Dys­tert ef­ter sky­fal­let i Kål­le­red

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Bild: Ste­fan Berg An­ders Abra­hams­son an­ders.abra­hams­[email protected]

Ny­he­ter: För de hår­dast drab­ba­de är det nu pro­ble­men ef­ter tis­da­gens och ons­da­gens sky­fall ris­ke­rar att bör­ja på rik­tigt. Det vräk­te ner 35 mil­li­me­ter regn över Kål­le­red och fle­ra vägar är fort­fa­ran­de över­sväm­ma­de. Bo­en­de längs Äva­ån i Kål­le­red kän­ner upp­gi­ven­het ef­ter att än­nu än gång ha drab­bats. – Vatt­net stod 15–20 cen­ti­me­ter upp här och fukt­mä­ta­ren jag har in­stal­le­rat står på 81 pro­cent fort­fa­ran­de. Vid 70 pro­cent är det risk för att det bör­jar mög­la. Vad fan gör man om man får svart­mö­gel i grun­den, då är det ba­ra ri­va he­la ski­ten och få stå för allt själv. I och med att vi har trä­golv i för­rå­det ut­an­för hu­set så är det nog re­dan kört, sä­ger Mag­nus Ham­marlund. Han och hust­run Chris­tel har fått sin käl­la­re över­sväm­mad och nå­gon er­sätt­ning från för­säk­rings­bo­la­get är in­te att räk­na med.

Da­gen ef­ter tis­dags­kväl­lens sky­fall har vat­ten­mas­sor­na bör­jat dra sig till­ba­ka. För de hår­dast drab­ba­de är det nu pro­ble­men ris­ke­rar att bör­jar på rik­tigt. Bo­en­de längs Äva­ån i Kål­le­red kän­ner upp­gi­ven­het ef­ter att än­nu en gång ha drab­bats. – Det känns som att kom­mu­nen ba­ra bryr sig om att det in­te ska sväm­ma över vid Ikea, sä­ger rad­husä­ga­ren Mag­nus Ham­marlund.

För­mid­da­gen ef­ter att det kväl­len in­nan vräk­te ner över 35 mil­li­me­ter regn i Kål­le­red är fle­ra vägar fort­fa­ran­de över­sväm­ma­de.

För att ta sig till Äva­vä­gen, döpt ef­ter Äva­ån in­till, be­hö­ver vi kö­ra ige­nom en av vat­ten­sam­ling­ar­na längs Eken­le­den där vak­ter väx­el­vis släp­per fram tra­fi­ken.

När GP be­sök­te fa­mil­jen Ham­marlund un­der de mest kri­tis­ka tim­mar­na un­der tis­dags­kväl­len var ma­kar­na Chris­tel och Mag­nus fo­kus att ”räd­da det som räd­das kan”. Da­gen ef­ter att för­sö­ka ta hand om det som in­te kun­de räd­das.

Fram­för in­gång­en till de­ras rad­hus står en ply­wood­ski­va upp­ställd bred­vid någ­ra mind­re sand­säc­kar.

– Vatt­net tar sig in än­då, men i och med att vä­gen ut­an­för var över­sväm­mad i går så kör­de folk för­bi in­till vårt hus och ski­vor­na stop­pa­de i al­la fall li­te av svall­vå­gor­na, kon­sta­te­rar Mag­nus Ham­marlund.

Ef­ter att ha kon­tak­tat sitt för­säk­rings­bo­lag un­der mor­go­nen har de fått re­da på att de in­te kan hop­pas på nå­gon hjälp där­i­från.

– I och med att det är regn räk­nas det här som en na­tur­ka­ta­strof och då gäl­ler in­te för­säk­ring­en. Det känns förjäv­ligt rent ut sagt, man teck­nar ju en för­säk­ring för att få hjälp när nå­got man in­te rå­der över själv hän­der, sä­ger Chris­tel Ham­marlund.

In­ne i bo­sta­den öpp­nar ma­ken Mag­nus en gar­de­rob där han lyf­ter upp gol­vet till hu­sets kryp­grund.

– Vatt­net stod 15–20 cen­ti­me­ter upp här och fukt­mä­ta­ren jag har in­stal­le­rat står på 81 pro­cent fort­fa

I och med att det är regn räk­nas det här som en na­tur­ka­ta­strof och då gäl­ler in­te för­säk­ring­en. Det känns förjäv­ligt rent ut sagt. Chris­tel Ham­marlund

ran­de. Vid 70 pro­cent är det risk för att det bör­jar mög­la. Vad fan gör man om man får svart­mö­gel i grun­den, då är det ba­ra ri­va he­la ski­ten och få stå för allt själv. I och med att vi har trä­golv i för­rå­det ut­an­för hu­set så är det nog re­dan kört, sä­ger han.

Det är in­te ba­ra för­säk­rings­bo­la­get som fa­mil­jen Ham­marlund är be­svik­na på. Än mer fru­stra­tion kän­ner de över att de in­te tyc­ker att nå­got görs för att fö­re­byg­ga över­sväm­ning­ar­na. Tis­da­gens var den tred­je stör­re de upp­levt.

