”Jag tviv­la­de ald­rig på grab­bar­na”

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­han Ry­lan­der jo­han.ry­lan­[email protected]

Frölun­da är i se­mi­fi­nal av CHL – ef­ter en sud­den­ry­sa­re mot Bi­el-Bi­en­ne. Då hyl­las kol­lek­ti­vet.

– Vi vi­sar åter­i­gen att vi är bäst – när det gäl­ler. Jag tviv­la­de ald­rig, sä­ger Ro­ger Rönn­berg.

In­ne i Tis­sot Are­na är det po­äng­kung­en Ry­an Lasch som tys­tar la­get ef­ter det nerv­kitt­lan­de och smått bragdar­ta­de avan­ce­mang­et till se­mi­fi­nal i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue.

”Vi är en väl­digt spe­ci­ell grupp som har sam­lats här. Och vi har en fan­tas­tisk la­gan­da”, sä­ger ame­ri­ka­nen.

Det är just den la­gan­dan som gör att la­get ald­rig ger upp – och dess­utom är som är all­ra bäst när det gäl­ler mest.

– Jag tviv­la­de ald­rig! Nej, du får ald­rig bör­ja tviv­la på grab­bar­na, sä­ger coah Ro­ger Rönn­berg – som än­då är öd­mjuk i avan­ce­mang­et.

– Ja, du får in­te glöm­ma att de har två skott mot vårt öpp­na mål! Men i det långa lop­pet tyc­ker jag gi­vet­vis att rätt lag vin­ner ...

Frölun­da låg med tre mi­nu­ter kvar av mat­cher un­der med två mål to­talt, 6–4 till Bi­el-Bi­en­ne. Då ploc­ka­de Ro­ger Rönn­berg ut mål­vak­ten Jo­han Matts­son – och i spel sex mot fem lyc­ka­des Frölun­da gö­ra två mål.

Det tog la­get till sud­den.

– Jag tyc­ker det är kul att Pa­trik Carls­son får av­gö­ra. Han gör ett ge­di­get jobb, ibland all­de­les för myc­ket i det tys­ta. ”Pur­re” är en av spe­lar­na som stän­digt skäm­mer bort oss med att va­ra bäst när det gäl­ler. Han är ald­rig då­lig.

Nu vän­tar en se­mi­fi­nal mot Lu­leå i ja­nu­a­ri – och Ro­ger Rönn­berg ser re­dan fram emot att kom­ma hem till Norr­bot­ten.

– Det är fan­tas­tiskt. Det är stort! Vi ska ve­ta att det är med väl­digt många bra lag när vi tit­tar på hur CHL ser ut. Vi ska in­te ta det här för gi­vet, ba­ra för att vi haft fram­gång ti­di­ga­re. Nu ska vi gö­ra nån­ting bra av det här fram­åt, sä­ger Rönn­berg.

Det vän­tar ock­så ett spelup­pe­håll i SHL fram till den 17 de­cem­ber för Frölun­da.

– Vad tror du vi ska gö­ra? Vi ska trä­na. Nåt fi­ran­de blir det in­te för vi har in­te vun­nit nåt alls än. Men det blir en fin mid­dag i kväll, sä­ger Ro­ger Rönn­berg.

Bild: Mi­chael Erich­sen

Ro­ger Rönn­berg ser fram emot att kom­ma till Norr­bot­ten och mö­ta Lu­leå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.