Tur­ki­et har in­lett of­fen­si­ven i Sy­ri­en

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Mat­ti­as Mächs, Filip Nor­man TT

Värl­den: I går in­led­des Tur­ki­ets mi­li­tärof­fen­siv mot kur­disk mi­lis i nord­öst­ra Sy­ri­en. ”Ope­ra­tio­nen kal­las ’Fre­dens käl­la’, men är inget an­nat än en ny akt i en änd­lös mänsk­lig tra­ge­di”, skri­ver Jan Höglund i en ana­lys.

Tur­ki­et har in­lett en mi­li­tärof­fen­siv mot kur­disk mi­lis i nord­öst­ra Sy­ri­en. Rap­por­ter om ex­plo­sio­ner och tu­sen­tals ci­vi­la som flyr an­grep­pen har kom­mit från fle­ra stä­der vid den sy­ris­ka grän­sen.

Den kur­disk­led­da SDF-mi­li­sen, som är mål för an­grep­pet, av­bry­ter nu si­na in­sat­ser mot ter­ror­rö­rel­sen IS.

Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan med­de­la­de på ons­da­gen att mi­li­tärof­fen­si­ven mot kur­disk mi­lis i Sy­ri­en ge­nom­förs till­sam­mans med den tur­kisk­stöd­da re­bel­lal­li­an­sen Fria sy­ris­ka ar­mén.

”Vårt upp­drag är att för­hind­ra ska­pan­det av en ter­rorkor­ri­dor längs vår söd­ra gräns, och att ska­pa fred i om­rå­det”, skrev Er­do­gan på Twit­ter.

An­ka­ra be­trak­tar den kur­disk­led­da mi­li­sen i nord­öst­ra Sy­ri­en som en gren av den ter­ror­stämp­la­de PKK-ge­ril­lan i Tur­ki­et.

Strax ef­ter beske­det kom rap­por­ter om ex­plo­sio­ner i Ras al-Ain, som lig­ger på den sy­ris­ka si­dan om grän­sen.

Tur­kis­ka strids­flyg­plan har ock­så ge­nom­fört at­tac­ker i Tal Aby­ad, Qa­mish­li och Ain Is­sa i nord­öst­ra Sy­ri­en, upp­ger SDF, som kon­trol­le­rar om­rå­det ös­ter om flo­den Eufrat, en­ligt Reu­ters.

Det ”rå­der stor pa­nik bland be­folk­ning­en”, upp­ger SDF.

En­ligt mi­li­sen har ci­vi­la om­rå­den bom­bats. Tu­sen­tals människor flyr från de an­grip­na om­rå­de­na, rap­por­te­rar Reu­ters.

Minst 15 människor har dö­dats varav åt­ta ci­vi­la, en­ligt det op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et i Stor­bri­tan­ni­en, skri­ver ny­hets­by­rån AFP. Dess­utom har ett 40-tal ska­dats.

Un­der ons­dags­kväl­len kom se­dan beske­det från det tur­kis­ka för­svars­de­par­te­men­tet om att mark­trup­per har gått in på sy­risk mark.

Un­der för­be­re­del­ser­na in­för in­sat­sen har bland an­nat en stor ko­lonn mi­li­tär­for­don setts rul­la in vid sta­den Akça­ka­le, en­ligt AFP:s ut­sän­da. Den lig­ger pre­cis vid grän­sen till sy­ris­ka Tal Aby­ad, den and­ra av två or­ter som ame­ri­kans­ka sol­da­ter ny­li­gen dra­git sig till­ba­ka från.

SDF väd­jar till USA och dess al­li­e­ra­de att upp­rät­ta en flyg­för­buds­zon i om­rå­det för att skyd­da de kur­dis­ka styr­kor­na från tur­kis­ka at­tac­ker.

USA:s pre­si­dent Donald Trump be­slu­ta­de i mån­dags att dra till­ba­ka ame­ri­kans­ka sol­da­ter från nord­öst­ra Sy­ri­en. Han har dock gett mot­stri­di­ga be­sked om vad det­ta egent­li­gen in­ne­bär. Till en bör­jan tol­ka­des det som att USA läm­na­de fäl­tet helt fritt för en tur­kisk of­fen­siv. Men ef­ter häf­tig kri­tik på hem­ma­plan har Trump ho­tat att sän­ka Tur­ki­ets eko­no­mi om lan­det går för långt i sin mi­li­tärin­sats.

Han har ock­så på­stått att till­ba­kadra­gan­det in­te in­ne­bär att USA över­ger de kur­dis­ka styr­kor som va­rit Washing­tons vik­ti­gas­te bric­ka i stri­der­na mot IS i Sy­ri­en. SDF – som off­rat tu­sen­tals sol­da­ter för att kros­sa ter­ror­rö­rel­sen – kal­lar dock USA:s be­slut för ett hugg i ryg­gen.

Nu upp­ger käl­lor in­om SDF att in­sat­ser­na mot IS av­bryts.

USA:s am­bas­sa­dör i An­ka­ra har kall­lats upp av ut­ri­kes­de­par­te­men­tet för att in­for­me­ras om Tur­ki­ets mi­li­tärof­fen­siv i nord­öst­ra Sy­ri­en, rap­por­te­rar CNN Türk en­ligt Reu­ters.

Ana­ly­ti­ker har var­nat för att ter­ror­rö­rel­sen IS kan kom­ma att åter­ta mark i Sy­ri­en i det för­mo­da­de ka­os som kan upp­stå un­der in­sat­sen.

Men Tur­ki­et fram­stäl­ler sin of­fen­siv som att den, utö­ver att dri­va bort kur­disk mi­lis, även syf­tar till att ta över be­fä­let i kam­pen mot IS.

”Un­der ett te­le­fon­sam­tal med pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan i sön­dags gick pre­si­dent Trump med på att fö­ra över le­dar­ska­pet för kam­pen mot Isla­mis­ka sta­ten till Tur­ki­et”, skri­ver Fa­h­ret­tin Al­tun, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid Tur­ki­ets pre­si­dent­kans­li, i en ar­ti­kel i The Washing­ton Post.

Tur­ki­ets hu­vud­sak­li­ga mål har dock länge va­rit att dri­va bort SDF, som leds av den kur­dis­ka YPG-mi­li­sen, från gräns­om­rå­de­na. Er­do­gan vill dess­utom upp­rät­ta en ”sä­ker zon” i nor­ra Sy­ri­en dit han vill flyt­ta upp till två mil­jo­ner av de 3,6 mil­jo­ner sy­ris­ka flyk­ting­ar som finns i Tur­ki­et. Kur­der­na be­fa­rar att syf­tet ä rat­tet­niskt ren­sa­de kur disk­do­mi­ne­ra­de om­rå­de­na ge­nom mass- in­flytt­ning av sun­ni­mus­lim ska ara­bis­ka sy­ri­er.

Bild: Lef­teris Pi­tara­kis

En tur­kisk mi­li­tär­kon­voj med tanks un­der pre­sen­ning­ar på last­bi­lar på väg in i Sy­ri­en.

Bild: Tur­kish Pre­si­den­cy Press Ser­vice

Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan ta­lar med för­svars­mi­nis­ter Hu­lu­si Akar in­nan han ger or­der om den mi­li­tä­ra ope­ra­tio­nen i Sy­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.