Fat­ti­ga län­der krä­ver kli­mat­stöd

Krav på hand­ling av­lös­te varand­ra från ta­lar­sto­len på FN:s kli­mat­mö­te i Madrid i går. Från små öna­tio­ner och fat­ti­ga län­der hör­des tyd­li­ga krav på fi­nan­si­ellt stöd från ri­ka­re län­der.

Göteborgs-Posten - - Världen - Ma­ria Da­vids­son

Mi­nist­rar från jor­dens al­la hörn hål­ler tal i Madrid i går och i dag. Bud­ska­pet från ut­veck­lings­län­der­na är tyd­ligt – vi drab­bas hår­dast av kli­mat­för­änd­ring­ar­na och vi be­hö­ver fi­nan­si­ellt stöd.

Omar An­to­nio Fu­gu­e­roa, mil­jö­mi­nis­ter från Be­li­ze, som ock­så re­pre­sen­te­rar drygt 30 små ö-na­tio­ner, är en av dem. Han ta­lar om sti­gan­de hav­s­ni­vå­er, apo­ka­lyp­tis­ka stor­mar, tor­ka, brän­der och het­ta. Kon­se­kven­ser av kli­mat­för­änd­ring­en som ho­tar män­ni­skors möj­lig­he­ter att le­va ett gott liv.

– Där jag kom­mer ifrån är det­ta ing­et av­läg­set hot, det är vår verk­lig­het, sä­ger han.

Han an­kla­gar värl­dens le­da­re för att dra föt­ter­na ef­ter sig och in­te age­ra.

– Vå­ra barn pro­te­ste­rar ute på ga­tor­na me­dan le­da­re för sto­ra län­der tve­kar och bac­kar från sitt an­svar. Vi har in­te tid att dis­ku­te­ra i yt­ter­li­ga­re 25 år, vi har knappt tio år på oss, sä­ger han och ber om stöd för att kla­ra av att han­te­ra kli­matska­dor.

Även Sve­ri­ges kli­mat­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP) ma­na­de till hand­ling i sitt tal.

– Det är in­te så svårt. Vi be­hö­ver ba­ra för­stå ett en­kelt fak­tum: att läm­na det fos­si­la är ing­en upp­off­ring, det är rädd­ning­en för vår pla­net, för män­ni­skor­na som le­ver här nu och för fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner, sa­de hon.

Lö­vin upp­ma­na­de ock­så län­der­na att hö­ja si­na kli­ma­tam­bi­tio­ner för att kla­ra av Pa­ris­av­ta­lets mål att be­grän­sa den glo­ba­la tem­pe­ra­tur­höj­ning­en till väl un­der 2 gra­der, och all­ra helst 1,5 grad.

Bild: Andrea Co­mas

mil­jö­ak­ti­vis­ter pro­te­ste­rar för kli­maträtt­vi­sa ut­an­för Fn:s kli­mat­topp­mö­te i madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.