Vol­vo sål­de bäst när ny­bilskö­pen öka­de i höst

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ida Jo­hans­son ida.jo­hans­[email protected]

Eko­no­mi: Ny­bilskö­pen öka­de med 18 pro­cent un­der no­vem­ber. En del av or­sa­ker­na kan va­ra de nya skat­te­reg­ler­na vid års­skif­tet.

Svens­kar­na fort­sät­ter kö­pa nya bi­lar med ohej­dad en­tu­si­asm. I no­vem­ber öka­de ny­bils­re­gi­stre­ring­ar­na med 18 pro­cent. Mest po­pu­lärt är det att kö­pa en Vol­vo.

I no­vem­ber re­gi­stre­ra­des 30 502 nya per­son­bi­lar på den svens­ka mark­na­den – en ök­ning med drygt 18 pro­cent jäm­fört med sam­ma må­nad i fjol. Det fram­går av bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Bil Swe­dens se­nas­te sta­tistik. Den sto­ra upp­gång­en be­ror främst på de nya skat­te­reg­ler­na som trä­der i kraft vid års­skif­tet.

– De öka­de re­gi­stre­ring­ar­na för­kla­ras till stor del av att många vill kö­pa sin per­son­bil el­ler lät­ta last­bil in­nan års­skif­tet ef­tersom for­dons­skat­ten kom­mer att hö­jas kraf­tigt för många mo­del­ler från 1 ja­nu­a­ri näs­ta år, sä­ger Mat­ti­as Berg­man, vd för Bil Swe­den i en skrift­lig kom­men­tar.

Top­par lis­tan över mest sål­da mär­ken gör, som van­ligt, Vol­vo Cars. To­talt är fem av de 20 mest sål­da mo­del­ler­na sig­ne­ra­de Vol­vo.

– Vol­vo och ti­di­ga­re Saab är enormt star­ka va­ru­mär­ken i Sve­ri­ge, de har ett ur­sprung i vad man skul­le kal­la svenskt dna. Vol­vo ut­veck­lar ock­så for­don som är an­pas­sa­de till vin­ter­kli­ma­tet i Sve­ri­ge – de är ge­ne­rellt stör­re till ex­em­pel. De fak­to­rer­na gör till­sam­mans att just Vol­vo är po­pu­lärt i Sve­ri­ge, sä­ger Mat­ti­as Berg­man.

Sve­ri­ge och Vol­vo är in­te uni­ka i det sam­man­hang­et. Tys­kar­na fö­re­drar till ex­em­pel tys­ka bil­mär­ken, syd­ko­re­ans­ka bil­fö­ra­re väl­jer helst syd­ko­re­anskt - me­dan ja­pa­ner­na pri­o­ri­te­rar ja­panskt.

– Na­tio­ner har of­ta en för­kär­lek för in­hems­ka va­ru­mär­ken, det gäl­ler al­la län­der och det är egent­li­gen ing­et kons­tigt med det, sä­ger Mat­ti­as Berg­man.

I no­vem­ber re­gi­stre­ra­des 5 435 nya Vol­vo-bi­lar i lan­det, cir­ka 10 pro­cent fler än un­der no­vem­ber 2018. Det be­ty­der att Vol­vo Cars nu har en mark­nads­an­del på cir­ka 18 pro­cent. No­vem­ber blev dock som sagt en ovan­ligt stark må­nad för den svens­ka bil­för­sälj­ning­en - hit­tills i år har Volvos svens­ka ny­bils­re­gi­stre­ring­ar istäl­let mins­kat med knappt 16 pro­cent. Sam­man­ta­get har ny­bils­re­gi­stre­ring­en av samt­li­ga bi­lar på den svens­ka mark­na­den mins­kat med näs­tan sju pro­cent hit­tills i år, jäm­fört med pe­ri­o­den ja­nu­a­ri till no­vem­ber för­ra året. Bland de stör­re bil­mär­ken som gått mot ström­men och ökat finns dock Kia, Toyo­ta och Au­di.

Här ne­dan kan du se de mest sål­da Vol­vo-mo­del­ler­na på den svens­ka mark­na­den hit­tills i år.

Vol­vo och ti­di­ga­re Saab är enormt star­ka va­ru­mär­ken i Sve­ri­ge, de har ett ur­sprung i vad man skul­le kal­la svenskt dna. mat­ti­as berg­man Vd, Bil Swe­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.