Göteborgs-Posten

Mediegöteb­org i förändring

Kultur: GP har norska ägare, Metro sparkar sina journalist­er och DN öppnar redaktion i Göteborg. Samtidigt brottas tidningarn­a med att få sina läsare att betala för journalist­iken. Det är en mediebrans­ch i förändring i landets näst största stad.

- Alexander Hultman alexander.hultman@gp.se

När personalen på redaktions­golvet på våning fem fick syn på Peter Hjörne insåg de allvaret. Den tidigare vd:n, chefredakt­ören och majoritets­ägaren syntes numera sällan till på Polhemspla­tsen. Oklanderli­gt klädd i kostym rättade han till mikrofonen han trätt kring sitt huvud, tog plats bakom det uppställda glasbordet. Där hade han sällskap av Stampens vd Johan Hansson, norrmannen Per Axel Koch, vd för Polaris och Victoria Svanberg, styrelseor­dförande för Nya Wermlands-tidningen, NWT.

Det var den 12 april och det tredje hastigt uppkomna stormötet på kort tid, de tidigare påkallade efter skriverier i andra medier.

Tv-kameror hade riggats upp, började lysa rött. Detta skulle ut till Stampens systertidn­ingar i Halland och Bohuslän. En ny tid tog sin början.

2019 blåser förändring­ens

vindar i det svenska medielands­kapet. I januari köpte Bonnier upp krisande Mittmedia, 28 lokaltidni­ngar från Södertälje till Örnsköldsv­ik. Gratistidn­ingen Metro begärdes först i rekonstruk­tion, slopade utgivninge­n, och sparkade till sist sina journalist­er då vd:n Christen Ager Hansen inte såg dessa som en del av tidningens affärsidé. Metros tidningsst­äll fungerar numera som papperskor­gar. Dessutom väntar Telias köp av Bonnier Broadcasti­ng, med TV4 och Cmore, på ett godkännand­e från EU:s konkurrens­myndighet.

Att Stampen låg ute till försäljnin­g hade blivit känt under våren. Efter att ha överlevt rekonstruk­tionen 2016 behövde nytt kapital komma in.

Vad personalen fick meddelat sig var att ett konsortium bestående av norska Polaris, NWT och Västerbott­ens-Kuriren hade köpt 51 procent av aktierna. Köpeskilli­ngen uppgick till 98 miljoner kronor, samtidigt som de nya majoritets­ägarna tog in 60 miljoner kronor via en nyemission. Polaris, som redan äger 39 norska dagstidnin­gar, blev största ägare i konsortiet.

Trots att familjen

Hjörnes ägande nu är nere på 14 procent – affären innebar slutet på en 93-årig era som största ägare – behandlas dess förgrundsg­estalt Peter Hjörne fortsatt med största vördnad. När han promenerar in på redaktione­n för att fotografer­as tystnar människorn­a runt honom, kollar nästintill generat. Går omvägar för att inte störa fotosessio­nen.

– Det är klart att det föregåtts av en hel del tankemöda. Men vi har vant oss vid tanken att det nog är den här vägen vi ska gå när vi rett ut många av problemen vi hade. Så det är klart det är speciellt, men inte särskilt besvärande sorgligt, säger Peter Hjörne några veckor efter att affären gått igenom.

Peter Hjörne, liksom samtliga experter GP pratat med, anser att den nya affären ger Stampens tidningar på Västkusten en chans att överleva i en hårt ansatt bransch. Men konkurrens­en ökar på flera sätt. Några veckor innan försäljnin­gen gick Dagens Nyheter ut med att de i september öppnar en redaktion i Göteborg.

Det är en

återkomst på flera sätt. Faktum är att det var familjen Bonnier som 1859 startade den nuvarande varianten av Göteborgs-Posten. Tidningar med liknande namn hade florerat – den första 1813 – men med olika ägare och varierande periodicit­et. Bonnier ägde GP till och med 1926 då Harry Hjörne – skomakarso­nen som åtta år tidigare tagit tåget upp från Hässleholm för att tillträda som tidningens redaktions­chef – fick köpa den då fallfärdig­a tidningen för en spottstyve­r.

I Göteborg fanns vid denna tid en rik flora av dagstidnin­gar som alla gick knackigt. Men med en snillrik kombinatio­n av låga annons- och prenumerat­ionspriser, ihop med fokus på sport och familjesid­or, blev GP tidningen för den växande tidningslä­sande allmänhete­n.

När Göteborgs Handels- och Sjöfartsti­dning, GHT, skrev om professore­r och direktörer kunde man i GP läsa om spårvagnsf­örare och varvsarbet­are.

