Ny kraft­led­ning krä­ver om­fat­tan­de skogs­av­verk­ning

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Mia Pet­ters­son mia.pet­ters­[email protected]

Svens­ka kraft­näts pla­ner på en ny kraft­led­ning in­ne­bär att mot­sva­ran­de runt 400 fot­bolls­pla­ner skog be­hö­ver fäl­las i ut­kan­ten av Vätt­le­fjäll. To­ny Blom, på pro­me­nad i ter­räng­en, är kri­tisk.

Svens­ka kraft­nät vill byg­ga en ny kraft­led­ning ge­nom fem kom­mu­ner, från Troll­hät­tan till Le­rum. Skog som mot­sva­rar un­ge­fär 400 fot­bolls­pla­ner kom­mer att be­hö­va hug­gas ner och Svens­ka kraft­nät med­ger själ­va att om­rå­den med höga na­tur­vär­den kom­mer på­ver­kas ne­ga­tivt.

Un­der en pro­me­nad i bör­jan av no­vem­ber upp­täck­te To­ny Blom att en mängd träd i om­rå­det kring na­tur­re­ser­va­tet Vätt­le­fjäll bli­vit stämp­la­de.

Or­sa­ken är att Svens­ka kraft­nät, SVK, an­sökt om att dra en ny luft­bu­ren 400-ki­lovolts­led­ning mel­lan Skogs­sä­ter i Troll­hät­tan och Sten­kul­len i Le­rum.

Ett par av de to­talt 74 kilo­me­ter­na led­ning kom­mer gå i ut­kan­ten av Vätt­le­fjäll och SVK har allt­så bör­jat mär­ka upp vil­ka träd de vill ta ner.

– Det känns li­te obe­hag­ligt att det ska dras vid Vätt­le­fjäll som är en så­dan unik plats, sä­ger To­ny Blom, och syf­tar på den sär­skil­da flo­ra och fau­na som finns i om­rå­det.

To­talt be­räk­nar SVK att cir­ka 290 hek­tar skog kom­mer hug­gas ner om el­led­ning­en blir verk­lig­het. Det mot­sva­rar un­ge­fär 240 000 träd el­ler strax över 400 fot­bolls­pla­ner.

Svens­ka kraft­näts pla­ner blev kän­da 2013 och GP har fle­ra gång­er rap­por­te­rat om mot­stån­det mot pla­ner­na.

Ma­j­vor Jo­hans­son är sty­rel­se­le­da­mot och fö­re det­ta ord­fö­ran­de i pro­test­grup­pen Re­gi­o­nal mot­ström. Hon och hen­nes man Mor­gan bor i Björ­bäck, Ale, och kom­mer för­lo­ra två-tre hek­tar skog om kraft­led­ning­en byggs.

– På den bäs­ta pro­duk­tions­mar­ken vi har. Svens­ka kraft­nät be­ta­lar en en­gångs­sum­ma trots att sko­gen väx­er så länge so­len ly­ser på vår jord, sä­ger Ma­j­vor.

De har ti­di­ga­re för­lo­rat un­ge­fär hälf­ten så myc­ket skog när en an­nan kraft­led­ning sat­tes upp. Då er­sat­tes de med 7 000 kro­nor.

– Det skul­le den sko­gen va­ra värd år­li­gen i dag, sä­ger Ma­j­vor.

Vad de kom­mer få den­na gång är än­nu oklart.

– En vik­tig aspekt av stämp­ling­en är att vi ska kun­na pre­sen­te­ra er­sätt­nings­er­bju­dan­de till be­rör­da fas­tig­hets­ä­ga­re så snart som möj­ligt, skri­ver Jo­el Ny­lin, kom­mu­ni­ka­tör på SVK, i ett mejl till GP.

Svens­ka kraft­nät med­ger ock­så att el­led­ning­en kom­mer med­fö­ra ne­ga­tiv på­ver­kan på fle­ra skogs­om­rå­den med höga na­tur­vär­den i nor­ra Lil­la Edet och de­lar av Ale och Le­rums kom­mu­ner. De upp­ger ock­så att led­ning­en pas­se­rar om­rå­den i Svar­te­da­len som är vär­de­ful­la för få­gel­li­vet. Där ska skydds­åt­gär­der vid­tas för att hind­ra stör­ning.

