Barnju­bel när parklek blir kvar i Ham­mar­kul­len

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ulrika Karls­son ulrika.karls­[email protected]

Ny­he­ter: För­ra vec­kan pro­te­ste­ra­de bar­nen på Ham­mar­kul­le­sko­lan mot att be­man­ning­en på de­ras parklek skul­le för­svin­na. I går fick de ett gläd­jan­de be­sked.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ax­el Jo­sefson (M) var på Ham­mar­kul­le­sko­lan i går för att läm­na ett glatt be­sked till sko­lans ele­ver. Be­man­ning­en på de­ras parklek får va­ra kvar, ett be­sked som möt­tes med ett öron­be­dö­van­de ju­bel.

För­ra vec­kan läm­na­de ele­ver från Ham­mar­kul­le­sko­lan över 45 pro­test­brev till Ax­el Jo­sefson (M) och ar­gu­men­te­ra­de hårt för att be­man­ning­en på de­ras parklek skul­le få va­ra kvar.

Vid lunch­tid i går var det dags för ett nytt mö­te mel­lan bar­nen och Ax­el Jo­sefson, den här gång­en på ord­fö­ran­dens ini­ti­a­tiv, och plat­sen

Be­slu­tet om de fy­ra and­ra lek­par­ker­na, bland an­nat Plik­ta, lig­ger kvar

var Ham­mar­kul­le­sko­lan, i stäl­let för Råd­hu­set.

Han be­rät­ta­de att han upp­skat­ta­de mö­tet från för­ra vec­kan med ele­ver­na, att de ha­de bra ar­gu­ment, och att man tit­tat på frå­gan igen. Sen kom ny­he­ten, de har be­stämt att de in­te ska stänga parkle­ken i Ham­mar­kul­len, att be­man­ning­en får va­ra kvar.

Då hör­des ett öron­be­dö­van­de ju­bel från skol­bar­nen och lä­rar­na.

– Tack för att ni in­te stäng­er par­ken, sa en li­ten kil­le.

Men det är en­dast Ham­mar­kul­lens parklek som får be­hål­la sin be­man­ning, de and­ra blir fort­fa­ran­de av med sin.

– Ef­ter mö­tet med bar­nen tit­ta­de vi på frå­gan och hur parkle­ken fi­nan­sie­ras, och det är Bostads­bo­la­get och in­te park- och na­tur­för­valt­ning­en som fi­nan­si­e­rar den i Ham­mar­kul­len, sä­ger Ax­el Jo­sefson.

Jo­sefson fort­sät­ter:

– Vi vil­le då för­med­la att de­ras parklek in­te va­rit fö­re­mål för stäng­ning. Bostads­bo­la­get ha­de väckt frå­gan om trygg­he­ten, och de tyc­ker det är en vik­tig sats­ning. Och vi har en sats­ning på trygg­he­ten i vå­ra ut­sat­ta om­rå­den.

Bostads­bo­la­get har ett av­tal med park- och na­tur­för­valt­ning­en där bo­la­get fi­nan­si­e­rar be­man­ning­en på Ham­mar­kul­lens parklek och kom­mer att fort­sät­ta med det.

Be­slu­tet om be­man­ning­en på de and­ra parkle­kar­na lig­ger kvar. När det gäl­ler de and­ra be­rör­da lek­par­ker­na – Plik­ta i Slotts­sko­gen, Ac­tionpar­ken, Bygg­lek­plat­sen, och Po­si­tiv­par­ken, hop­pas man på en lik­nan­de lös­ning, att be­man­ning­en fi­nan­sie­ras av ett bo­stads­bo­lag el­ler av fri­vil­li­ga.

Bild: Me­li Pe­ters­son Ella­fi

no­or al-aza­way blev glad över be­ske­det ax­el Jo­sefson läm­na­de vid be­sö­ket på Ham­mar­kul­le­sko­lan på tis­da­gen, att be­man­ning­en på de­ras parklek får va­ra kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.