En fälls och fem fri­as ef­ter bil­brän­der­na

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­[email protected]

Ny­he­ter: I au­gusti 2018 brann ett 70-tal bi­lar i Frölun­da. Hän­del­sen väck­te stor upp­märk­sam­het och ef­ter brän­der­na be­sök­te bland and­ra stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven plat­sen. Sex unga män ställ­des in­för rät­ta – tre för grov ska­de­gö­rel­se och tre för med­hjälp. Samt­li­ga ställ­des ock­så in­för rät­ta för våld­samt upp­lopp.

I går pre­sen­te­ra­des do­men. En per­son, en 17-åring, fälls för grov ska­de­gö­rel­se. De fem and­ra fri­as ef­tersom tings­rät­ten be­dö­mer att be­vis­ning­en in­te är till­räck­lig. 17-åring­en, som var 15 år vid brotts­till­fäl­let, döms till 130 tim­mars ung­doms­tjänst och tving­as be­ta­la 530 000 kro­nor i ska­de­stånd.

Minst 70 for­don sat­tes i brand, på och runt Frölun­da torg. Stats­mi­nis­tern för­döm­de den till sy­nes väl­pla­ne­ra­de at­tac­ken. Nu har do­mar­na fal­lit mot sex unga män, ef­ter de om­fat­tan­de bil­brän­der­na. En­dast en av dem fälls, 17-åring­en som läm­nat blod­spår ef­ter sig. Han blir ock­så en­sam ska­de­stånds­skyl­dig.

Kväl­len 13 au­gusti 2018 drog ett tju­go­tal svart­kläd­da och maske­ra­de för­ö­va­re runt och van­da­li­se­ra­de par­ke­ra­de bi­lar. Ett stort an­tal el­da­des helt en­kelt upp. Vitt­nen såg, från föns­ter och bal­kong­er, hur de­ras ägo­de­lar brann upp.

Ste­fan Löfven och kom­mun­sty­rel­sens då­va­ran­de ord­fö­ran­de Ann-So­fie Her­mans­son gäs­ta­de

Frölun­da Torg, da­gen ef­ter. Rö­ken låg då fort­fa­ran­de tät över om­rå­det. Stats­mi­nis­tern adres­se­ra­de de skyl­di­ga med or­den:

– Jag blir för­ban­nad – på rik­tigt. Min frå­ga till de här är, vad fan hål­ler ni på med?

Po­li­ti­ker­na lo­va­de att de rätts­vår­dan­de myn­dig­he­ter­na skul­le lö­sa fal­let.

Ett år se­na­re kun­de kam­mar­å­kla­ga­re Mats Ihl­bom åta­la sex ung­do­mar. Vägen dit var dock lång. Re­sur­ser­na, som fanns in­led­nings­vis, sjönk ihop och om­för­de­la­des för att mö­ta an­nan or­ga­ni­se­rad kri­mi­na­li­tet.

En li­ten grupp ut­re­da­re till­bring­a­de tu­sen­tals tim­mar med att tit­ta på fil­mer och still­bil­der som ta­gits i sam­band med hän­del­sen.

Ar­be­tet led­de fram till de sex som ställ­des in­för rät­ta, tre för grov ska­de­gö­rel­se och tre för med­hjälp – och samt­li­ga för våld­samt upp­lopp.

Tings­rät­ten kom­mer emel­ler­tid fram till att ba­ra en av de till­ta­la­de, en 17-åring, kan bin­das till brän­der­na. Han fälls för grov ska­de­gö­rel­se på en av plat­ser­na (Nor­ra Drag­spels­ga­tan), där hans blod fanns på fle­ra av de ska­da­de bi­lar­na.

”Yng­ling­en var ba­ra 15 år vid hän­del­sen och döms till 130 tim­mars ung­doms­tjänst. För de öv­ri­ga fem är be­vis­ning­en in­te till­räck­lig och de fri­känns där­för”, skri­ver tings­rät­ten.