En­ligt Mag­nus Ham­marlund finns det pla­ner på att grä­va ån dju­pa­re ut­an­för de­ras hem för att kun­na by­ta ut en nu­va­ran­de vat­ten­t­rum­ma till två nya. Han dock skep­tisk till att det kom­mer räc­ka.

– Sam­ti­digt ska de ju hö­ja vä­gen Eken­le­den som ni kom från och där det har sam­lats myc­ket vat­ten nu, sä­ger han.

Han an­ser att pro­ble­met med den över­sväm­ma­de Äva­ån fö­re­byggs i fel än­de.

– Det känns som att kom­mu­nen ba­ra bryr sig om Ikea och lå­ter de gö­ra li­te hur de vill. De­ras par­ke­ring har ju jät­te­drä­ne­ring­ar och allt vat­ten ska ut i vår lil­la å. Al­la som har lekt i en bäck vet att man mås­te bör­ja ren­sa längst ner i den, an­nars blir det ju mot­satt ef­fekt som hos oss när man bör­jar läng­re upp, suc­kar han.

Mag­nus Ham­marlund me­nar ock­så att det sna­ra­re pra­tas om åt­gär­der, men att re­sul­ta­ten ly­ser med sin från­va­ro.

Hust­run Chris­tel Ham­marlund me­nar att lä­get är akut.

– Hu­set står kvar, men i vil­ket skick vet vi in­te, och vem vet vad som hän­der om det kom­mer än­nu mer regn, sä­ger hon.

Gö­ran Wer­ner är tek­nisk chef i Möln­dal. Han sä­ger att han har för­stå­el­se för de bo­en­de på Äva­vä­gens fru­stra­tion och kri­tik.

– Ab­so­lut för­står jag att det här är jät­te­job­bigt för dem. Nu gör vi vis­sa jobb som hör ihop med Ikea. Vi kom­mer bland an­nat att hö­ja Eken­le­den så att den kors­ning­en för­hopp­nings­vis kom­mer att bli torr och vi kom­mer att läg­ga in yt­ter­li­ga­re trum­mor, men ty­värr är det åt­gär­der som in­te för­bätt­rar lä­get för de här fas­tig­hets­ä­gar­na.

En­ligt Wer­ners upp­fatt­ning på­ver­kar dock in­te drä­ne­ring­en vid Ikea vat­ten­flö­det i Äva­ån på det sätt fa­mil­jen Ham­marlund be­fa­rar.

Där­e­mot med­ger han att höj­ning­en av Eken­le­den kan gö­ra de­ras si­tu­a­tion än svå­ra­re.

– Att hö­ja Eken­le­den för­bätt­rar and­ra sa­ker, men på kö­pet kan det till och med bli så att blir än­nu tuf­fa­re för de här fas­tig­hets­ä­gar­na. Där­för kän­ner jag att vi mås­te tit­ta på om vi kan gö­ra nå­got lo­kalt för dem.

Gö­ran Wer­ner tilläg­ger dock att det är ett kom­pli­ce­rat ar­be­te ut­an enk­la lös­ning­ar och att kom­mu­nen mås­te se till hel­he­ten för att kom­ma åt pro­ble­met med över­sväm­ning­ar längs he­la Äva­ån.

– Vi har job­bat i fle­ra år med här och har av­satt peng­ar för det. He­la pro­jek­tet är svårt, och det går in­te ba­ra tit­ta på de­ras ga­ta, men nå­got mås­te vi helt klart gö­ra. Man ha­de kanske kun­nat tän­ka sig en vall, men då mås­te det vatt­net rin­na bort på nå­got sätt – an­nars stäng­er vi in vat­ten upp­i­från istäl­let, sä­ger han.

Bild: Ro­bin Aron

Ma­kar­na Chris­tel och Mag­nus Ham­marlund be­fa­rar att de mås­te ri­va upp he­la gol­vet i sitt för­råd ut­an­för hu­set ef­ter sky­fal­let. Är det rik­tigt il­la är de räd­da att även kryp­grun­den till de­ras hus kan kom­ma att be­hö­vas ri­vas upp.

Bil­der: Ste­fan Berg

Mag­nus Ham­marlund in­spek­te­rar kryp­grun­den un­der sitt rad­hus ef­ter sky­fal­let. I grun­den syns även mar­ke­ring­ar från ti­di­ga­re över­sväm­ning­ar då vatt­net stod ba­ra nå­gon cen­ti­me­ter från bjälk­la­get un­der gol­vet.

Chris­tel Ham­marlund för­kla­rar hur vatt­net från Äva­ån ut­an­för de­ras hus ba­ra steg mi­nut för mi­nut un­der tis­dags­kväl­len och nat­ten mot ons­da­gen.

Längs Eken­le­den släpp­tes tra­fi­ken un­der ons­dags­för­mid­da­gen på väx­el­vis på grund av de höga vat­ten­mas­sor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.