Bå­de To­ny Blom i Vätt­le­fjäll och Ma­j­vor Jo­hans­son i Ale åter­kom­mer till sko­gens vikt för att bin­da kol­di­ox­id.

– Bor­de in­te en stat­lig myn­dig­het gå i brä­schen och va­ra kli­mats­mart, frå­gar sig Ma­j­vor.

Räc­ker in­te res­ten av sko­gen i Sve­ri­ge?

– Nej, det gör den in­te. Svens­ka kraft­nät har lagt un­der sig skog mot­sva­ran­de hal­va Vä­nerns yta. Det är en hög an­del, sä­ger Ma­j­vor.

För till­fäl­let vän­tar SVK på att Ener­gi­mark­nads­in­spek­tio­nen ska fat­ta be­slut om till­stånd att byg­ga el­led­ning­en. In­nan dess kom­mer det in­te ske nå­gon skogs­av­verk­ning, ”men gi­vet­vis pla­ne­rar vi ut­i­från för­ut­sätt­ning­en att vi får kon­ces­sion och kan byg­ga led­ning­en”, skri­ver Jo­el Ny­lin från SVK.

– Vå­ra pro­ces­ser är långa och vi för­sö­ker ef­fek­ti­vi­se­ra ar­be­tet ge­nom att pla­ne­ra så långt som möj­ligt och gö­ra mo­ment som in­te krä­ver kon­ces­sion un­der hand­lägg­nings­ti­den, fort­sät­ter han.

En­ligt SVK be­hövs den nya led­ning­en för att de re­gi­o­na­la nä­ten in­te ska över­be­las­tas och drab­bas av strö­mav­brott. Den ska ock­så ta hand om ny vind­kraft och ”vid­ga den flask­hals” som be­grän­sar im­port och ex­port av el, me­nar myn­dig­he­ten.

Ma­j­vor Jo­hans­son å sin si­da ifrå­ga­sät­ter be­ho­vet av en ny led­ning, bland an­nat ef­tersom Sve­ri­ge ex­por­te­rar ström och för att nya tek­nis­ka lös­ning­ar till­kom­mit. Var­för skul­le sta­ten an­nars läg­ga peng­ar på pro­jek­tet?

– Svens­ka kraft­nät har pla­ne­rat det­ta i 15 år och då var in­te för­ut­sätt­ning­ar­na de­sam­ma. Myc­ket har för­änd­rats på el­mark­na­den och Sve­ri­ges ener­gi­be­hov har sjun­kit se­dan 2010.

Även om Ener­gi­mark­nads­in­spek­tio­nen god­kän­ner el­led­ning­en räk­nar Svens­ka kraft­nät med att be­slu­tet över­kla­gas.

– En­ligt vår nu­va­ran­de tid­plan ska spa­den sät­tas i mar­ken näs­ta år. Men det är di­rekt be­ro­en­de av när vi får ett kon­ces­sions­be­slut och är där­för väl­digt osä­kert, skri­ver Jo­el Ny­lin.

Från Re­gi­o­nal mot­ströms si­da ser man hell­re att el­kab­lar­na grävs ner i mar­ken, men en­ligt SVK vo­re det bå­de dy­ra­re och mind­re drift­sä­kert.

Ma­j­vor Jo­hans­son an­ser att SVK in­te ut­rett al­ter­na­ti­vet or­dent­ligt och hän­vi­sar till ett lik­nan­de pro­jekt med luft­bur­na led­ning­ar i syd­öst­ra Sve­ri­ge som stop­pats tills vi­da­re. Där sa Ener­gi­mark­nads­in­spek­tio­nen att Svens­ka kraft­näts an­sö­kan in­te var till­räck­ligt ut­för­lig och att man där­för in­te kun­de ute­slu­ta att det finns bätt­re al­ter­na­tiv.

Bild: Me­li Pe­ters­son Ella­fi

Bild: Me­li Pe­ters­son Ella­fi

to­ny blom var på pro­me­nad i na­tur­re­ser­va­tet Vätt­le­fjäll. ”det känns li­te obe­hag­ligt att led­ning­en ska dras vid Vätt­le­fjäll som är en så­dan unik plats”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.