– Rät­ten har an­nars ta­git till sig mitt re­so­ne­mang om svå­rig­he­ter­na i iden­ti­fi­ka­tions­be­vis­ning, vil­ken grad av sä­ker­het som kan lig­ga i de ut­pe­kan­de som po­li­ser­na har gjort. Det går ju ob­jek­tivt sett in­te att se vil­ka som är på de här fil­mer­na, ut­i­från kropps­hyd­da och kropps­språk. Jag är väl­digt, väl­digt nöjd med att man fak­tiskt lyss­nat på oss, sum­me­rar ad­vo­kat Mia Sand­ros, som fö­re­trä­der en av de nu frikän­da.

Åkla­ga­re Mats Ihl­bom var mind­re be­lå­ten:

– Jag kon­sta­te­rar att dom­sto­len un­der­kän­ner er­far­na po­lis­mäns tyd­li­ga iden­ti­fi­e­ring av miss­tänk­ta i det här ären­det. Jag får lä­sa ige­nom do­men någ­ra gång­er och ta mig en fun­de­ra­re på ett över­kla­gan­de.

Det var allt­så ba­ra blod­spå­ren från en av de hu­vud­miss­tänk­ta (född 2002) som räck­te för att dö­mas. Öv­ri­ga två ha­de pla­ce­rats på plat­sen via and­ra kän­ne­tec­ken såsom klä­der, skor och rö­rel­se­möns­ter. Det­ta var in­te till­räck­ligt, me­na­de dom­sto­len.

Lik­nan­de var re­so­ne­mang­et när det hand­la­de om de tre som an­kla­gats för med­hjälp, ge­nom att del­ta i pla­ne­ring och i till­verk­ning av brand­bom­ber.

Al­la sex är bo­sat­ta i när­om­rå­det och be­döms till­hö­ra ett gäng, den så kal­la­de Z-fa­lang­en. Det är en kon­stel­la­tion som hit­tills in­te del­ta­git i de väp­na­de stri­der som plå­gat Frölun­da och Tyn­ne­red se­dan 2013. Inga äld­re an­stif­ta­re har iden­ti­fi­e­rats, trots att det av allt att dö­ma de­lats ur or­der på ett ”för­be­re­dan­de mö­te”, ett par tim­mar fö­re ak­tio­nen.

Mo­ti­vet till bil­brän­der­na är in­te glasklart. I en vi­deo, skic­kad till en tid­ning, har en okänd per­son häv­dat att an­grep­pet var ett svar på att vis­sa in­di­vi­der, på oli­ka sätt, an­sett sig tra­kas­se­ra­de av po­lis och so­ci­al­tjänst.

För­säk­rings­bo­lag och pri­va­ta mål­sä­gan­de har yr­kat på drygt 2,5 mil­jo­ner i er­sätt­ning. Av den­na sum­ma tving­as nu 17-åring­en att be­ta­la 530 000 kro­nor. Att ett läg­re be­lopp fast­ställts be­ror på kil­lens lå­ga ål­der.

I ett se­pa­rat mål döm­des två av de sex unga män­nen för en grov miss­han­del vid buss­håll­plat­sen på Frölun­da Torg i maj i år.

På­följ­den för män­nen (föd­da 1998 och 1999) blev var­de­ra två år och tre må­na­ders fäng­el­se.

En man som kom­mit dit för att säl­ja en mo­ped blev ned­sla­gen och spar­kad, in­för många vitt­nen, och fick bland an­nat svå­ra ska­dor på hjär­nans nerv­trå­dar.

Off­ret be­rät­ta­de un­der rät­te­gång­en att hans kä­ke har ope­re­rats ett fler­tal gång­er och att han än­nu in­te kan äta an­nat än fly­tan­de fö­da. Han har fort­fa­ran­de fle­ra lö­sa tän­der.

Se­dan man­nen skrevs ut från Sahl­grens­ka har han haft två åter­be­sök hos sjuk­vår­den per vec­ka, in­te minst på grund av si­na all­var­li­ga skall- och hjärn­ska­dor.

Bild: Adam Ih­se

Da­gen ef­ter brän­der­na den 13 au­gusti 2018 var fle­ra par­ke­rings­plat­ser runt Frölun­da Torg fyll­da av to­tal­de­mo­le­ra­de for­don. I går fäll­des en 17-åring för grov ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.