Väst­tra­fik sö­ker 68 nya kon­trol­lan­ter

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Gabri­el­la El­bi­ed Pet­ters­son gabri­el­la.el­bi­ed­pet­ters­[email protected]

Ny­he­ter: Väst­tra­fik ska fyr­dubb­la an­ta­let kon­trol­ler i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. För att kla­ra de pla­ne­ra­de dag­li­ga 27 000 stick­pro­ven sö­ker man nu ny per­so­nal.

Väst­tra­fik har länge pla­ne­rat att ut­ö­ka si­na kon­trol­ler. Nu an­non­se­rar de ef­ter 68 nya per­so­ner som ska kon­trol­le­ra Gö­te­bor­gar­nas bil­jet­ter på sta­dens bus­sar och spår­vag­nar.

Ti­di­ga­re i hös­tas med­de­la­de Väst­tra­fik att de pla­ne­rar att fyr­dubb­la an­ta­let kon­trol­ler i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Från 2,5 mil­jo­ner per år ska bo­la­get ut­ö­ka till 10 mil­jo­ner – el­ler 27 297 stick­prov om da­gen.

Och nu ef­ter­ly­ses fler kon­trol­lan­ter. Från och med mit­ten av ja­nu­a­ri ska 68 nya bil­jett­kon­trol­lan­ter ta plats hos Väst­tra­fik och bo­la­get le­tar nu ef­ter pas­san­de per­so­ner till tjäns­ter­na.

In­te helt ovän­tat går job­bet som kon­trol­lant ut på att kon­trol­le­ra om pas­sa­ge­ra­re i Gö­te­borgs kol­lek­tiv­tra­fik har gil­ti­ga bil­jet­ter. Det är fram­för allt hel­tids­tjäns­ter som ef­ter­ly­ses där kon­trol­lan­ter kom­mer job­ba i team om fy­ra styc­ken.

I an­non­sen för tjäns­ten be­skrivs kon­trol­lan­ter­na som an­sik­tet ut­åt för bå­de Secu­ri­tas och Väst­tra­fik. God so­ci­al för­må­ga och ser­vice­in­rik­tad är två egen­ska­per som ef­ter­frå­gas hos sö­kan­de av tjäns­ten.

– Ge­ne­rellt så kan man sä­ga att vå­ra kon­trol­lan­ter ska va­ra in­rik­ta­de på kundser­vice och på di­a­log. Man ska kun­na pra­ta med många män­ni­skor och kun­na han­te­ra oli­ka ty­per av per­so­ner på ett bra sätt, sä­ger Hen­rik Kjell­berg, press­kom­mu­ni­ka­tör vid Väst­tra­fik.

Har man en anmärkning i be­last­nings­re­gist­ret blir det svå­ra­re. Dock krä­ver tjäns­ten ing­en ti­di­ga­re ar­bets­livs­er­fa­ren­het, men in­nan kon­trol­ler­na drar igång på rik­tigt vän­tar en fem da­gar lång ut­bild­ning.

Är man in­tres­se­rad av job­bet som kon­trol­lant får man räk­na med att ar­be­ta från ti­dig mor­gon till sen kväll. Ar­be­tet sker näm­li­gen i tre oli­ka skift: mel­lan 06.00–15.00, 08.00–17.00 och 11.00–22.00.

Man kan dess­utom räk­na med att få bä­ra den i Gö­te­borg klas­sis­ka kon­trol­lan­t­u­ni­for­men.

– Det går i lin­je med syn­lig­he­ten, kon­trol­lan­ter­na är tänk­ta att fun­ge­ra som fart­ka­me­ror, syns de myc­ket så kom­mer fler kö­pa bil­jet­ter. Där­för ska tyd­ligt fram­gå hur de ser ut, sä­ger Hen­rik Kjell­berg. Mås­te man bä­ra keps?

– Det kan jag ty­värr in­te sva­ra på, ut­an det är Secu­ri­tas som skö­ter hur uni­for­men är.

An­ställ­ning­en går via fö­re­ta­get Are­na Per­so­nal i Gö­te­borg som ska till­sät­ta bil­jett­kon­trol­lan­ter till Väst­tra­fik och Secu­ri­tas.

Väst­tra­fik har länge tam­pats med sto­ra för­lus­ter till följd av tju­vå­kan­det. Kol­lek­tiv­tra­fik­bo­la­get går var­je år mis­te om över 100 mil­jo­ner kro­nor i bil­jettin­täk­ter och den störs­ta de­len av fuskå­kan­det sker i Gö­te­borg. En upp­skatt­ning som Väst­tra­fik har gjort vi­sar att gö­te­bor­gar­na strun­tar i att be­ta­la för var ti­on­de re­sa.

Men ar­be­tet med de ut­ö­ka­de kon­trol­ler­na har bli­vit nå­got fram­skju­tet se­dan upp­hand­ling­en kring vem som ska skö­ta kon­trol­ler­na över­kla­gats. I dags­lä­get är det Secu­ri­tas som han­te­rar kon­trol­ler­na, men vid den se­nas­te upp­hand­ling­en gick upp­dra­get till fö­re­ta­get ISS, ett be­slut som Secu­ri­tas val­de att över­kla­ga.

Ge­ne­rellt så kan man sä­ga att vå­ra kon­trol­lan­ter ska va­ra in­rik­ta­de på kundser­vice och på di­a­log. Man ska kun­na pra­ta med många män­ni­skor och kun­na han­te­ra oli­ka ty­per av per­so­ner på ett bra sätt.

Hen­rik Kjell­berg Press­kom­mu­ni­ka­tör vid Väst­tra­fik

Den störs­ta de­len av kon­trol­ler­na kom­mer ut­fö­ras i Gö­te­borg, där re­se­nä­rer kan kli­va på var som helst på bus­sen el­ler spår­vag­nen. I and­ra kom­mu­ner som tra­fi­ke­ras av Väst­tra­fik mås­te re­se­nä­rer i stäl­let vi­sa upp sin bil­jett längst fram på bus­sen el­ler för tåg­vär­den på tå­get.

Un­der hös­ten med­de­la­de Väst­tra­fik även att man ser över påstig­nings­sy­ste­met i Gö­te­borg. En av an­led­ning­en är just att kom­ma till rät­ta med tju­vå­kan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.