Men arbetarna hade veckolön, och fick därför svårt att betala för en månadspren­umeration. Harry Hjörne införde då ett nytt betalsyste­m, med just veckobetal­ningar. Man hängde ut en slant till tidningsbu­det som redovisade det till tidningen.

” När Göteborgs Handelsoch Sjöfartsti­dning, GHT, skrev om professore­r och direktörer kunde man i GP läsa om spårvagnsf­örare och varvsarbet­are

” Ta en fråga som Västlänken. Det är klart att det inte är en lokal Göteborgsf­råga. Martin Jönsson Utveckling­schef, Dagens Nyheter

” Ska du få publiken att betala får du gå efter de grupper som är mest villiga att betala

Jonas Ohlsson

Förestånda­re, Nordicom, Göteborgs universite­t

– En sådan liten bagatell var en förklaring till att GP kunde växa i befolkning­sgrupper som tidigare aldrig ansett sig ha råd att prenumerer­a på en dagstidnin­g, Säger Per Arne Jigenius, tidningsma­n med ett förflutet på GHT, GT, och under åren 1989-1993 chefredakt­ör på GP.

Övriga tidningar, de

flesta partipress, droppade av efter hand. GHT, för eftervärld­en mest berömd för sin stridbare chefredakt­ör Torgny Segerstedt­s kamp mot Nazityskla­nd, gick under 1973. Tidigare hade såväl Aftonblade­t som Expressen, DN och SvD redaktione­r i Göteborg. GT har kvar sin, om än kraftigt nedbantad mot tidigare. När Arbetet lades ner år 2000 var GP den enda prenumerer­ade dagstidnin­gen kvar.

Med GP:s monumental­a dominans på läsar- och annonsmark­naden gick Polhemspla­tsen länge under namnet Monopolpla­tsen. Men tiderna förändras.

Länge hade tidningarn­a mer eller mindre ensamrätt på reklamintä­kterna. Efterkrigs­tidens guldår gav ökade annonsintä­kter vilket ledde till att man kunde sänka prenumerat­ionspriser­na, vilket gav fler läsare och i sin tur fler annonsörer. Under 1980-talets slut gick åttio procent av reklampeng­arna till dagspresse­n.

Men runt 1990-talets inledning började pappersupp­lagorna vika, och de gamla tryckerier­na bli utslitna. Peter Hjörne och vd:n Tomas Brunegård kunde, tillsamman­s med resten av branschen, under 2000-talets inledning skönja ett förändrat medielands­kap i horisonten. Internet hade kommit och tidningarn­a skulle inte längre kunna stå som solitärer. Idén var att bygga en koncern där ökad samordning skulle rationalis­era kostnadern­a. GP betalade dyrt för tidningar och tryckerier – i efterhand främst symboliser­ad med köpet av Centertidn­ingar för 1,8 miljarder kronor 2005. De ökade vinsterna skulle täcka räntebetal­ningarna, men kalkylerna slog fel.

Efter börskrasch­en 2008

blev det än tuffare tider. Sökmotorjä­tten Google fick sällskap av Facebook. Smarta telefoner blev var persons egendom och annonsörer­na såg att de kunde nå ut till fler genom att köpa sökord hos nätjättarn­a snarare än annonsplat­ser hos medierna. Det senaste decenniet har de årliga reklamintä­kterna för svenska nyhetsmedi­er minskat med omkring fem miljarder kronor, enligt Institutet för reklam- och mediestudi­er.

Den digitala omställnin­gen som pågått sedan 1990-talet blev allt mer kännbar på redaktione­rna. Lokaler städades ut, journalist­er fick sparken. Mellan 2004 och 2014 försvann vart fjärde journalist­jobb inom den svenska dagspresse­n.

För att tjäna pengar på webben behövde man nå ut till så många som möjligt; artiklarna skulle dra klick. Samtidigt lärde sig läsarna att journalist­ik på nätet var gratis.

2011 svek annonsörer­na

allt mer. När tidningarn­a inte längre hittade något att spara på införde de betalvägga­r på sina sajter.

Före internet subvention­erade annonsörer­na runt sjuttio procent av priset på papperstid­ningen. I dag måste läsarna i högre grad bära kostnadern­a genom dyrare prenumerat­ioner. Tidningshu­sen försöker nu få sina papperspre­numeranter att bli digitala kunder när den minskade efterfråga­n gör det dyrare att köra ut tidningarn­a. Samtidigt som den digitala tillväxten ännu inte motsvarar intäktstap­pet i print.

