Ar­ne Lars­son: Alla kan va­ra nöj­da – ut­om Cen­ter­par­ti­et och de ar­bets­lö­sa

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Re­ge­rings­kri­sen är av­blåst för den här gång­en. Väns­ter­par­ti­et har vi­sat att de har li­te in­fly­tan­de, Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na har fått li­te nya ar­gu­ment och re­ge­ring­en kan dra en suck av lätt­nad. Fak­tum är att alla ut­om Cen­ter­par­ti­et kan ut­ro­pa sig till vin­na­re.

Det är klart att det har va­rit pro­vo­ce­ran­de för Väns­ter­par­ti­et att det i ja­nu­a­ri­av­ta­let rent ut står skri­vet att par­ti­et in­te ska ha nå­got in­fly­tan­de un­der man­dat­pe­ri­o­den. Trots att Väns­ter­par­ti­ets rös­ter var helt av­gö­ran­de för att re­ge­ring­en skul­le kun­na till­trä­da skul­le par­ti­et allt­så se­dan pas­sivt tving­as se på när re­for­mer som – en­ligt Väns­ter­par­ti­ets sätt att se det – för­de lan­det i helt fel rikt­ning ge­nom­för­des.

Sam­ti­digt: vad skul­le de gö­ra? Det en­da and­ra re­ge­rings­al­ter­na­ti­vet som finns är in­te pre­cis mer till­ta­lan­de för väns­ter­par­tis­ter­na.

Det är tyd­ligt att det här va­rit en svår frå­ga för par­ti­led­ning­en – och att någon­ting hän­de un­der Väns­ter­da­gar­na i Gö­te­borg ti­di­ga­re i höst. Gräs­röt­ter­na var in­te nöj­da och kräv­de en mer of­fen­siv håll­ning.

Med fa­cit i hand gav ho­tet om miss­tro­en­de­för­kla­ring mot ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Eva Nord­mark pre­cis den ut­del­ning par­ti­et kun­de hop­pas på. Jo­nas Sjöstedt kan nu pe­ka på att hans riks­dags­grupp in­te lå­ter sig kö­ras över av re­ge­ring­en, ut­an att man fak­tiskt mås­te ta hän­syn till vad par­ti­et tyc­ker. In­te minst som det vi­sa­de sig så en­kelt att få med öv­ri­ga op­po­si­tions­par­ti­er på en miss­tro­en­de­för­kla­ring.

För Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na har de se­nas­te da­gar­nas ut­veck­ling ock­så va­rit gynn­sam. Dels för att den tog fo­kus från Ulf Kris­ters­sons möte med Jim­mie Åkes­son, men ock­så för att det som hän­de ger ett va­pen i ord­kri­get med de gam­la al­li­an­skol­le­gor­na.

Ett av då­va­ran­de L-le­da­ren Jan Björ­klunds tyngs­ta ar­gu­ment för att släp­pa fram Ste­fan Löfven som stats­mi­nis­ter var ju att han ville hål­la ”de två yt­ter­lig­hets­par­ti­er­na” bor­ta från mak­ten.

Det ar­gu­men­tet hål­ler in­te läng­re. Och nu kom­mer nog Cen­ter­par­ti­et el­ler Li­be­ra­ler­na få hö­ra: ”men ni då, ni sam­ar­be­tar ju med Väns­ter­par­ti­et” varje gång de sä­ger nå­got om Mo­de­ra­ter­na el­ler Krist­de­mo­kra­ter­nas håll­ning till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

För de två re­ge­rings­par­ti­er­na är ut­veck­ling­en in­te hel­ler myc­ket att sör­ja över. S och MP har ald­rig va­rit dri­van­de i frå­gan om att re­for­me­ra Ar­bets­för­med­ling­en, det var istäl­let en ef­ter­gift till Cen­ter­par­ti­et i för­hand­ling­ar­na som led­de fram till ja­nu­a­ri­av­ta­let.

De har hel­ler inga prin­ci­piel­la in­vänd­ning­ar emot att sam­ar­be­ta med Väns­ter­par­ti­et.

För Cen­ter­par­ti­et är det ett be­kym­mer i sig. Pre­cis som Li­be­ra­ler­na var par­ti­et no­ga med att få med for­mu­le­ring­en att Väns­ter­par­ti­et in­te skul­le få in­fly­tan­de i av­ta­let.

Till det kom­mer att re­for­me­ring­en av Ar­bets­för­med­ling­en var ett av par­ti­ets vik­ti­gas­te bi­drag till ja­nu­a­ri­av­ta­let. Å and­ra sidan är re­for­men ba­ra skju­ten på framtiden. Den ska fort­fa­ran­de ge­nom­fö­ras, om än i nå­gon an­nan form.

Till sist. Me­dan par­ti­er­na för­hand­lar och läm­nar nya be­sked är det lätt att glöm­ma bort vad det här egent­li­gen hand­lar om, Ar­bets­för­med­ling­en.

Ett av ar­gu­men­ten för att re­for­me­ra myn­dig­he­ten var att den fak­tiskt in­te fun­ge­rar. I ett lä­ge där ar­bets­lös­he­ten är hög i vis­sa grup­per och fö­re­tag har svårt att hit­ta per­so­nal är det Ar­bets­för­med­ling­en som för­med­lar fem pro­cent av job­ben.

Det är en näs­tan choc­ke­ran­de låg siff­ra – och frå­gan är om det blir bätt­re när allt ska hänga i luf­ten ett år till. Till TT sä­ger en fack­lig re­pre­sen­tant på myn­dig­he­ten att ut­ma­ning­en nu blir att få folk att stan­na kvar. Just nu är det ett stän­digt ut­flö­de av folk.

Den po­li­tis­ka ka­la­ba­li­ken ram­lar rakt ned i knät på de ar­bets­lö­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.