Kom­mu­nen mås­te kun­na stänga sko­lor

Göteborgs-Posten - - Ledare -

Så kom be­ske­det: Skol­in­spek­tio­nen drar in till­stån­det för Ve­ten­skaps­sko­lan – el­ler Sa­fir­sko­lan, som den nu­me­ra he­ter – i Gö­te­borg. GP har grans­kat sko­lan i en rad ar­tik­lar de se­nas­te må­na­der­na. Den ena bi­sar­ra ny­he­ten har följt ef­ter den and­ra.

Den ti­di­ga­re hu­vud­man­nen har kopp­ling­ar till isla­misk ex­tre­mism och har ett ut­vis­nings­be­slut på sig. Sä­po an­ser att han ut­gör ett hot mot ri­kets sä­ker­het. Han ska en­ligt upp­gif­ter ha fjärr­styrt sko­lan från Mi­gra­tions­ver­kets för­var. Sko­lan har ock­så fått kri­tik för att de­la ut gläd­je­be­tyg, och ano­ny­ma rös­ter in­i­från har vitt­nat om ut­bredd an­ti­se­mi­tism. Ex­pres­sen har till­sam­mans med stif­tel­sen Do­ku ti­di­ga­re av­slö­jat att an­sva­ri­ga för sko­lan skic­kat skat­te­peng­ar till kon­ton på Mal­ta och i Sau­dia­ra­bi­en.

Att Skol­in­spek­tio­nen, som är den myn­dig­het som har till upp­gift att grans­ka sko­lor­nas verk­sam­het och han­te­ra till­stånd för frisko­lor, nu be­slu­tar att sko­lan ska läg­gas ner är väl­kom­met. Men allt är in­te frid och fröjd för det. När sko­lan nu stäng­er är det kom­mu­nens an­svar att hit­ta nya ut­bild­nings­plat­ser till de 450 ele­ver­na.

Det kom­mer i och för sig in­te bli nå­got pro­blem, häv­dar skol­kom­mu­nal­rå­det He­le­ne Oden­jung (L). Hon sä­ger till GP att sko­lan länge fun­nits på kom­mu­nens ”ob­ser­va­tions­lis­ta” (9/12). Gö­te­borgs Stad har helt en­kelt för­ut­spått att Skol­in­spek­tio­nens ut­red­ning in­te skul­le ut­fal­la till sko­lans för­del. Men det är nå­got som är skevt här.

Samt­li­ga par­ti­er i kom­mun­full­mäk­ti­ge har ut­tryckt att de vill stänga sko­lan. Men det spe­lar ing­en roll. I Sve­ri­ge är det Skol­in­spek­tio­nen, en myn­dig­het som lig­ger un­der Ut­bild­nings­de­par­te­men­tet, som an­sva­rar för frisko­lors till­stånd. Än­då är det kom­mu­nen som mås­te stä­da upp när pro­blem upp­står. Kom­mu­nen har ing­en möj­lig­het att stänga en dys­funk­tio­nell sko­la – men har he­la an­sva­ret för ele­ver­na när en sko­la bom­mas igen av Skol­in­spek­tio­nen. El­ler går i kon­kurs.

Frisko­lor som drivs som ak­tie­bo­lag kan, pre­cis som vil­ket fö­re­tag som helst, gå i kån­ken. Det hän­der li­te då och då. I fjol an­sök­te en fri­sko­la i Helsing­borg och en i Mo­ta­la om kon­kurs, för att ta två ex­em­pel. Pre­cis som i fal­let med Ve­ten­skaps­sko­lan är det upp till kom­mu­nen att ta hand om bar­nen, när det hand­lar om en grund­sko­la. Är det en gym­na­sie­sko­la det rör sig om får ele­ver­na räk­na med att vän­ta på en ny plats och kanske be­hö­va by­ta gym­na­sie­pro­gram.

Det är en märk­lig ord­ning. För någ­ra år se­dan ut­red­des frå­gan om att in­fö­ra ett kom­mu­nalt ve­to mot frisko­le­e­ta­ble­ring­ar. Ut­red­ning­en av­fär­da­de idén, bland an­nat med ar­gu­men­tet att det i så fall skul­le in­ne­bä­ra att mak­ten flyt­tas från Skol­in­spek­tio­nen till kom­mu­nen.

Visst kan det fin­nas en in­tres­se­kon­flikt där kom­mun­po­li­ti­ker in­te vill se sin egen sko­la ut­kon­kur­re­rad. Men det som Frisko­lor­nas riks­för­bund och and­ra som vär­nar mark­nads­in­sla­gen i skol­sy­ste­met glöm­mer bort är att en ut­bild­ning in­te går att jäm­fö­ra med na­gel­lack el­ler hav­re­puf­far. I de se­na­re fal­len är det ba­ra för kon­su­men­ten att slänga de då­li­ga pro­duk­ter­na och väl­ja en an­nan till­ver­ka­re näs­ta gång. Ut­bild­ning är svå­ra­re att re­kla­me­ra. En tolvå­ring kan in­te få till­ba­ka de se­nas­te fem åren av sitt liv.

Än­då är det kom­mu­nen som mås­te stä­da upp när pro­blem upp­står

Det be­ty­der in­te att frisko­lor ska för­bju­das. Sna­ra­re in­ne­bär det att det mås­te fin­nas en rim­lig in­fra­struk­tur för till­syn och an­svars­ta­gan­de. Som det är nu är an­svars­för­del­ning­en splitt­rad mel­lan stat och kom­mun. De som kom­mer i kläm är ele­ver­na.

Bild: Björn Lars­son Rosvall

Tving­as stänga ef­ter be­slut från Skol­in­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.