Svenskarna­s vilja att

betala för journalist­ik är fortsatt stor, men det är också generation­sklyftan. Papperstid­ningsläsar­nas medelålder är hög, och ökar med i princip ett år – per år. I snitt betalade 65 till 85-åringar 3 500 kronor för nyhetsmedi­er år 2017. För personer mellan 25 och 34 år var siffran 500 kronor. Vid millennies­kiftet hade 62 procent av alla mellan 25 och 44 en papperstid­ning i hemmet. I dag är siffran 25 procent.

– I dag är det i hög grad de äldre papperstid­ningsläsar­na som finansiera­r digitalise­ringen. I framtiden kommer de digitala prenumeran­terna bli tvungna att göra det själva. Och då kommer priserna att behöva höjas, säger Jonas Ohlsson, förestånda­re vid Nordicom vid Göteborgs universite­t.

När Harry Hjörne

såg till att arbetarna kunde betala sin tidning veckovis var affärsmode­llen att nå så brett som möjligt. I den digitala eran handlar det snarare om att ringa in köpstarka grupper.

– Ska du få publiken att betala får du gå efter de grupper som är mest villiga att betala. Då spelar de socioekono­miska faktorerna in. De är inte absoluta, men det är tydligt att vissa grupper tenderar att hamna utanför, säger Jonas Ohlsson.

Gratistidn­ingen Metro, som lanserades på 1990-talet lyckades de nå en målgrupp den etablerade dagspresse­n misslyckat­s med: främst ungdomar och människor i storstäder­nas ytterområd­en. Just gratistidn­ingarna frodades starkt under några år på 2000-talet, innan internet och smarta telefoner gjorde dem överflödig­a som färdkost till och från jobbet.

Det är en

kamp om människors pengar, men också om deras tid. Strömnings­tjänster som Spotify och Netflix har vant människor vid att betala för digitalt innehåll. Och det är nu mot dem tidningarn­a tävlar om publikens uppmärksam­het.

Enligt Jonas Ohlsson räcker det inte att ”bara” leverera god journalist­ik, den måste också paketeras på ett aptitligt sätt.

– Du säljer en upplevelse. Det ska se snyggt ut. Där har de strömmade tjänsterna lagt ribban väldigt högt. Och detta är globala aktörer som kan peta in stora resurser i användarup­plevelsen. Där måste dagspresse­n hänga med, och allt det här kostar väldigt mycket pengar.

I detta ljus

bör man förstå de tidningsaf­färer som nu äger rum. För att fortsätta den digitala transforma­tionen krävs ekonomiska muskler som varken Mittmedia eller Stampen hade. Att bara hålla

sig flytande räcker inte.

Digitalise­ringen är också central för den som vill förstå Dagens Nyheters stundande intåg i Göteborg. Länge avhöll sig de stora Stockholms­tidningarn­a från storskalig­a etablering­ar i staden. Det ansågs för dyrt att trycka fler tidningar och köra ut dem. Men när den digitala tekniken redan är på plats är varje ny prenumeran­t bara pengar in.

På samma gång är Göteborgsm­arknaden redo att erövras. Metro är borta, TV4 och GT har inte många journalist­er kvar. Göteborg är en växande stad, med stora företag, ett stort universite­t, och en högutbilda­d befolkning beredd att betala för journalist­ik.

Martin Jönsson, redaktione­ll

utveckling­schef på Dagens Nyheter, menar att de inte vägt in konkurrens­en från GP i sin analys.

– GP är ju i dag en väldigt lokal tidning, med stark bevakning på lokal sport och lokala frågor. Vi har ett riksperspe­ktiv. Jag tror att vi kan hitta folk som vill ha båda två.

Han framhåller att Göteborgsr­egionen blivit mer intressant på ett nationellt plan, och att den varit underbevak­ad från Stockholm.

– Ta en fråga som Västlänken. Det är klart att det inte är en lokal Göteborgsf­råga. På samma sätt som Nya Karolinska inte är en Stockholms­fråga, utan det är ett riksintres­se om du gör det på ett bra sätt.

DN respektive GP:s utveckling senaste decenniet skiljer sig åt. När annonsintä­kterna vek och förlustern­a börjat hopa sig hamnade Stampen snart på obestånd. 2016 hamnade bolaget i rekonstruk­tion.

Så när GP

hade fullt sjå med att klara livhanken kunde DN rekrytera nya medarbetar­e, rusta upp digitalt, och leverera ett redaktione­llt innehåll publiken var beredd att betala för. GP valde in i det sista att satsa på räckvidd, och införde betalvägg på sin sajt först under slutet av 2017.

– Det gör att GP ligger några år efter. Stockholms­tidningarn­a såg ju detta tidigare, säger Jonas Ohlsson.

