Sex per­so­ner sköts ihjäl på sjuk­hus i öst­ra Tjec­ki­en

Sex män­ni­skor har dö­dats i en skjut­ning på ett sjuk­hus i Ostra­va i öst­ra Tjec­ki­en. Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen upp­ges ha skju­tit sig själv i hu­vu­det ef­ter en in­ten­siv po­lis­jakt.

Göteborgs-Posten - - Världen -

Off­ren, samt­li­ga vux­na, var pa­ti­en­ter som be­fann sig i ett vänt­rum

Strax ef­ter kloc­kan sju på tis­dags­mor­go­nen fick po­li­sen in lar­met – nå­gon ha­de öpp­nat eld på en av sjuk­hu­sets av­del­ning­ar. Po­li­sen var på plats ef­ter fem mi­nu­ter och kun­de se­na­re kon­sta­te­ra att sex per­so­ner dött i sam­band med skjut­ning­en.

Yt­ter­li­ga­re minst två per­so­ner ska­da­des.

Off­ren, samt­li­ga vux­na en­ligt po­li­sen, ska va­ra pa­ti­en­ter som be­fann sig i ett vänt­rum, sä­ger Tjec­ki­ens pre­miär­mi­nis­ter An­drej Ba­bis i ett ut­ta­lan­de en­ligt tv-ka­na­len Ces­ka te­le­vi­ze.

Tv-ka­na­len rap­por­te­ra­de se­na­re även att en man för­des ut ur sjuk­hu­set iförd hand­fäng­sel, men det är fort­fa­ran­de oklart vil­ken kopp­ling han har till skjut­ning­en.

Det råd­de ock­så in­led­nings­vis för­vir­ring kring vem po­li­sen pe­ka­de ut som miss­tänkt gär­nings­man. En bild som pub­li­ce­ra­des på po­li­sens Twit­ter­kon­to och som upp­gavs fö­re­stäl­la skyt­ten påstods se­na­re va­ra ett vik­tigt vitt­ne.

Men strax ef­ter halv el­va med­de­la­de po­li­sen via sam­ma kom­mu­ni­ka­tions­ka­nal att man hit­tat ett for­don som pe­kats ut som in­tres­sant. I sam­band med det ska den miss­tänk­te gär­nings­man­nen ha skju­tit sig själv i hu­vu­det i bi­len.

Vid kloc­kan 11 med­de­la­de po­li­sen att han var död. Po­li­sen miss­tän­ker in­te att han ha­de nå­gon med­hjäl­pa­re men mo­ti­vet bakom då­det är än­nu oklart.

Skjut­ning­en kom­mer sä­kert att le­da till en de­batt om hur sam­häl­let ska skyd­da sig mot li­kan­de våld, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter Jan Ha­ma­cek på en press­kon­fe­rens i Ostra­va.

Då­det är det värs­ta se­dan en skjut­ning på en re­stau­rang i sta­den Uher­sky Brod 2015 då åt­ta per­so­ner sköts ihjäl in­nan gär­nings­man­nen tog sitt eget liv.

Borg­mäs­ta­ren i Uher­sky Brod, Pa­trik Kun­car, tror in­te att lös­ning­en är att fler bär va­pen.

– Jag ut­går från att ing­en går till dok­torn med ett va­pen och jag tror dess­utom att det skul­le va­ra far­ligt. Det be­hövs trä­na­de män­ni­skor när det­ta hän­der, sä­ger han en­ligt Ces­ka te­le­vi­ze.

Bild: Vla­di­mir Pry­cek

Po­li­ser ut­an­för sjuk­hu­set i sta­den ostra­va ef­ter går­da­gens skjut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.