Oden­jung (L) väl­kom­nar be­ske­det

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ete­zaz Yousuf ete­[email protected]

När Ve­ten­skaps­sko­lans ned­lägg­ning verk­ställs in­ne­bär det att om­kring 450 ele­ver blir ut­an skol­plats. Gö­te­borgs stad har se­dan ti­di­ga­re be­red­skap in­för en ned­lägg­ning, me­nar skol­kom­mu­nal­råd He­le­ne Oden­jung (L).

– Den här sko­lan har så klart fun­nits med på vår ob­ser­va­tions­lis­ta, sä­ger hon.

GP har se­dan ti­di­ga­re rap­por­te­rat att samt­li­ga par­ti­er i kom­mun­full­mäk­ti­ge ville stänga ti­di­ga­re Ve­ten­skaps­sko­lan, nu­me­ra Sa­fir­sko­lan.

På mån­da­gen kom be­ske­det att Skol­in­spek­tio­nen åter­kal­lar god­kän­nan­det för Sa­fir­sko­lan.

– Det är ett väl­kom­met be­slut. Vi har un­der en gans­ka lång tid vän­tat på att Skol­in­spek­tio­nen ska sät­ta ner fo­ten, sä­ger skol­kom­mu­nal­råd He­le­ne Oden­jung (L).

Oden­jung be­rät­tar att hon un­der lång tid va­rit oro­lig över att en ned­stäng­ning av den be­rör­da sko­lan har dröjt.

– Men när jag lä­ser motivering­en är det väl­digt tyd­ligt att de har un­der­byggt sitt be­slut med re­le­vant in­for­ma­tion.

När själ­va ned­lägg­ning­en verk­ställs in­ne­bär det att om­kring 450 ele­ver blir ut­an skol­plats i Gö­te­borg.

Gö­te­borg kom­mer allt­så att be­hö­va ord­na hund­ra­tals skol­plat­ser över en natt. Men en­ligt Oden­jung har man be­red­skap för det­ta.

– Vi kom­mer att ha di­a­log med för­äld­rar­na och hjäl­pa ele­ver­na till and­ra sko­lor. Jag gör be­döm­ning­en att det här in­te kom­mer va­ra sär­skilt svårt, sä­ger hon.

Rör det här sig om en all­män be­red­skap el­ler har ni sär­skilt pla­ne­rat för att just den här sko­lan skul­le läg­ga ner?

– Man mås­te alltid ha en all­män be­red­skap. Men den här sko­lan har så klart fun­nits med på vår ob­ser­va­tions­lis­ta. Det här är ing­en ny­het för oss, sä­ger hon.

Un­der­lag från Sä­po har bland an­nat le­gat till grund för Skol­in­spek­tio­nens be­slut. Des­sa re­do­gör för att det fun­nits en risk för att ele­ver ra­di­ka­li­se­ras el­ler re­kry­te­ras in till vålds­be­ja­kan­de mil­jö­er.

Vid­tas det några sär­skil­da åt­gär­der med tan­ke på det­ta?

– Vi har va­rit oro­li­ga för vad de här bar­nen ut­sätts för och kon­sta­te­rat att de be­hö­ver kom­ma där­i­från. Ex­akt hur det ska gå till el­ler på vil­ket sätt får vi dis­ku­te­ra.

– Med det sagt kan jag kon­sta­te­ra att Gö­te­borgs stad in­te är ovana vid att han­te­ra trau­ma­ti­se­ran­de barn som kom­mit från krig och an­nat. Den kun­ska­pen finns i sta­den.

Bild: Jo­nas Lindstedt

Gö­te­borgs stad har se­dan ti­di­ga­re be­red­skap in­för en ned­lägg­ning, me­nar skol­kom­mu­nal­råd He­le­ne Oden­jung (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.