Freds­pris­ta­ga­ren ta­la­de om kri­gets hel­ve­te

Göteborgs-Posten - - Världen -

Nor­ge: Mi­li­tä­ra stor­mak­ter och väp­na­de mi­lis­grup­per ut­gör de störs­ta ho­ten mot fred. Det var bud­ska­pet från Eti­o­pi­ens pre­miär­mi­nis­ter Abiy Ah­med när han tog emot No­bels freds­pris.

– Vi vill var­ken att Afri­kas horn ska bli en spel­plats för stor­mak­ter el­ler ett till­håll för ter­ro­rism, sa­de Ah­med.

I sitt tal i Oslos råd­hus pra­ta­de han även om si­na eg­na er­fa­ren­he­ter som sol­dat i kon­flik­ten mel­lan Eti­o­pi­en och Eri­trea.

– Krig är kort och gott ett hel­ve­te för al­la in­blan­da­de. Jag vet det ef­tersom jag har va­rit där.

Ah­med pri­sas för si­na in­sat­ser med att mäk­la fred mel­lan sitt hem­land och Eri­trea. Han har även ge­nom­fört en rad re­for­mer, släppt fång­ar och ska­pat för­ut­sätt­ning­ar för allt fri­a­re me­di­er i lan­det. Men han är in­te en­bart hyl­lad för si­na in­sat­ser. Bland Eti­o­pi­ens om­kring 80 oli­ka folk­grup­per finns de som in­te är nöj­da med vad han åstad­kom­mit. (TT-Reu­ters)

Bild: Stian Lysberg Solum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.