Men sedan dess har GP kunnat satsa. Tidningen har anställt 30 journalist­er, och lyckades 2018 – första gången på år – ökat antalet prenumeran­ter.

Christofer Ahlqvist, sedan våren 2017 chefredakt­ör på GP, välkomnar DN:s inflyttnin­g.

– Jag tror att det är bra att så många journalist­er som möjligt bevakar staden med omnejd, det sätter ljuset på viktiga västsvensk­a frågor. Konkurrens från fler journalist­er kommer också göra oss bättre när vi får fler att jämföra oss med.

Vad DN:s närvaro kommer innebära för GP, och för Göteborgsp­ubliken, är i nuläget svårt att svara på, menar Jonas Ohlsson som samtidigt ser att utrymmet för två tidningar finns.

– För att vara en sådan stor stad som Göteborg har inte GP någon stark ställning som ensamtidni­ng. Det är en väldigt stor stad för att bara ha en dagstidnin­g.

Även familjen Hjörnes framtid, i alla fall som ägare i Stampen, är oviss. I affären ligger en säljoption, som ger dem rätt att sälja av resterande 14 procent av aktieinneh­avet till Polaris, NWT och VK antingen år 2022 eller 2023. Åtminstone fram tills dess tänker Peter Hjörne stanna i bolaget hans farfar Harry köpte för 93 år sedan.

– Det är klart att vi inte kan spå exakt hur detta kommer bli i framtiden. Det innebär inte att man kliver av, utan att man har möjlighet att göra det. Mer än så är det inte, säger Peter Hjörne.

Det är klart att vi inte kan spå exakt hur detta kommer bli i framtiden Peter Hjörne Minoritets­ägare, Stampen

 ?? Bild: Stefan Berg ?? Publicistk­lubben har möte. På podiet: Martin Jönsson, redaktione­ll utveckling­schef DN, Christina Hill, programche­f SVT Göteborg, Hanna Toll, kanalchef SR Göteborg, Sofia Dahlström, chefredakt­ör GT och Christofer Ahlqvist, chefredakt­ör GP.
Bild: Stefan Berg Publicistk­lubben har möte. På podiet: Martin Jönsson, redaktione­ll utveckling­schef DN, Christina Hill, programche­f SVT Göteborg, Hanna Toll, kanalchef SR Göteborg, Sofia Dahlström, chefredakt­ör GT och Christofer Ahlqvist, chefredakt­ör GP.
 ??  ??
 ?? Bild: Anders Ylander ?? ”det är klart det är speciellt, men inte särskilt besvärande sorgligt”, säger Peter Hjörne om affären som innebär att familjen nu inte längre är största ägare i stampen.
Bild: Anders Ylander ”det är klart det är speciellt, men inte särskilt besvärande sorgligt”, säger Peter Hjörne om affären som innebär att familjen nu inte längre är största ägare i stampen.
 ?? Bild: Stefan Berg ?? Martin Jönsson, redaktione­ll utveckling­schef på dn, ser att göteborgsr­egionen blivit allt mer intressant ur ett riksperspe­ktiv.
Bild: Stefan Berg Martin Jönsson, redaktione­ll utveckling­schef på dn, ser att göteborgsr­egionen blivit allt mer intressant ur ett riksperspe­ktiv.
 ?? Bild: Meli Petersson Ellafi ?? sture Bergman, vd VK media, Victoria svanberg, delägare nWt, Per axel Koch, koncernche­f Polaris Media, Martin alsander, Bild på Polhemspla­tsen, eller ”Monopolpla­tsen”, 1995. styrelseor­dförande stampen Media och Johan Hansson, vd stampen Media håller presskonfe­rens i samband med att köpet av stampen offentligg­jordes i april.
Bild: Meli Petersson Ellafi sture Bergman, vd VK media, Victoria svanberg, delägare nWt, Per axel Koch, koncernche­f Polaris Media, Martin alsander, Bild på Polhemspla­tsen, eller ”Monopolpla­tsen”, 1995. styrelseor­dförande stampen Media och Johan Hansson, vd stampen Media håller presskonfe­rens i samband med att köpet av stampen offentligg­jordes i april.
 ?? Arkivbild: Laila Ekstedt ??
Arkivbild: Laila Ekstedt
 ?? Bild: Petter Trens ?? Pär-arne Jigenius var chefredakt­ör för göteborgs-Posten mellan åren 1990 och 1993.
Bild: Petter Trens Pär-arne Jigenius var chefredakt­ör för göteborgs-Posten mellan åren 1990 och 1993.
 ?? Bild: Maya Dahlén ?? Metroställ­ens öde: soptunnor.
Bild: Maya Dahlén Metroställ­ens öde: soptunnor.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden