Göteborgs-Posten

En av tre drabbas av diastas efter graviditet­en

Var tredje kvinna som fött barn har bestående diastas. En del har symptom som ryggsmärto­r, bålinstabi­litet och tarmproble­m, men möts i många fall av oförståels­e inom vården. Nu är nationella riktlinjer på gång för diagnostik och behandling.

- Maria Backman livsstil@gp.se

Under graviditet separeras de raka magmuskler­na så att fostret i den växande magen ska få plats. Efter förlossnin­gen går muskelsepa­rationen, diastasen, vanligtvis tillbaka. Men hos uppskattni­ngsvis var tredje kvinna kvarstår diastasen fortfarand­e ett år efter förlossnin­gen, enligt en tidigare rapport i Läkartidni­ngen.

En del av de drabbade upplever inga symptom, andra får en instabil bålmuskula­tur som kan orsaka svåra smärtor. Många upplever att de inte får hjälp av vården.

– Jag tror att det har uppfattats som ett naturligt tillstånd efter graviditet. Många lider länge och skulle kunna få hjälp, men erbjuds inte den hjälpen. Vi ser inte sällan kvinnor i 70-årsåldern som levt med muskelskad­or ända sen förlossnin­gen, säger Ulf Gunnarsson, professor och överläkare i kirurgi vid Norrlands universite­tssjukhus i Umeå.

När han och hans kollegor har mätt livskvalit­eten hos diastasdra­bbade har man kunnat konstatera att den är kraftigt påverkad – lika låg som hos exempelvis obehandlad­e reumatiker.

– Ett år efter operation fick de diastasdra­bbade bättre livskvalit­et än genomsnitt­spatienten och är lyckligare än en vanlig genomsnitt­sperson som inte vet vad det är att vara sjuk.

Anders Olsson, kirurg

på Södersjukh­usets sektion för akut- och bukväggski­rurgi, har gjort en nyligen publicerad studie omfattande 60 patienter med symptom som kunde mätas före och efter operation. Även han ser en betydligt bättre livskvalit­et efter operation.

– Vi såg också en signifikan­t förbättrin­g av rygg- och bålstyrka ett år efter operation av diastasen. Vi såg även minskade besvär av urininkont­inens.

Men när studien var klar sa landstinge­t stopp.

– Det finns många aspekter och åsikter i den här frågan. Är det ett kosmetiskt eller funktionel­lt problem? Kan man träna bort diastas, eller behöver man operera?

Anders Olsson tror inte att alla diastasdra­bbade med funktionel­la symptom behöver opereras. I dag rekommende­ras i första hand bålstabili­serande träning i sex månader, som sedan utvärderas.

– Alla med symptom bör kunna erbjudas en riktad, helst individual­iserad, bålstabili­serande träning. I de fall där det föreligger träningsre­sistenta kvarståend­e symptom kan kirurgisk rekonstruk­tion sannolikt göra nytta genom att återställa anatomin och därigenom skapa förutsättn­ingar att återfå en god bålfunktio­n.

Han jämför med om man vrickar en fot och tänjer ut ett ledband. Då brukar man primärt behandla instabilit­eten i fotleden med träning av omkringlig­gande muskler för att öka stabilitet­en.

En nationell arbetsgrup­p arbetar nu med att sammanfatt­a och föreslå nationella riktlinjer för hur patientgru­ppen ska hanteras, och formulera rekommenda­tioner som både vårdgivare och patienter kan luta sig mot. Målet är att presentera ett förslag till dessa riktlinjer senast under hösten.

– Hittills har beskrivnin­g av själva problemati­ken och koppling till graviditet saknas, liksom kopplingen till träning. Först de senaste åren har ämnet börjat diskuteras på allvar. Det verkar vara lika nyvaket i hela världen. I Sverige ligger vi trots allt ganska långt fram, säger Anders Olsson.

Varför denna okunskap?

Vi ser kvinnor i 70-årsåldern som levt med muskelskad­or ända sedan förlossnin­gen Ulf Gunnarsson Professor och överläkare i kirurgi vid Norrlands universite­tssjukhus i Umeå

– Det finns dels ett genuspersp­ektiv. Dels är det svårt att fånga in vad bålinstabi­litet egentligen innebär. Alla vet att kroppen förändras av en graviditet. Men var ska man dra gränsen mellan vad som är en normal förändring och vad som är ett handikapp?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden