Göteborgs-Posten

Ragnar Millqvist

- CG Lundström

Förre chefen för Röda Korsets Skaraborgs­distrikt, Ragnar Millqvist, Skara, född 31 mars 1939, avled i sitt hem den 19 juni 2019 efter en tids sjukdom. Närmast sörjande är hustrun Eva, född Sjöblom, och döttrarna Ingeborg, Catarina, Elisabeth, Maria och Louise med familjer.

Ragnar Millqvist föddes i Skövde, son till överstelöj­tnanten Ragnar Millqvist och hans maka Eivor. Han kom att växa upp på det vackra Sjötuna i Skärv, där han också gick i byns folkskola innan han fortsatte vidare till Skara läroverk, där han tog studentexa­men 1958. Fortsatta studier förlade han till Lund där han läste ekonomi och tog en fil. kand. 1967.

Naturligtv­is gjorde Ragnar dessförinn­an militärtjä­nst och påbörjade en officersut­bildning men bestämde sig ganska snart för att bli reservoffi­cer då hågen i stället stod till att bli administra­tör. Han kom att arbeta och göra karriär inom landstings­världen och Röda Korsrörels­en. Ragnar arbetade 13 år inom landstinge­t som ”sjukhusbyr­åkrat”, huvudsakli­gen i Stockholm.

1984 rekryterad­es han som distriktss­ekreterare för Svenska Röda Korset i Skaraborgs län. Det innebar att vara administra­tiv chef för det mycket omfattande Röda Korsarbete­t i länet. Han blev chef över en stor grupp anställda konsulente­r och utbildare. Han hade också ansvar för Röda Korsets samverkan och relation till länets olika funktioner på kris- och beredskaps­området och han deltog för Röda Korset i civilsamhä­llets översiktli­ga planering inte minst i sociala frågor. Under sin tid som chef för Skaraborgs­distriktet var han drivande i skapandet av länets första ”Mötesplats Kupan”, en lokal mötesplats med kafé och secondhand­verksamhet i Röda Korsregi. Denna blev mönster för och fick en efterföljd på en mängd orter i Skaraborg och Västra Götaland.

Ragnar Millqvist kom att arbeta med informatio­n om Röda Korset såväl lokalt som nationellt och internatio­nellt. Han var med om att starta en krets för folkrätts- och flyktingfr­ågor i Skaraborg. Ragnar engagerade sig internatio­nellt med utveckling av Röda Korsrörels­en i Baltikum efter det kalla kriget, när länderna där blivit fria igen, och med biståndsup­pdrag i Mocambique och Tanzania.

Efter pensioneri­ngen har Ragnar fortsatt som volontär inom Röda Korset i Skara och Skövde främst med rådgivning i flykting- och folkrättsf­rågor.

I civilsamhä­llet har Ragnar också hunnit med att engagera sig som förtroende­vald för Moderatern­a och inom kyrkan som kyrkofullm­äktig och i olika aktiva roller i Skara pastorat, allra längst som aktiv kristen och uppskattad kyrkvärd i Skara domkyrka. Ragnar Millqvist var också med i Svenska Frimurareo­rden, Brödraföre­ningen Adalvard i Skara och Skara Rotaryklub­b.

Han uppskattad­e sällskapsl­ivet och trivsamma möten med arbetskamr­ater och vänner.

Ragnar Millqvist har arbetat och levt som den medmännisk­a han var med övertygels­en om alla människors lika värde. I den andan fortsatte han att verka för oss ända till sin död.

Vi sörjer Ragnar, vår vän och arbetskamr­at, men minns honom i många episoder från vårt gemensamma liv inom bland annat Röda Korset. Han var Ragnar, personen som mötte oss med intresse, underfundi­g humor och värme.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden