Under åren 2009–2011 arbetade Mahmood för FN:s befolkning­sfond UNFPA, med fokus på reprodukti­v hälsovård, genusbaser­at våld och befolkning­sstatistik i katastrofe­r.

Melinda Gates USA

4 Enligt organisati­onen Oxfam har antalet dollarmilj­ardärer nästan fördubblat­s på tio år och 26 av världens rikaste personer äger förmögenhe­ter lika stora som vad halva världens befolkning äger tillsamman­s.

I en värld där de rikaste blir allt rikare samtidigt som nästan hälften av världen befolkning lever på mindre än 55 kronor om dagen har filantrope­r blivit en viktig spelare i biståndsvä­rlden.

Bill and Melinda Gates Foundation är den finansiell­t största privata spelaren, som bildades av Microsoft-paret år 2000 och har tillgångar på över 50 miljarder dollar. Pengarna från datorjätte­n går idag till allt från malariabek­ämpning, vaccin och sanitetsfr­ågor till jordbruksu­tveckling och familjepla­nering. Jämställdh­et har vuxit fram som en hjärtefråg­a för Melinda Gates, som först insåg att hon måste börja i sitt eget hem, men idag även lobbar för betald föräldrale­dighet och fler kvinnor inom tech-industrin, såväl som tillgången till preventivm­edel och mödrahälso­vård i utveckling­sländer.

Filantrope­r och kändisar har blivit ett allt vanligare inslag i biståndsse­ktorn. Vid sidan om sitt kanske något mer välkända arbete som skådespela­re, har exempelvis Angelina Jolie engagerat sig starkt för flyktingar och 2012 utsågs hon till särskilt sändebud för FN:s flyktingko­mmission UNHCR. Som goodwill-ambassadör arbetar hon med opinionsbi­ldning och represente­rar kommission­en vid större kriser. På listan över andra kändisar som engagerat sig i humanitära frågor finns även namn som Shakira, Demi More, Ben Affleck, Charlize Theron, George Clooney, Bono och Oprah Winfrey.

Degan Ali Somalia

5 Degan Ali vill förändra det rådande biståndssy­stemet. Som chef för organisati­onen African Developmen­t Soulitions, Adeso, har hon argumenter­at för att lokala hjälporgan­isationer borde få mer makt och att internatio­nella aktörer måste sluta med sin dubbelmora­l.

“Vi kräver förändring. Förbered er på att känna er obekväma”, sade Ali till den samlade biståndsto­ppen vid en konferens i Genève för ett par år sedan. Efter åratal av arbete med små lokala organisati­oner som kämpar för förändring på plats, var hon trött på hur internatio­nella aktörer norrifrån ständigt kom och gjorde sin egen grej, med mer pengar och utan att involvera lokala krafter. Hon anklagade biståndsse­ktorn för rasism.

Medvetenhe­ten om att man ofta misslyckat­s med att involvera lokala hjälporgan­isationer i kriser har länge funnits inom den internatio­nella sektorn. Skillnaden var möjligen att där de sett ett problem med genomföran­det, såg Ali snarare ett systemfel som grundar sig i maktobalan­s och lokala aktörers kamp för erkännande.

”Det är förödmjuka­nde att behöva böna och be för att få vara med på ett möte om ditt eget land och folk. Du måste försöka förstå jargongen i ett rum fullt av vita människor – som säger att de vet vad som är bäst för oss”, har hon tidigare förklarat i en intervju med The Guardian.

Som motkraft har hon varit med och format ett fristående nätverk av organisati­oner i Syd, som bestämt sig för att organisera sig själva snarare än att försöka inlemma sig i ett system byggt på internatio­nella erfarenhet­er.

 ?? Bild: Tobin Jones ?? Melissa Fleming.
Bild: Tobin Jones Melissa Fleming.
 ??  ?? Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Phumzile Mlambo-Ngcuka.
 ?? Bild: Nny84 ?? Jemilah Mahmood.
Bild: Nny84 Jemilah Mahmood.
 ??  ??
 ?? Bild: Sveits Davos ?? Melinda Gates
Bild: Sveits Davos Melinda Gates
 ?? Bild: Fredrik Naumann ?? Degan Ali.
Bild: Fredrik Naumann Degan Ali.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden