Fär­re dör av hjär­tin­farkt

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Me­di­cin: An­ta­let per­so­ner i Sve­ri­ge som drab­bas och dör av hjär­tin­farkt mins­kar sta­digt, en­ligt So­ci­al­sty­rel­sen. I fjol in­sjuk­na­de cir­ka 24 800 per­so­ner i hjär­tin­farkt – av dem av­led drygt 5 800. Det är en minsk­ning med cir­ka 35 re­spek­ti­ve 56 pro­cent jäm­fört med siff­ror från 2002. Män drab­bas of­ta­re av hjär­tin­farkt än kvin­nor, men skill­na­den mel­lan kö­nen har mins­kat över tid.

Hjärt- och kärl­sjuk­do­mar är dä­re­mot fort­satt de van­li­gas­te döds­or­sa­ker­na bland bå­de män och kvin­nor i Sve­ri­ge. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.