Dags för Gö­te­borg att ut­ly­sa kli­mat­nöd­lä­ge på rik­tigt

Göteborgs-Posten - - Debatt - Jo­nas Gren Hu­go No­rell Kristi­na Ros ak­ti­va i Ex­tin­c­tion Re­bel­li­on Gö­te­borg

Vi stö­der det Gö­te­borgs­för­slag som krä­ver att politikern­a ska ta­la san­ning, ut­ly­sa kli­mat­nöd­lä­ge och ge­nast bör­ja det kon­kre­ta ar­be­tet med om­ställ­ning till en håll­bar stad

Kli­mat­kri­sen es­ka­le­rar. In­för vå­ra ögon vack­lar pla­ne­tens he­la eko­sy­stem. Ga­pet mel­lan verk­lig­het och fak­ta och po­li­tisk hand­ling väx­er för var dag som går. Mänsk­lig­he­ten står med sna­ran om halsen – var­för lju­der in­te si­re­ner­na? skri­ver bland and­ra Jo­nas Gren, Ex­tin­c­tion re­bel­li­on Gö­te­borg.

En sam­man­bi­ten forskarkår vitt­nar om en ac­ce­le­re­ran­de kris i jor­dens kli­mat­sy­stem. Vi kan in­te läng­re nå 1,5-gra­ders­må­let, med nu­va­ran­de ut­veck­ling blir det över tre gra­der år 2100.

Nyss släpp­tes en rap­port av bland and­ra pro­fes­sor Jo­han Rock­ström, som vi­sar att för­ödan­de se­ri­e­ef­fek­ter kan trig­gas igång re­dan vid ”ba­ra” en till två gra­ders upp­värm­ning. De sto­ra ”so­van­de jät­tar” som re­gle­rar jor­dens kli­mat bör­jar vak­na. Det hand­lar om smäl­tan­de isar på Antark­tis och Grön­land, regn­skog som tor­kar ut, nord­li­ga barr­sko­gar som brin­ner, en för­sva­gad Golfström, per­ma­frost som ti­nar och dö­en­de ko­rall­rev.

Skör­dar re­dan liv

Kli­mat­kri­sen skör­dar re­dan liv och dri­ver män­ni­skor på flykt, och med några torrsom­rar på rad som för­ra årets, ho­tas även mat­för­sörj­ning­en i vår del av värl­den. Den fruk­tans­vär­da in­ne­bör­den av all fak­ta sjun­ker allt dju­pa­re in och ska­par stor oro, stress och upp­gi­ven­het. Vå­ra barn och unga ställs in­för ohan­ter­li­ga fram­tids­per­spek­tiv.

En­ligt en färsk mät­ning från Novus me­nar en tyd­lig ma­jo­ri­tet av svens­ka väl­ja­re att politikern­a in­te gör nog för att tack­la den aku­ta kli­mat­kri­sen. Med un­der­sök­ning­en kom­mer även ana­ly­sen att just så­da­na glapp mel­lan med­bor­ga­res oro och po­li­tis­ka åt­gär­der un­der­grä­ver till­tron till po­li­ti­ker och på sikt de­mo­kra­tin. En analys som är li­ka gil­tig på na­tio­nell ni­vå som i lo­kal Gö­te­borgs­kon­text.

Tom­ma ord

Gö­te­borg har an­ta­git en rad kli­matstra­te­gis­ka pro­gram och mål­sätt­ning­ar. En ut­red­ning har gjorts för att kart­läg­ga möj­li­ga åt­gär­der för att kraf­tigt mins­ka sta­dens sam­la­de ut­släpp och föl­ja Pa­ris­av­ta­let. Det har till­satts en ar­bets­grupp för ett fos­sil­fritt Gö­te­borg. Men vad hän­der i verk­lig­he­ten?

San­ning­en är att po­li­ti­ker och nä­rings­liv i Gö­te­borg i stäl­let för kraft­tag för att stäl­la om sam­häl­let, väl­jer fort­sat­ta sats­ning­ar på det fos­si­la och öka­de ut­släpp:

Man byg­ger upp för ny im­port av fos­sil­gas, som tas fram med me­to­der som ger sto­ra ut­släpp av me­tan. De två raf­fi­na­de­ri­er­na i sta­den ex­pan­de­rar och ökar si­na ut­släpp av kol­di­ox­id, me­dan alla vind­kraft­verk i Gö­te­borg ut­om två har mon­te­rats ner och sålts. Fjärr­vär­men, till två tred­je­de­lar fos­sil, byggs ut.

