Sol­cell­spark ska byg­gas i Ut­by

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ete­zaz Yousuf ete­[email protected]

Ny­he­ter: För­ra året bygg­de Gö­te­borgs Ener­gi klart Sve­ri­ges störs­ta sol­cells­an­lägg­ning i Sä­ve. Nu har bo­la­get fått klar­tec­ken för en ny jät­te­park i Ut­by.

Gö­te­borg Ener­gi har fått grönt ljus från sin sty­rel­se att byg­ga en stor sol­cell­spark i Ut­by. – Den ska tas i bruk sep­tem­ber 2020, sä­ger Ce­ci­lia Er­da­len på Gö­te­borg Ener­gi.

Gö­te­borg Ener­gi har se­dan ti­di­ga­re ett in­rikt­nings­be­slut på att bo­la­get ska byg­ga sol­cell­spar­ker som mot­sva­rar 10 me­ga­watt el i Gö­te­borg.

För­ra året bygg­de det kom­mu­na­la bo­la­get klart Sve­ri­ges störs­ta sol­cells­an­lägg­ning ute vid Sä­ve. Strax in­nan års­skif­tet togs den 17 fot­bolls­pla­ner sto­ra par­ken i bruk och då var Gö­te­borg Ener­gi halv­vägs till sitt mål.

I för­ra må­na­den fat­ta­de Gö­te­borg Ener­gis sty­rel­se be­slut om att god­kän­na pla­ner­na på att byg­ga en ny jät­te­park för sol­cel­ler på Vagn­ma­ka­re­ga­tan i Ut­by.

– Vi kom­mer att ha upp­nått må­let med den här, sä­ger Ce­ci­lia Er­da­len, press­an­sva­rig på Gö­te­borg Ener­gi .

Nu ska bo­la­get gö­ra en upp­hand­ling och en­ligt plan är tan­ken att bör­ja byg­ga un­der vå­ren 2020 med må­let att va­ra kla­ra till sep­tem­ber sam­ma år.

– Mar­ken vi ska byg­ga på klas­sas som in­du­stri­mark. Den ar­ren­de­rar vi från Gö­te­borgs stad, sä­ger Ce­ci­lia Er­da­len.

Det rör sig om en kal yta på sju hek­tar, som in­te är de­talj­pla­ne­lagd för nå­got an­nat än­da­mål som till ex­em­pel byg­ga av bo­stä­der.

Ytan är nå­got mind­re än par­ken i Sä­ve, men för­vän­tas kun­na pro­du­ce­ra un­ge­fär li­ka myc­ket el. Den nya par­ken ska pro­du­ce­ra 5 700 me­ga­wat­tim­mar var­je år vil­ket ska mot­sva­ra hus­hållse­len för 1 000 vil­lor.

En­ligt Ce­ci­lia Er­da­len finns det tre hu­vud­sak­li­ga an­led­ning­ar bakom att bo­la­get stor­sat­sar på sol­cel­ler.

– Dels för att det be­hövs mer för­ny­bar el­pro­duk­tion i Sve­ri­ge och Gö­te­borg. Vi har upp­dra­get från vår sty­rel­se att ska­pa mer för­ny­bart, och då är sol­cel­ler ett sätt.

Sam­ti­digt finns det ett stort in­tres­se från kund­kret­sen att byg­ga mer sol­cel­ler.

– I grun­den bygg­de vi den förs­ta sol­cell­spar­ken till följd av ett med­bor­gar­för­slag, el­ler Gö­te­borgs­för­slag som det kal­las, om att sta­den skul­le byg­ga sol­cell­spar­ker, sä­ger Ce­ci­lia Er­da­len.

Det­ta har i sin tur lett ut­red­ning­ar som som vi­sat på att par­ker­na går att byg­ga till eko­no­misk för­svar­bart pris.

– Ut­veck­ling har gått fram­åt och sol­cel­len har bli­vit bil­li­ga­re och enkla­re att sät­ta upp. Det är där­för vi väl­jer att byg­ga fler sol­cell­spar­ker.

Bild: Gö­te­borg ener­gi

Bil­den vi­sar en över­sikts­bild där sol­cell­spar­ken i Ut­by byggs i det om­rå­de som mar­ke­rats med blå ru­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.