Ast­ra re­do­vi­sar lyc­kad can­cer­stu­die

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: Med Ast­ra Ze­necas lä­ke­me­del mot bröst­can­cer kun­de pa­ti­en­ter där can­cern spri­dit sig som me­tas­ta­ser till and­ra de­lar av krop­pen över­le­va i ge­nom­snitt över 16 må­na­der, en­ligt en stu­die som bo­la­get be­rät­tar om i ett press­med­de­lan­de.

Pa­ti­en­ter­na som ingick i stu­di­en ha­de långt gång­en can­cer och ha­de ge­nom­gått fle­ra and­ra be­hand­ling­ar.

”Re­sul­ta­ten är im­po­ne­ran­de med tan­ke på att de här kvin­nor­na med långt gång­en can­cer re­dan ha­de be­hand­lats med fle­ra oli­ka me­to­der mot bröst­can­cer med me­tas­ta­ser”, skri­ver José Ba­sel­ga, vice vd på Ast­ra Ze­neca.

Den svensk-brit­tis­ka lä­ke­me­delsjät­ten har ta­git fram lä­ke­med­let till­sam­mans med Dai­ichi Sankyo. (TT)

Ar­kiv­bild: Christi­ne Ols­son

en kvin­na gör mam­mo­gra­fi, bröst­rönt­gen, för att even­tu­ellt upp­täc­ka can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.