Kom­mu­nen tillå­ter byg­gen i glas, stål och be­tong med sto­ra ut­släpp, och byg­gen ut i äl­ven med enormt fos­sil­krä­van­de grund­ar­be­ten i le­ran. Man ska för­dju­pa ham­nin­lop­pet och byg­ga ka­jer för än­nu stör­re far­tyg. Mudd­ring­en sker die­sel­dri­vet och ka­jer­na byggs i stål och be­tong som krä­ver myc­ket fos­sil ener­gi.

Näs­tan hälf­ten av alla re­sor i Gö­te­borg görs med bil. Nya le­der och tunn­lar byggs för mil­jard­be­lopp och ge­ne­re­rar än­nu mer bil­tra­fik.

Volvo Cars pro­du­ce­rar allt fler fos­sil­driv­na bi­lar. Och från Volvo Trucks rul­lar fort­satt fos­sil­driv­na last­bi­lar, bus­sar och an­lägg­nings­ma­ski­ner – for­don som ger ex­tremt sto­ra ut­släpp.

Gö­te­borgs stad och dess fö­re­ta­ga­re fort­sät­ter sitt sam­ar­be­te med Ki­na; en väx­an­de del av sta­dens in­du­stri är i ki­ne­sisk ägo. Sta­dens in­vå­na­re görs i prak­ti­ken eko­no­miskt be­ro­en­de av en dik­ta­tur som in­te ba­ra för­tryc­ker och fängs­lar oskyl­di­ga ut­an ock­så sat­sar på mas­siv ök­ning av kol­kraft.

Ställ om till krislä­ge

För­ra året skic­ka­des bro­schy­ren ”Om kri­sen el­ler kri­get kom­mer” ut till svens­ka hus­håll. I höst har Ex­tin­c­tion re­bel­li­on ta­git fram ”När kli­mat­kri­sen kom­mer” som i da­gar­na lan­dar i brev­lå­dan hos vå­ra folk­val­da i Gö­te­borg. Bro­schy­ren ger en bild av ak­tu­ell kli­mat­forsk­ning, och av hur all­var­ligt vårt sam­häl­le kan kom­ma att drab­bas. Men den ger ock­så en fing­er­vis­ning om vad som krävs av po­li­ti­ken: Åt­gär­der li­ka be­slut­sam­ma som när he­la sam­häl­len ställs om un­der krig.

I dag ge­nom­för Ex­tin­c­tion re­bel­li­on en ak­tion i sam­band med kom­mun­full­mäk­ti­ges möte, med bud­ska­pet Ta­la klar­språk. Vi stö­der det Gö­te­borgs­för­slag som krä­ver att politikern­a ska ta­la san­ning, ut­ly­sa kli­mat­nöd­lä­ge och ge­nast bör­ja det kon­kre­ta ar­be­tet med om­ställ­ning till en håll­bar stad. För­sla­get ska i mor­gon upp för be­red­ning i kom­mun­sty­rel­sen.

Mås­te vi­sa vägen

Ba­ra vi till­sam­mans, he­la sam­häl­let, kan gö­ra den fun­da­men­ta­la om­ställ­ning som be­hövs. Men vå­ra folk­val­da mås­te vi­sa vägen ge­nom rå­di­ga be­slut. För att mö­ta män­ni­skors oro och få till den sam­ling som krävs, mås­te politikern­a ta­la klar­språk: Vi be­fin­ner oss i ett kli­mat­mäs­sigt nöd­lä­ge.

De po­li­tis­ka par­ti­er­na hän­vi­sar of­ta, med all rätt, till si­na väl­ja­re. Att de mås­te age­ra på väl­jar­nas upp­drag, i väl­jar­nas in­tres­se. Med Novus siff­ror har vi nu svart på vitt vad des­sa väl­ja­re be­gär. Varje dag ut­an ak­tion är en dag till av svek mot san­ning­en, mot vår de­mo­kra­ti och mot nu­va­ran­de och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Ar­kiv­bild: Sti­na Stjern­kvist

en­ligt en färsk mät­ning från Novus an­ser en tyd­lig ma­jo­ri­tet av svens­ka väl­ja­re att politikern­a in­te gör nog för att tack­la den aku­ta kli­mat­kri­sen, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.